1. Charakteristika školy

                Střední průmyslová škola stavební se v roce 1951 transformovala jako přímá pokračovatelka státní odborné školy pro zpracování dřeva, která byla založena v roce 1874. Je tedy jednou z nejstarších odborných škol na Moravě a za více než 125 let vychovala mnoho odborníků, kteří pracovali a pracují jako mistři, stavbyvedoucí, projektanti a podnikatelé. Hlavní část současného areálu školy byla postavena v roce 1929, šatny a kanceláře byly dokončeny v roce 1976, druhá tělocvična v roce 1985, vestavba učeben v podkroví v roce 1992, vestavba a přístavba školní jídelny s kuchyní a část domova mládeže byly provedeny v letech 1997 - 1998. Ve škole jsou mimo běžné učebny i odborné dílny a laboratoře, tři učebny výpočetní techniky, z nichž dvě slouží k výuce projektování, dále učebna fyziky s vnějším a vnitřním televizním okruhem, dvě ateliérové rýsovny, dvě učebny jazyků, další dvě odborné učebny s videopřehrávači a televizními okruhy, dvě tělocvičny, odborné dílny, laboratoře atd. Součásti školy je i domov mládeže pro studenty z větších vzdáleností, školní jídelna s celodenním stravováním, školní hřiště, pracovní dvůr a odpočinkové atrium.

                Posláním školy je výchova odborníků, kteří budou po absolvování školy pracovat jako mistři, projektanti, později i stavbyvedoucí, podnikatelé, nebo mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách. Mezi studijní předpoklady našich studentů patří především chuť zabývat se tvůrčí prací, protože každé stavební dílo je jiné - neopakovatelné. Proto musí mít dobrou představivost, dobrý vztah ke kreslení, rýsování, matematice, výpočetní technice a v neposlední řadě i manuální zručnost. Práce ve stavebnictví je samozřejmě vhodnější pro muže, ale i ženy v něm mají dobré uplatnění, zvláště v projekci, přípravě staveb, obchodních organizacích, na stavebních úřadech a podobně.

                Na škole v sedmnácti třídách začalo studovat 480 žáků, na konci školního roku pak studia dokončilo 474 žáků ve dvou oborech a to:

pozemní stavitelství                          365 žáků, z toho 69 dívek 

a technická zařízení budov               109 žáků, z toho 15 dívek.

 

                Žáci školy nejsou jen z nejbližšího okolí Valašského Meziříčí, ale hlásí se z celého okresu Vsetín a přilehlých částí okresů Nový Jičín, Frýdek - Místek, Kroměříž a Přerov. V oboru technická zařízení budov máme žáky i z okresů Olomouc, Zlín a  Šumperk.

                Největších úspěchů v mimoškolní činnosti dosáhli naši žáci ve Středoškolské odborné činnosti, získali dvě první místa na celostátní přehlídce v oboru stavebnictví. 1. místo s návrhem na účast ISEF v USA získali Michal Odstrčílek, Lukáš Hlavica a Martin Blažek ze třídy S 2B za dokumentaci a model kruhového domu, 2. místo zíslali Tomáš Oth, Miroslav Sedlák, Marek Mohyla ze třídy S 2A a Igor Bureš ze třídy S 3A za dokumentaci dostavby areálu firmy CENTRUM-OVO. Ludvík Pastyřík ze třídy T4 získal v celostátní soutěži žáků středních škol ”Měď 2001” druhé místo  a jeho spolužák David Procházka ze stejné třídy místo šesté. V celostátní soutěži ”SPIRIT 2D” získala Dana Šumšalová ze třídy O3 místo čtvrté. Všem jmenovaným žákům a jejich vedoucím pedagogům děkuji za příkladnou reprezentaci školy.

                V listopadu roku 2000 na škole provedla Česká školní inspekce,  oblastní pracoviště Zlín orientační inspekci, která byla zaměřena na dílčí zhodnocení oblasti vzdělávání a řízení školy. Při závěrečném hodnocení byla škola hodnocena jako velmi dobrá. 

                Kromě výchovně vzdělávací činnosti musí škola samozřejmě i neustále udržovat a vylepšovat nemovitý majetek. Největší stavební akcí v roce 2000 byla výměna střešní krytiny a klempířských prvků na celé hlavní budově školy, při tom byla vyměněna i střešní okna do jedné z ateliérových rýsoven v podkroví. Škola má dálkové vytápění napojené na městskou kotelnu. V roce 2000 město Valašské Meziříčí změnilo topné médium z páry na horkou vodu, což se  nás dotklo tím, že jsme museli vybudovat  novou přípojkou a upravit výměníkovou stanici. Na jednom podlaží domova mládeže jsme upravili osvětlení. V největší učebně výpočetní techniky se podařilo hlavně díky sponzorským darům vyměnit všechny počítače a doplnit programové vybavení tak, aby vyhovovalo současným požadavkům grafického projektování.

 

                 Za výsledky, kterých v tomto školním roce naši žáci do­sáhli, je množství poctivé práce jak samých žáků, tak jejich učitelů, ostatních pracovníků školy i rodičů. Všem čle­nům pedagogického sboru, vychovatelům domova mládeže i všem ostatním zaměstnancům za práci  v uplynulém školním roce děkuji. Rovněž děkuji všem sponzorům, kteří přispěli finančními i věcnými dary ke zlepšení stavu naší výpočetní techniky, rozvoji internetu a jeho lepšímu zpřístupnění žákům, za dary do Nadačního fondu a tím podporu rozvoje naší školy v oblastech, na které nemáme státní dotace.

                                                                                                                              Ing.Vladislav Čajánek

 

2. Učební plány

 

             Náplň  studia  jednotlivých  oborů  i jejich  zaměření  je určena učebními dokumenty MŠMT ČR. Učební plány oboru Pozemní stavitelství - Stavebnictví byly schváleny MŠMT ČR: 19.11.1996 pod č.j.30556/96-71, oboru Stavebnictví 11.6.1994 pod č.j.19802/94-23 a oboru Technická zařízení budov 11.7.1994 pod č.j.19803/94-23. Na úpravách jednotlivých plánů se na MŠMT ČR podíleli i pedagogičtí pracovníci naší školy.

             Na základě doporučení předmětových komisí jsme v některých předmětech, převážně odborných, přizpůsobili počet týdenních vyučovacích hodin upraveným plánům podle konkrétních podmínek stavebnictví v našem regionu. Při vyučování jednotlivých předmětů mají vyučující z tohoto důvodu a v souvislosti s aktualizací učiva možnost provést úpravy jeho obsahu až v rozsahu 30% celkového počtu vyučovacích hodin.

             Počet hodin v učebních plánech uvedených v závorce udává doporučený počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin vyučovacího předmětu. Při vyučování cizích jazyků, laboratorních cvičení, výpočetní techniky, cvičení z některých předmětů, praxe apod. se třída dělí do skupin.

             Z nepovinných předmětů bylo v rámci přípravy k přijímacím zkouškám na vysoké školy zavedeno v maturitních ročnících cvičení z matematiky a z fyziky a dále byl na škole nepovinný anglický jazyk a sportovní hry.

             V rámci časové rezervy se žáci 1. ročníku zúčastnili týdenního lyžařského výcvikového kurzu, žáci třetích ročníků týdenního sportovně turistického kurzu a všichni žáci čtrnáctidenní souvislé odborné praxe.

            

 

 

 

U č e b n í   p l á n

studijního oboru 36-41-M/003  Pozemní stavitelství / Stavebnictví-pozemní stavitelství 

 

Denní čtyřleté  studium absolventů základní školy

 

Kategorie a názvy                                          Počet týdenních                            Celkem

vyučovacích předmětů                                 vyuč.hodin v ročníku                          hodin

                                                      Zkr.        1.     2.          3.           4.                 za studium

A. Povinné vyučovací předměty       33         33        33         33                     132

1. všeobecně vzdělávací                       18          14         10          11                   53

Český jazyk a literatura                CJL       3            2         2           3                      10

Cizí jazyk                                      CIJ        3(3)       3(3)     3(3)      3(3)                 12(12)

Občanská nauka                          OBN      -           1           1           1                        3

Dějepis                                         DEJ       2           -           -            -                        2

Matematika                                    MAT     4           4           2           2                      12

Fyzika                                           FYZ     2           2           -            -                        4

Chemie                                          CHE     2            -          -            -                        2

Tělesná výchova                          TEV      2(2)      2(2)     2(2)      2(2)                   8(8)

2. odborné                                              15          19         21        20                     75

Deskriptivní geometrie                  DEG     2            2           -            -                       4

Odborné kreslení                          ODK     2            2           -            -                       4

Výpočetní technika                       VYT     2(2)       2(2)     2(2)      2(2)                   8(8)

Ekonomika                                     EKO      -            -          1           3                        4

Stavební materiály                        STM      2            -           -            -                       2

Stavební mechanika                     SME      -            2          3            -                      5

Geodézie                                      GEO     -            2          -             -                      2

Pozemní stavitelství                      POS      3            4          5           3                     15

Architektura                                  ARC     -            -          2            -                       2

Inženýrské stavby                       INS       -            -           -           2                        2

Stavební konstrukce                     STK     -            -          3           5                        8

Konstrukční cvičení                      KOC   2(2)        2(2)     3(3)       5(5)                 12(12)

Praxe                                            PRA  2(2)         3(3)     2(2)        -                       7(7)

3. Výběrové a volitelné předměty

                                                    VOP    -             -          2           3                       5

Účetnictví                                     UCT     -             -          2(2)      2(0)                   4

Výpočetní technika                      VYT    -             -          -            0(2)                   0

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

Cvičení z matematiky                    CVM    -             -           -           2                       2

Cvičení z fyziky                            CVF     -             -           -           2                        2

Sportovní hry                               SPH     2             2          2           -                        6

Anglický jazyk                              AJN     -             2          2           2                        6

 

 

U č e b n í   p l á n

studijního oboru 36-41-M/004  Pozemní stavitelství / Stavebnictví-stavební obnova

 

Denní čtyřleté studium absolventů základní školy

 

Kategorie a názvy                                 Počet týdenních                                Celkem

vyučovacích předmětů                          vyuč.hodin v ročníku                          hodin

                                                  Zkr.       1.          2.          3.            4.           za studium

A. Povinné vyučovací předměty     33         33         33           33                 132

1. všeobecně vzdělávací                                  18         14           10                 11                 53

Český jazyk a literatura             CJL       3           2           2             3                    10

Cizí jazyk                                   CIJ         3(3)      3(3)      3(3)        3(3)                12(12)

Občanská nauka                       OBN      -           1           1             1                      3

Dějepis                                       DEJ       2           0           -              -                       2

Matematika                                 MAT      4           4           2             2                    12

Fyzika                                        FYZ      2           2         -               -                       4

Chemie                                       CHE       2           -         -               -                       2

Tělesná výchova                       TEV       2(2)    2(2)     2(2)         2(2)                  8(8)

2. odborné                                             15        19        21            20                     75

Deskriptivní geometrie               DEG      2         2          -               -                       4

Odborné kreslení                       ODK      2         2           -               -                       4

Výpočetní technika                    VYT      2(2)    2(2)     2(2)         2(2)                  8(8)

Ekonomika                                  EKO       -        -          2              2                      4

Stavební materiály                     STM      2         -          -             -                        2

Stavební mechanika                  SME      -         2          3            -                        5

Geodézie                                   GEO      -         2          -             -                       2

Pozemní stavitelství                   POS      3         4          3            2                     12

Architektura                               ARC      -         -          2            2                       4

Obnova budov                           OBB      -         -          2            3                       5

Průzkumy staveb                       PRS       -         -          -             2                       2

Stavební konstrukce                  STK       -         -          2            3                       5

Konstrukční cvičení                   KOC      2(2)    2(2)     3(3)       4(4)                 11(11)

Praxe                                         PRA      2(2)    3(3)      2(2)         -                       7(7)

3. Výběrové a volitelné předměty

                                                  VOP      -         -           2             3                       5

Památková péče                        PAP      -          -           2              -                       2

Urbanismus                               URB      -          -           -              2                      2 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

Cvičení z matematiky                 CVM      -         -          -             2                       2

Cvičení z fyziky                         CVF      -         -          -             2                       2

Sportovní hry                             SPH       2         2          2            0                       6

Anglický jazyk                           AJN       -         2          2            2                       6

 

 

 

U č e b n í   p l á n

studijního oboru  36-41-M/005 Pozemní stavitelství / Stavebnictví - podnikání ve stavebnictví

 

Denní čtyřleté studium absolventů základní školy

 

Kategorie a názvy                                 Počet týdenních                                Celkem

vyučovacích předmětů                          vyuč.hodin v ročníku                          hodin

                                                  Zkr.       1.          2.          3.            4.           za studium

A. Povinné vyučovací předměty     33         33         33           33                 132

1. všeobecně vzdělávací                                  18         14           10                 11                53

Český jazyk a literatura             CJL       3           2           2             3                   10

Cizí jazyk                                   CIJ         3(3)      3(3)      3(3)        3(3)               12(12)

Občanská nauka                       OBN      -           1           1             1                     3

Dějepis                                       DEJ       2           -           -              -                      2

Matematika                                 MAT      4           4           2             2                   12

Fyzika                                        FYZ      2           2         -               -                      4

Chemie                                       CHE       2           -         -               -                      2

Tělesná výchova                       TEV       2(2)    2(2)     2(2)         2(2)                 8(8)

2. odborné                                             15        19        19            19                    72

Deskriptivní geometrie               DEG      2         2          -               -                       4

Odborné kreslení                       ODK      2         2           -               -                       2

Výpočetní technika                    VYT      2(2)    2(2)     2(2)         2(2)                  8(8)

Ekonomika                                  EKO       -        -          2              5                      7

Stavební materiály                     STM      2         -          -             -                        2

Stavební mechanika                  SME      -         2          2            -                        4

Geodézie                                   GEO      -         2          -             -                        2

Pozemní stavitelství                   POS      3         4          4            3                     14

Architektura                               ARC      -         0          2            -                        2

Stavební konstrukce                  STK       -         -          2            3                       5

Management a marketing           MAM     -         -          -             2                       2

Konstrukční cvičení                   KOC      2(2)    2(2)     3(3)       4(4)                 11(11)

Praxe                                         PRA      2(2)    3(3)      2(2)         -                       7(7)

3. Výběrové a volitelné předměty

                                                  VOP      -         -           4             3                      7

Účetnictví                                    UCT      -         -          2(2)       2(2)                                 4

Právní předpisy                          PRP     -           -           2            -                       2

Psychologie práce                      PSP     -           -           -             1                      1

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

Cvičení z matematiky                CVM     -         -          -             2                       2

Cvičení z fyziky                         CVF       -         -          -             2                       2

Sportovní hry                             SPH       2         2          2            0                       6

Anglický jazyk                           AJN       -         2          2            2                       6

 

 

 

 

 

U č e b n í   p l á n

 

studijního oboru 36-45-M/002 Technická zařízení budov / Technická zařízení budov

 

Denní čtyřleté studium absolventů základní školy

 

Předmět                                  Zkr.     Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku          Celkem

                                                           1.          2.          3.        4.

A. Povinné vyučovací předměty   33         33         33       33                                            132

1. všeobecně vzdělávací                             18         13       11            11                            53

Český jazyk a literatura          CJL    3           2           2         3                                                10

Cizí jazyk                               CIJ     3 (3)     3 (3)     3 (3)    3 (3)                                          12(12)

Občanská nauka                      OBN  -           1           1         1                                                  3

Dějepis                                   DEJ    2           -           -          -                                                  2

Matematika                            MAT 4           3           3         2                                                12

Fyzika                                    FYZ   2           2           -          -                                                  4

Chemie                                   CHE   2           -           -          -                                                  2

Tělesná výchova                    TEV   2 (2)     2(2)      2(2)     2(2)                                             8 (8)

2. odborné                                        15         18         22       20                                              75

Technické kreslení                 TEK  2           3           -          -                                                  5

Výpočetní technika                VYT  2 (2)     2 (2)     2 (2)    -                                                  6 (6)

Základy stavitelství                ZAS   3 (1)     3 (1)     -          -                                                  6 (2)

Technologie                           TEC   -           3           -          -                                                  3

Mechanika                              MEC  3           2           2         -                                                  7

Strojnictví                              STR   2           2           2         -                                                  6

Vytápění                                 VTP   -           -           4         4                                                  8

Vzduchotechnika                    VZD   -           -           3         3                                                  6

Zdravotní technika                 ZDT  -           -           3         2                                                  5

Zásobování plynem                ZAP   -           -           -          2                                                  2

Ekonomika                             EKO  -           -           -          3                                                  3

Laboratorní cvičení                LAC   -           -           3 (3)    2 (2)                                            5 (5)

Konstrukční cvičení                KOC  -           -           3 (3)    4 (4)                                            7 (7)

Praxe                                      PRA   3 (3)     3 (3)     -          -                                                  6 (6)

3. Výběrové a volitelné předměty

                                             VOP    -          2           0         2                                  4

Deskriptivní geometrie           DEG   -          2           -          -                                                  2

Výpočetní technika                VYT  -           -           -          2 (2)                             2 (2)

 

C. Nepovinné vyučovací předměty

Cvičení z matematiky             CVM  -           -           -          2                                                   2

Cvičení z fyziky                     CVF   -           -           -          2                                                  2

Sportovní hry                         SPH   2           2           2         -                                                   6

Anglický jazyk                         AJN     -            2            2           2                                            6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pracovníci školy

 

 Pedagogové

Jméno                                              funkce                      kvalifikace                            aprobace                             praxe let

Ing. Vladislav Čajánek                       ředitel                      VUT fa stavební+DPS           OP STAV                                  40

Ing . Miroslav Maňas                        zást.ředitele             VUT fa stavební+DPS           OP STAV                                  20

Štefan Mikeš                                     ved.dílen a OP         SPŠ stavební                          OP TZB                                    39

PaedDr. Drahomíra Hegarová           výchovná poradkyně                                            UJEP fa pedagogická                 ANJ-DEJ-RUJ               16

Mgr. Danuše Cagašová                      učitelka                    UP+UJEP  fa filozofická       CJL-SPA-DEJ                           30

PhDr. Hildegarda Dorčáková            učitelka                    UPJŠ fa filozofická                NEJ-SLO                                   18

Jan Gabryš                                        učitel                       SPŠ stavební+DPS                 OP PRAXE                               39

Ing. Jaroslav Gebauer                        učitel                       VŠD fa stavební                     OP STAV                                  28

Ing. Jiří Hanslian                               učitel                       VUT fa stavební                    OP STAV                                  31

Mgr. Petra Hejlová                           učitelka                    UP fa pedagogická                 CJL-OBN                                  11

Ing. Vojtěch Holub                            učitel                       VUT fa strojní+DPS              OP TZB                                    38

Ing.arch.Vladimír Kalivoda               učitel                       VUT fa architektury              OP STAV                                  17

Ing.arch. Petr Klier   1)                    učitel                       VUT fa architektury              OP STAV                                    2

Ing. Eva Koňaříková                        učitelka                    VUT fa stavební+DPS           OP STAV                                  30

Mgr. Jiřina Krmelová                        učitelka                    UP fa pedagogická                 TEV-OBN                                 18

Mgr. Alena Lyčková                         učitelka                    UP fa přírodovědecká            MAT-FYZ                                10

Mgr. Zdeněk Maléř                           učitel                       UK fa TVS                            TEV-BRV                                 19

Mgr.Libuše Marková                         učitelka                    UP fa TK a filozofická          TEV-BIO-ANJ                            9

Ing. Pavla Nováková                        učitelka                    VUT fa stavební                    OP-STAV                                   5

RNDr. Jiří Pešl                                  učitel                       UK fa mat.fyz.+DPS             MAT-VYT                               29

Ing. Petr Pobořil                               učitel                       VUT fa stavební+DPS           OP TZB                                    13

Mgr. Čeněk Polách                           učitel                       Pedagogická fakulta               FYZ-ZTE                                 13

Mgr. Jana Rychlíková                       učitelka                    UP fa přírodovědecká            MAT-DEG                                17

Mgr. Kateřina Skalická                     učitelka                    UJEP fa přírodovědecká+SJZ MAT-BIO-NEJ                           8

Ing. Jiří Solař                                    učitel                       VUT fa strojní+DPS              OP TZB                                    21

Mgr. Miloslav Špůrek                        učitel                       UK fa TVS                            TEV-BRV                                 22

Ing. Josef Vémola                             učitel                       VUT fa stavební                    OP STAV                                  12

Ing. Milan Zachrdla                          učitel                       ČVUT fa stavební+DPS         OP STAV                                  15

Ing.arch. Antonín Závada                 učitel                       VUT fa architektury              OP STAV                                    3

Ing. Jana Balážiková                         učitelka                    VUT fa stavební+DPS           OP STAV                                  35

Ing. Marie Kosková                          učitelka                    VŠE + DPS                            EKO                                         37

Ing. Eva Michalíková                       učitelka                    VUT fa stavební                    OP STAV                                  20

Ing. Emil Mikuláštík                         učitel                       VUT fa stavební                    OP STAV                                  43

Ing. Zdeněk Palát                             učitel                       VUT fa stavební+DPS           OP STAV                                  45

RNDr. Josef Pastorčák                      učitel                       UP fa přírodovědecká            MAT-FYZ                                40

Jan Pončík                                        učitel                       SPŠ stavební + DPS               OP PRAXE                               48

Ing. Stanislav Sláma                          učitel                       VUT fa strojní + DPS            OP STROJ                                50

Mgr. Lenka Štefániková                   učitelka                    Pedagogická fakulta               ANJ-RUJ-OBN                          15                

Ing.arch. Zdeněk Trefil   2)              učitel                       VUT fa architektury              OP STAV                                    6

Ing. Vladislav Vácha                          učitel                       VUT fa strojní + DPS            OP TZB                                    41

 

1) Působil od 1.9.2000 do 31.12.2000

2) Působil od 12.9.2000 do 31.1.2001

 

Z toho vedoucí předmětových komisí :

PhDr. Hildegarda Dorčáková            PK humanitní

Mgr. Jana Rychlíková                       PK přírodovědná

Mgr. Miloslav Špůrek                        PK tělesné výchovy

Ing. Eva Koňaříková                        PK pozemního stavitelství

Ing. Jiří Solař                                    PK technických zařízení budov

 

Vychovatelé:

Jméno                                              funkce                      kvalifikace                            aprobace                          praxe let

Jiří Peters                                         ved. vychovatel       SPgŠ                              vychovatelství                           17

Karel Hlavica                                    vychovatel              SVVŠ+DPS                     vychovatelství                           37

Eva Šrámková                                  vychovatelka           Gymnázium+DPS           vychovatelství                           20

Jana Masaříková                               vychovatelka           SPŠ strojní + DPS          vychovatelství                            26

Provozní   pracovníci :

Jméno                                funkce                                 kvalifikace                            praxe let

Renata Votrubová               ekonom                              SEŠ                                    15

Anna Burdová                     uklízečka                             ZŠ                                      20

Zdeňka Filgasová                uklízečka                             ZŠ                                      34

Andrea Fonioková              uklízečka                             SEŠ                                      7

Jadwiga Grygarová              uklízečka                             ZŠ                                      28

Hana Juříčková                   uklízečka                             UŠ obchodní                      19

Věra Kahánková                 uklízečka                             ZŠ                                      37

Lumír Kubját                      údržbář                                SOUE                                13

Jan Orlita                            školník                                SOU strojní                        36

Emilie Polácháchová          účetní                                  SEŠ                                    18

Jana Šanovská                     sekretářka                           EŠ                                      34

Jana Valová                        uklízečka                             ZŠ                                      24

Marcela Masaříková           vedoucí škol.jídelny             Gymnázium + SHoŠ           17

Růžena Indráková               pomocná pracovnice ŠJ       ZŠ                                      43

Mária Jurková                     pomocná pracovnice ŠJ       SOU oděvní                         7

Anna Kotradyová               kuchařka                             ZŠ                                      29

Marie Marková                   samostatná kuchařka           UŠ                                     38

Zdeňka Ovsená                   samostatná odb.kuchařka    UŠ                                     29

Marie Skýpalová                 ved.odborná kuchařka         UŠ+IOV-kuchař spec.ved.  35

David Glos                          pracovník CS                      SOU stavební                     ---

Ing. Bronislav Šlézar           pracovník CS                      VUT fa SI                          ---

                                          

Rozdělení úvazků vyučujících

Ing. Vladislav Čajánek                       KOC (S1A), KOC (S1B)

Ing. Miroslav Maňas                         POS (S4A), KOC (S4A)

Štefan Mikeš                                     PRA (T1, T2, S3A, S3B)

PaedDr. Drahomíra Hegarova           ANJ (O2, S2B, O3, S3A, S3B, T3, S4B)

Mgr. Danuše Cagašová                      CJL (O1, O2, S2A, O3, S3.A, P4, S4A), DEJ (O1, S1A, S1B, T1)

PhDr. Hildegarda Dorčáková            NEJ (O2, O3, S3A, O4, P4, S4A, S4B, T4)

Jan Gabryš                                        PRA (O1, S1A, S1B, O2, S2A, S2B, T2, O3, S3A, S3B)

Ing. Jaroslav Gebauer                        ZAS (T1, T2), EKO (O3, S3A, S3B, O4, S4A, S4B), INS (S4A, S4B)

Ing. Jiří Hanslian                               SME (O3, S3A, S3B), STK(O3, P4, S4B), EKO (P4), VYT (S3A, S3B)

Mgr. Petra Hejlová                           CJL (S1A, S1B, T1, S2B, T2, S3B, T3, O4, S4B, T4)

Ing. Vojtěch Holub                            STR (T1), LAC (T3), PRA (T1, O3)

Ing.arch. Vladimír Kalivoda              POS (S3B, S4B), ARC(O3, S3B, O4), KOC (S4B), PAP(O3), URB (O4), VYT (S3A, S3B)

Ing.arch. Petr Klier                           POS (O1), KOC (O1, S3B, S2A), VYT (S2B, O3, S3A, S3B, P4, S4A, S4B)

Ing. Eva Koňaříková                        POS (O2, P4), OBB (O3, O4), KOC(O2, S3B, P4, S4B)

Mgr. Jiřina Krmelová                        OBN (O2, S2A, S2B, T2, O3, S3A, S3B, T3, O4, P4, S4A, S4B, T4), TEV(O2, O3, S3A, S3B, T3),

                                                         UCT (S3A, S3B)      

Mgr. Alena Lyčková                         MAT (T2, S3B, T3, O4), FYZ (O1, S1A, S1B, T2), VYT (O1, T1), CVM (O4)

Mgr. Zdeněk Maléř                           TEV (O1, S1A, S1B, T2, S3A, T3, O4, P4, S4A, S4B, T4), PSP (P4), SPH (3)

Mgr. Libuše Marková                        ANJ (O1, S1B, S2A, T2, O4, P4, S4A, T4)

Ing. Pavla Nováková                        POS (S1B), KOC (O2, S2A, S2B, O3, S3A), VYT (S2A, S2B, S3B, O4)

RNDr. Jiří Pešl                                  MAT (S1A), DEG (S1A, S1B, S2A, S2B, T2), VYT (O1, S1A, S1B, T1, S2B) 

Ing. Petr Pobořil                               VTP (T3, T4), KOC (T3, T4), ZDT (T3), VYT (T2, T3, T4)

Mgr. Čeněk Polách                           FYZ (T1, O2, S2A, S2B), MAT (T1, O2, P4, S4B), CVM (P4, T4), CVF (P4, S4B, T4)

Eduard Rada                                      PRA (O1, S1A, S1B, T1, O2, S2A, S2B, O3, S3A, S3B)

Mgr. Jana Rychlíková                       MAT (S1B, S2B, S3A, T4), DEG (O1, O2), CVM (T4)

Mgr. Kateřina Skalická                     NEJ (O1, S1A, S1B, T1, S2A, S2B, T2, S3B, T3)

Ing. Jiří Solař                                    VZD (T3, T4), ZDT (T4), KOC (T3, T4), TEK (T1, T2), VYT (T2, T4),

Mgr. Miloslav Špůrek                        TEV (T1, O2, S2A, S2B, O3, S3B, O4, P4), CHE (O1, S1A, S1B, T1)

Ing. Josef Vémola                             POS (S2B, O3), KOC (S2B, S3A), GEO (S2A, S2B), PRS (O4), PRA (O2, S2A, S2B)

Ing. Milan Zachrdla                          POS (O4), KOC (S2A, O4, P4), VYT (O2, O3, S3A, O4, P4, S4A, S4B)     

Ing.arch. Antonín Závada                 POS (S1A, S2A), ARC (S3A), KOC (S4A), MAM (P4), ODK (s1a), VYT (O2, S2A)

Ing. Jana Balážiková                         STM (O1, S1A, S1B), SME (O2), STK (S4A), KOC (O1)

Ing. Marie Kosková                          UCT (P4, S4A, S4B), EKO (T4)

Ing. Eva Michalíková                       ODK (S2A, S2B)

Ing. Emil Mikuláštík                         SME (S2A, S2B), STK (S3A, S3B, O4), GEO (O2), POS (01), KOC (S3B)

Ing. Zdeněk Palát                             ODK (O1, S1B, O2), POS (O1, S3A), KOC (S3B, O4) 

RNDr. Josef Pastorčák                      MAT (O1, S2A, O3, S4A), CVM (S4A), CVF (O4, S4A)

Jan Pončík                                        PRA (S1B, T1, T2, O3)

Ing. Stanislav Sláma                          STR (T1, T2, T3), MEC (T1), LAC (T3, T4)

Mgr. Lenka Štefániková                   ANJ (O1, S1A)

Ing.arch. Zdeněk Trefil                     KOC (O3, S3A, S3B)

Ing. Vladislav Vácha                          MEC (T2, T3), TEC (T2), LAC (T3, T4), ZAP (T4)

 

                Třídy

 

Třída                      Třídní učitel                            Počet studentů       Místnost číslo                                                       

                O 1                         Mgr. Danuše Cagašová          22                          135

                S 1 A                      Ing.arch. Antonín Závada      21                          36

                S 1 B                       Ing. Pavla Nováková              24                          55

                T 1                          Mgr. Čeněk Polách                25                          35

O 2                         Ing. Eva Koňaříková               30                          70                                                          

S 2 A                      Mgr. Miloslav Špůrek           30                          45

                S 2 B                       Ing. Josef Vémola                   30                          67

                T 2                          Ing. Jiří Solař                          30                          28

                O 3                         Mgr. Jiřina Krmelová             32                          48           

                S 3 A                      PaedDr. Drahomíra Hegarová 30                          41

                S 3 B                       Ing.arch. Vladimír Kalivoda   30                          50

                T3                           Mgr. Alena Lyčková              31                          34

                O 4                         Ing. Milan Zachrdla               27                          46

                P 4                          Ing. Jiří Hanslian                    30                          52

                S 4 A                      Ing. Libuše Marková              30                          63

                S 4 B                       Mgr. Zdeněk Maléř                               31                          68

                T 4                          Ing. Petr Pobořil                     27                          30

               

 

4. Přijímací řízení

 

                V letech 1997 až 1999 měla škola vždy výrazně více uchazečů o studium, než kolik jich mohla přijmout. Je to zásluhou kvalitní výuky, pěkného exteriéru, interiéru a vnitřního vybavení školy. Zásluhu na tom má i aktivní účast školy na tzv. ”Burzách středních škol”, pořádaných Úřadem práce ve Vsetíně i Úřady práce v jiných okresech. Velmi pozitivní roli zde mají ”Dny otevřených dveří”, na nichž se žáci základních škol i jejich rodiče mohou přímo seznámit se školou, s jejím vybavením a možnostmi, s učebními plány, s pracemi žáků a přímo se informovat u pedagogů i jednotlivých studentů školy.

V školním roce 2000/01 byla MŠMT ČR škole stanovena kapacita naší školy na 480 studentů (4 třídy v ročníku), proto musel být počet přijímaných uchazečů snížen.

Přijímací řízení na naši školu pro školní rok 2001/02 se konalo stejně jako na ostatní střední školy ve  dvou termínech, a to 23.4.2001 a 10.5.2001. Při tomto přijímacím řízení se již projevil zřetelný úbytek populace, přesto však byl počet uchazečů stále o něco vyšší než počet přijatých a budou otevřeny čtyři třídy 1. ročníku s maximálním počtem třiceti studentů. Vedení školy má zájem na dodržení tradice čtyř tříd v jednotlivých ročnících podle jednotlivých oborů a zaměření.

Rozhodnutím ředitele školy byla stanovena kritéria pro přijímání žáků základní školy a dalších uchazečů. Při stanovení pořadí přijímaných žáků a uchazečů rozhodovaly výsledky dosažené v posledních dvou ročnících základní školy, a to průměrný prospěch, prospěch v profilujících předmětech, tj. v matematice a fyzice a prokazatelný zájem o studium. Přijímací zkoušku ředitel školy prominul žákům, kteří měli na posledních dvou vysvědčeních průměrný prospěch do 1,25 nebo známku z matematiky a fyziky vždy výbornou. Přijímací zkouška byla písemná, konala se pouze z matematiky a připravila ji předmětová komise přírodních věd. Žáci mohli u zkoušky používat tabulky a kalkulátor.

 

 

Výsledky přijímacího řízení:

Kód  KKOV          Obor – zaměření

36-47-M/001       Stavebnictví - pozemní stavitelství

poč.přihl.               poč.přij. z toho dívek

126                         60                           12

 

36-47-M/001       Stavebnictví - stavební obnova

poč.přihl.               poč.přij. z toho dívek

  63                         30                           20

 

36-45-M/002       Technická zařízení budov

poč.přihl.               poč.přij. z toho dívek

  55                         30                             5

 

 

5. Studující a výsledky vzdělávání

 

                O 1.         Mgr. Danuše Cagašová

Tomáš Bechný, Viktor Bublík, Martin Dvorský, Zdeněk Galia, Martin Indrst, Klára Jančíková, Petra Kadlčíková, Martin Kalivoda, Jakub Koleček, Zuzana Lacinová, Ivana Malantová, Jana Mašková, Šárka Matějičná, Martin Matoška, Tereza Metelková, Lada Nohavicová, Lenka Pavlátová, Stanislav Pernica, Martin Poruba, Vojtěch Potěšil, Tomáš Říha, Silvie Vančurová, Jaroslav Vlk

 

                S 1.A       Ing.arch. Antonín Závada

Martin Černý, Miloslav Hendrych, Tomáš Holiš, Jan Chlápek, Roman Chromek, Lukáš Chuchma, Zdeněk Kerekanič, Stanislav Kliš , Jan Lašák, Petra Martináková, Jan Míček, Vilém Odložilík, Petr Paštěka, Filip Pechtor, Vlastimi Rapant, Miroslav Řezníček, Ivana Sedlářová, Marta Štěpánová, Jan Trefil, Jiří Witásek, Luboš Zbranek

 

                S 1.B       Ing. Pavla Nováková

Lukáš Baroň, Petr Bartoň, Filip Blaschke, Petr Blaschke, Vendula Cibulcová, Marek Dančák, Martin Daněk, Petr Daněk, František Haitl, Jan Hozák, Petr Juřica, Lenka Koukalová, MartinKovář, David Křenek, Michal Kubját, Pavel Matonoha, Jarmila Mičkalová, Marek Pavelka, Tomáš Plánka, Martin Povala, Zdeněk Tomeček, Pavel Trlica, Marek Vetr, Tomáš Waldecker, Tomáš Zajíček, Jaromír Žůrek

 

                T1.          Mgr. Čeněk Polách

Zbyněk Beinstein, Miroslav Bezděk, Jakub Bližňák, Radek Buchta, Vlastimil Bumbálek, Petr Čunek, Eliška Dušková, Petr Fiurášek, Martin Folta, Lenka Horská, Jaromír Kořistka, Ondřej Křenek, Martin Kurka, Radim Měrka, Ondřej Müller, Lukáš Novák, Tomáš Pobořil, Libor Slováček, Ivana Škrdlíková, Filip Špetík, Jiří Tureček, Andrea Vanduchová, Vít Vrobel, Tomáš Vrzalík, Lucie Zálohová

 

                O 2.         Ing. Eva Koňaříková

Kateřina Daňová, Libuše Dvořáková, Jan Farkavec, Jaroslav Foniok, Jitka Hajdová, Veronika Hasíková, Jiří Jadrníček, Radim Janoš, Michaela Janůšová, Tomáš Juriga, Markéta Kozáková, Tomáš Kučera, Ivana Mičkalová, Marek Mikeš, Lenka Mikulenčáková, Jaroslav Mikuš, Michal Ondrůš, Ivana Ostřanská, Iva Pastorčáková, Radek Pekař, Michal Podžorný, Kamil Rubač, Markéta Strnadlová, Miroslav Šenk, Josef Vávra, Jan Vlček, Jaroslav Vlk, Jarmila Vokáčová, Marie Weingartová, Pavel Zátorský

 

                S 2.A       Mgr. Miloslav Špůrek

Michal Bobčík, Miloslav Cabák,  Josef Dorňák, Ondřej Drozd, Václav Frňka, Lukáš Halašta, Martin Haman, Pavla Holečková, Patrik Hrstka, Miroslav Hyvnar, Michal Knápek, Zdeněk Kostka, Tomáš Kubala, Jiří Kučný, Michal Langoš, Martin Mark, Marek Mohyla, Tomáš Motal, Tomáš Oth, David Podešť, Petr Příhoda, Miroslav Sedlák, Václav Šimek, Michal Trefil, Martin Valíček, Blanka Válková, Martina Vaňková, Martin Závada, Martina Žambochová, David Žarlok

 

                S 2.B       Ing. Josef Vémola

Martin Blažek, Adam Borek, Jaroslav Daněk, Michal Drda, Luboš Dřevojánek, Martin Fedor, Tomáš Filgas, Michal Gajan, Tomáš Helík, Michal Janáč, Lumír Kliš, Marek Klvaňa, Tomáš Kořistka, Radek Kostka, Ivan Kudra, Jakub Kvapil, Jiří Maňák, Petr Marák, Michal Odstrčílek, Lukáš Pavlica, Michal Rafaj, Lucie Reková, Vlastimil Románek, Miroslav Socha, Petr Šipula, Marián Toman, Eva Tomanová, Libor Václavík, Jiří Vaculík

 

                T 2.         Ing.Jiří Solař

Vojtěch Číp, Petr Hons, Michal Hrabovský, Jan Huvar, Petr Jankových, Vít Jevočin, Tomáš Juřica, Roman Krupica, Jiří Kukučka, Jaroslav Malůšek, Dušan Matulík, Jan Mazáč, Jiří Merta, Roman Michoněk, Jiří Mikulka, Petr Mrůzek, Magda Nachtmannová, Milan Pařenica, Tomáš Pavelka, Jana Plandorová, Josef Polášek, Ondřej Přibil, Lukáš Pšenica, Zbyněk Remeš, Jaroslav Stančík, Lenka Ševelová, Antonín Talach, David Tichý, Filip Válek, Jaroslava Valešová

 

 

                O3.         Mgr.  Krmelová

Ondřej Brhel, Lukáš Hyžák, Petr Chovanec, Luboš Kamenec, Jana Kolibová, Jiří Krpelík, Oldřiška Kvačová, Radek Kvasnica, Michaela Locihová, Lucie Malinová, Kateřina Maňáková, Štěpán Marášek, Romana Mazáčová, Olga Merendová, Hana Mikulčíková, Lukáš Mikulec, Daniela Molková, Jan Mužík, Radek Mynář, Kateřina Nejedlá, Tomáš Pernický, Vanda Procházková, Monika Ptáčková, Jan Samek, Radana Šimková, Tomáš Šimurda, Pavel Škabraha, Dana Šumšalová, Petr Vala, Petra Viktorinová, Edita Vránová, Hynek Zbranek

 

             S 3. A        PaedDr. Drahomíra Hegarová

Pavel Bártek, Veronika Beňáčková, Josef Bernátek, Filip Bolcek, Igor Bureš, Petr Číp, Táňa Dvorská, Ondřej Fojtů, Michal Frömel, Martin Fuks, Ondřej Holčák, Zuzana Holišová, Štěpán Holubec, Petr   Hurta, Robert Jelínek, Zdeněk Jurečka, Hana Koláčková, Zuzana Kopecká, Petr Kovář, Vladimír Kovář, Zdeněk Kypet, Miloš Malík, Milan Němec, Petr Ondryáš, Martin Pastrnek, Lukáš Prorok, Vlastimil Ptáček, Ladislava Suchánková, Pavel Šimek, Marcela Tomšíková, Milan Válek

 

             S 3.B         Ing.arch. Vladimír Kalivoda

Ondřej Adámek, Olga Babicová, Josef Balík, Pavel Blinka, Petr Cieslar, Daniel Filip, Denisa Fiurášková, Přemysl Gilar, Petr Hruška, Václav Jurajda, Mrtin Juřička, Stanislav Kurejko, Roman Labaj, Michal Mičkal, Libor Michalík, Pavel Pobořil, Lucie Polívková, Jan Rušar, Jiří Segeťa, Gabriela Schmidtová, Vojtěch Sobek, Michael Stern, Jitka Strnadlová, Daniel Stulík, Tomáš Šenkeřík, Vilém Šimurda, Milan Švajda, David Uher, Zuzana Vavřinová, Martin Zetocha

 

             T 3.            Mgr. Alena Lyčková

Filip Bartoň, Michal Dorazil, Radek Friedrich, Jiří Frolík, Martin Fusek, Lukáš Herlík, Monika Herzánová, Martin Hlaváč, Marie Hrabovská, Jan Janáček, Tomáš Janošec, Jaromír Kalmus, Karel Kočíb, Ondřej Koňařík, David Kořístka, Pavel Kozák, Lukáš Kudělka, Libor Kulišťák, Martin Mička, Lumír Mynařík, Martina Paťavová, Lukáš Pavelek, Rostislav Pavelka, Martin Skalík, Jan Šťastný, Michal Uherek, Markéta Vičarová, Josef Vyvial, Richard Vítek, Ondřej Vyroubal, Roman Zetek

 

 

 

                O 4.        Ing. Milan Zachrdla

David Beránek, Radovan Blažek, Jan Dědek, Daniel Dvořák, Ondřej Hofrichter, Martin Holiš, Karin Horáková, Miroslav Hrňa, Ivana Janišová, Marek Kolařík, Markéta Kuběnová, Marek Kurfürst, Jana Majerková, Kristýna Maleňáková, Edita Menclová, Lubomír Mik, Vladimír Mucha, Martin Orság, David Pavka, Lucie Polášková, Václav Röder, Jiří Stanislav, Jana Šamajová, Michael Šolek, Klára Urbánková, David Valchář, Gabriela Zedková, Kamil Žák

 

                P 4.         Ing. Jiří Hanslian

Tomáš Běťák, Vilém Crha, Lucie Daňková, Zdeněk Dobeš, Vendula Fusková, Marie Haluzová, Renáta Havelková, Kristýna Horáková, Libor Janouš, Vladimír Kedroň, Radka Klimundová, Marcela Klišová,Lucie Koblihová, Ondřej Koliba, Robin Kozlovský, Hana Krbaňová, Hubert Kuchař,  Ondřej Liškutín, Boško Marijan, David Markovič, Martin Matušinec, Monika Michutová, Pavel Orság, Lukáš Pastorek, Renata Rachůnková, Petra Skopalová, Pavel Solanský, Petr Šrámek, Radovan Šťastný, Pavla Zichová

 

                S 4.A      Mgr. Libuše Marková

Marek Ballner, Petr Bartoň, Aleš Brückner, Vladimír David, Kateřina Dočárová, Dalibor Doleček, Lukáš Drozd, Jiří Frydel, Michal Holec, Radek Juras, Ludvík Kocurek, Petr Kramoliš, Jan Langer, Rostislav Liška, Lukáš Machač, Eduard Majda, Vítězslav Malina, Petr Mik, Jan Mynář, Libor Novák, Martin Pavlík, Jan Polášek, Michal Remeš, Aleš Sedlák, Štěpán Skýpala, Šárka Stoklasová, Petr Švagera, Radek Vašenda, Martin Volek, Pavel Zajíček

 

                S 4.B      Mgr. Zdeněk Maléř

Jiří Buček, Josef Cabák, Tomáš Cvejn, Vladimír Davídek, Tomáš Doležal, Radim Dřevojánek, Lukáš Horuta, Jiří Hrabovský, Jan Hurta, Jaromír Hyvnar, Martin Jalůvka, Pavel Jiráska, Markéta Jurečková, Daniel Krutílek, Tomáš Kubeša, Jiří Kys, Filip Lacina, Martin Lysák, Milan Matocha, Martin Michalík, Marie Musilová, Roman Novosad, David Papšík, David Potěšil, Antonín Ptáček, Pavel Skalka, Radek Šajnoha, Marek Ševeček, Filip Škarka, Martin Šulák, Miroslav Švajda

 

                T 4.         Ing. Petr Pobořil

Martin Bartošík, Jiří Capil, Ondřej Fojtík, Patrik Fojtík, Miroslav Halenčák, Martin Hapala, Radek Herián, Aleš Horák, Jiří Koláček, Václav Kratochvíl, Lukáš Kubáň, Ivana Kuráňová, Radim Matula, Jaromír Novák, Vladislav Palát, Ludvík Pastyřík, Petr Páleníček, Gabriela Páterová, Petr Pittner, Tomáš Potěšil, David Procházka, Daniel Roško, Jaroslav Slovák, Jan Vaculín, David Vanduch, Michal Zeman

 

               

 

 

 

 

                Výsledky vzdělávání  (výroční hodnocení)

 

Třída   Počet/dívky   Třídní učitel                              f prospěch  vyznamen.prospěli   neprospěli   neklasif.  sníž.známka   zanechali                                                                                                                                                                                                                                              z chování       studia

O1.         23/10           Mgr. Danuše Cagašová                 1.67                7                 16                   0                 0                          0                 0

S1.A       21/3             Ing, arch. Antonín Závada           1.67                8                 13                   0                 0                          0                 0

S1.B       26/3             Ing. Pavla Nováková                    1.87                4                 21                   0                 1                          0                 0

T1.          25/5             Mgr. Čeněk Polách                        1.95                3                 20                   0                 2                          0                 0

O2,         30/ 13          Ing.Eva Koňaříková                      1,80                9                 21                   0                 0                          0                 0

S2.A       30/ 4            Mgr.Miloslav Špůrek                    1,86                7                21                   2                 0                          1                 0

S2.B       29/2             Ing. Josef Vémola                            2,09                5                 24                   0                 0                          0                 1

T2.          29/ 4            Ing. Jiří Solař                                   1,79                7                 22                   0                 0                          4                 3

O3.         29/16           Mgr.Jiřina Krmelová                      2,12                5                21                   3                 0                         1                  0

S3.A       30/ 7            PaedDr.Hegarová                           2,12                2                28                   0                 0                         1                  0

S3.B       30/ 6            Ing.arch.Kalivoda                          2,08                2                28                   0                 0                         1                  0

T3.          29/ 4            Mgr.Lyčková                                   2,26                0                26                   2                 1                         1                  0

O4.         27 / 9           Ing. M.Zachrdla                               2,27                4                20                   3                 0                         2                  1

P4.          30/13           Ing. J.Hanslian                                2,08                5                25                   0                 0                         1                  0

S4.A       29/ 2            Mgr. L.Marková                              2,10                2                26                   1                 0                         1                  1

S4.B       31/ 2            Mgr. Z.Maléř                                    2,13                4                25                   2                 0                         0                  0

T4.          26/ 2            Ing. P.Pobořil                                 2,12                3                23                   0                 0                         0                  1

 

       474 /105                                            2,02         77          380            13             4                         13             7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturitní zkoušky 

               

Ústní maturitní zkoušky  třídy  O 4   

 

Z k u š e b n í   k o m i s e:

Předseda:                                                            Ing. Josef Střílka, SPŠ Hranice

Místopředseda:                                                   Ing. Eva Koňaříková

Třídní učitel:                                                      Ing. Milan Zachrdla

Zkoušející, přísedící:

Český jazyk a literatura                                      Mgr. Petra Hejlová, Mgr. Danuše Cagašová

Anglický jazyk                                                    Mgr. Libuše Marková, PaedDr. Drahomíra Hegarová

Matematika                                                          Mgr. Alena Lyčková, Mgr. Čeněk Polách

Pozemní stavitelství                                           Ing. Milan Zachrdla, Ing. Emil Mikuláštík

Obnova budov                                                   Ing. Eva Koňaříková, Ing.arch. Vladimír Kalivoda                      

Praktická část odborných předmětů                               Ing. Milan Zachrdla, Ing. Zdeněk Palát

Seznam maturantů

 

David Beránek                  09.06.1981                 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice 1868                         

Radovan Blažek                27.09.1981                 757 01 Valašské Meziříčí, Zdeňka Fibicha 1218

Jan Dědek                          29.04.1982                 756 22 Hošťálková  208

Daniel Dvořák                   25.05.1981                 757 01 Valašské Meziříčí, Luční  1155

Ondřej Hofrichter             07.04.1982                 756 03 Halenkov 625                                                           PV

Martin Holiš                      09.01.1982                 757 01 Valašské Meziříčí, Hrádky 296

Karin Horáková                27.07.1982                 757 01 Valašské Meziříčí, Žerotínova  744/7

Miroslav Hrňa                  04.08.1982                 756 11 Valašská Polanka, Leskovec  197

Ivana Janišová                 02.04.1982                 756 63 Valašské Meziříčí, Krhová  340                             PV

Marek Kolařík                   09.06.1982                 756 06 Velké Karlovice  305

Markéta Kuběnová          04.09.1981                 742 53 Kunín  380

Marek Kurfürst                 07.10.1981                 757 01 Valašské Meziříčí, Luční 1154                               N

Jana Majerková                09.08.1981                 742 21 Kopřivnice, Pabla Nerudy  290

Kristýna Maleňáková      10.06.1982                 756 27 Valašská Bystřice 655

Lubomír Mik                     25.04.1982                 742 21 Kopřivnice, Horní  1330                                         PV

Vladimír Mucha                08.04.1982                 756 11 Leskovec 21

Martin Orság                    08.12.1981                 756 04 Nový Hrozenkov  719                                            N

Lucie Polášková               06.09.1981                 742 54 Bartošovice  126

Václav Röder                    14.09.1981                 753 63 Střítež nad Ludinou č. 249                                     PV

Jana Šamajová                  10.03.1982                 755 01 Vsetín, Sychrov  57

Michael Šolek                   04.12.1981                 757 01 Valašské Meziříčí, U vodojemu  1169

Klára Urbánková              22.02.1982                 742 54 Bartošovice  153

David Valchář                   16.10.1981                 755 01 Vsetín, Hluboké  637

Gabriela Zedková             17.08.1981                 742 01 Suchdol nad Odrou, Sokolovská 120                  N

 

 

 

Ústní maturitní zkoušky  třídy  P 4  

 

Z k u š e b n í   k o m i s e:

Předseda:                                                            Ing.arch. Jitka Štenclová, SPŠS Opava

Místopředseda:                                                   RNDr. Josef Pastorčák

Třídní učitel:                                                      Ing. Jiří Hanslian

Zkoušející, přísedící:

Český jazyk a literatura                                      Mgr. Danuše Cagašová, Mgr. Petra Hejlová,               

Anglický jazyk                                                    Mgr. Libuše Marková, PaedDr. Drahomíra Hegarová

Německý jazyk                                                    PhDr. Hildegarda Dorčáková, Mgr. Kateřina Skalická

Matematika                                                          Mgr. Čeněk Polách, RNDr. Josef Pastorčák

Pozemní stavitelství                                           Ing. Eva Koňaříková, Ing. Jiří Hanslian         

Ekonomika                                                           Ing. Jiří Hanslian, Ing. Marie Kosková

Praktická část odborných předmětů                               Ing. Eva Koňaříková, Ing. Milan Zachrdla, Ing. Jiří Hanslian,

Ing. Marie Kosková

 

Seznam maturantů

 

Tomáš Běťák                    23.12.1981                 755 01 Vsetín, Na kopečku  8                                                      N

Vilém Crha                         13.09.1980                 757 01 Valašské Meziříčí, Luční  1154

Lucie Daňková                 13.11.1981                 757 01 Valašské Meziříčí, Poličná 418

Zdeněk Dobeš                  20.01.1982                 756 53 Vidče  237

Vendula Fusková             25.06.1982                 756 53 Vidče  18

Marie Haluzová                11.09.1981                 757 01 Valašské Meziříčí, Písečná  1160                                    PV

Renáta Havelková            06.07.1982                 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská  1692            PV

Kristýna Horáková          09.10.1981                 757 01 Valašské Meziříčí, Králova  1060

Libor Janouš                     10.01.1982                 756 24 Bystřička 314

Vladimír Kedroň               10.11.1981                 756 55 Dolní Bečva  12

Radka Klimundová          08.05.1982                 755 01 Vsetín, Těšíkov  1174

Marcela Klišová               22.09.1981                 756 14 Francova Lhota  50

Lucie Koblihová               28.04.1982                 767 81 Rajnochovice, Podhradní Lhota  124                            PV

Ondřej Koliba                   16.10.1981                 742 71 Hodslavice  64

Robin Kozlovský             13.06.1981                 755 01 Vsetín, Benátky  1890                                                      PV

Hana Krbaňová                09.01.1982                 756 04 Nový Hrozenkov 617

Hubert Kuchař                  06.10.1981                 742 58 Příbor, Hájov  104                                                             PV

Ondřej Liškutín                 15.03.1982                 756 21 Ratiboř  520

Boško Marijan                  29.06.1981                 742 21 Kopřivnice, kpt.Nálepky 1072

David Markovič               29.08.1981                 757 01 Valašské Meziříčí, Čapkova 683

Martin Matušinec            10.04.1981                 757 01 Valašské Meziříčí, Husova 1164

Monika Michutová          01.02.1982                 756 62 Hutisko-Solanec  592                                                       PV

Pavel Orság                       08.03.1982                 756 63 Valašské Meziříčí 3, Krhová 470

Lukáš Pastorek                 28.03.1982                 756 53 Vidče  409

Renata Rachůnková        20.08.1982                 756 23 Jablůnka  508

Petra Skopalová               18.07.1982                 756 23 Jablůnka, Kolonie  301

Pavel Solanský                 21.01.1982                 756 56 Prostřední Bečva 600                                                       N

Petr Šrámek                       16.06.1981                 756 25 Růžďka 324

Radovan Šťastný             21.04.1982                 755 01 Vsetín, Štěpánská  1884

Pavla Zichová                   06.05.1982                 756 62 Hutisko-Solanec  631

 

 

Ústní maturitní zkoušky  třídy  S 4 A  

 

Zkušební komise:

Předseda:                                                            Ing. Jiřina Králiková, SPŠS Brno

Místopředseda:                                                   Ing. Miroslav Maňas

Třídní učitel:                                                      Mgr. Libuše Marková

Zkoušející, přísedící:

Český jazyk a literatura                                      Mgr. Danuše Cagašová, Mgr. Petra Hejlová

Anglický jazyk                                                    Mgr. Libuše Marková, PaedDr. Drahomíra Hegarová

Německý jazyk                                                    PhDr. Hildegarda Dorčáková, Mgr. Kateřina Skalická

Matematika                                                          RNDr. Josef Pastorčák, RNDr. Jiří Pešl

Pozemní stavitelství                                           Ing. Miroslav Maňas, Ing. Jana Balážiková  

Stavební konstrukce                                          Ing. Jana Balážiková, Ing. Emil Mikuláštík    

Praktická část odborných předmětů                               Ing. Miroslav Maňas, Ing.arch. Antonín Závada

 

 

Seznam maturantů

 

Petr Bartoň                        19.05.1982                 742 65 Rybí  13

Aleš Brückner                   16.06.1982                 742 21 Kopřivnice, Horní 1334

Vladimír David                  04.12.1981                 742 71 Hodslavice  492

Kateřina Dočárová           26.01.1982                 766 01 Valašské Klobouky, Cyrilometodějská  647

Dalibor Doleček                26.03.1982                 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 5.května  1558

Lukáš Drozd                      22.07.1982                 757 01 Valašské Meziříčí, Obora  301

Jiří Frydel                           19.07.1982                 756 05 Karolinka  641

Radek Juras                       27.08.1981                 757 01 Valašské Meziříčí, Na vyhlídce 567

Ludvík Kocurek                01.12.1981                 756 03 Halenkov 641

Petr Kramoliš                    12.11.1981                 742 72 Mořkov, Pastelník  655                                         PV

Jan Langer                         08.03.1981                 757 01 Valašské Meziříčí, Luční  1154

Rostislav Liška                 07.11.1980                 755 01 Vsetín, MUDr.Františka Sovy  62                       PV

Lukáš Machač                  05.12.1981                 756 43 Kelč 507

Eduard Majda                   22.04.1981                 768 21 Kvasice, Antoše Dohnala  468

Vítězslav Malina               08.07.1982                 756 54 Zubří  1059                                                              PV

Petr Mik                             06.05.1982                 741 01 Nový Jičín, Nerudova 12

Jan Mynář                         27.03.1980                 741 01 Nový Jičín, Máchova  70

Libor Novák                      04.08.1982                 756 43 Kelč 513

Martin Pavlík                    21.12.1981                 742 31 Starý Jičín, Starojická Lhota 57

Jan Polášek                       27.01.1982                 742 21 Kopřivnice, Lubina  403

Michal Remeš                   13.05.1982                 742 65 Rybí, Závišice  213

Aleš Sedlák                       19.07.1981                 756 05 Karolinka  631

Štěpán Skýpala                 19.05.1982                 757 01 Valašské Meziříčí, Švabinského 651

Šárka Stoklasová              11.03.1982                 742 21 Kopřivnice, Komenského 854

Petr Švagera                      14.07.1982                 755 01 Vsetín, Rokytnice  407                                                    

Radek Vašenda                 23.11.1979                 742 41 Bernartice nad Odrou 181

Martin Volek                     31.05.1982                 757 01 Valašské Meziříčí, Smetanova  1024

Pavel Zajíček                     16.09.1981                 742 21 Kopřivnice, Družební  1174

 

Ústní maturitní zkoušky  třídy  S 4 B  

 

Zkušební komise:

Předseda:                                                            Ing. František Menšík, SPŠ Prostějov

Místopředseda:                                                   Mgr. Čeněk Polách

Třídní učitel:                                                      Mgr. Zdeněk Maléř

Zkoušející, přísedící:

Český jazyk a literatura                                      Mgr. Petra Hejlová, Mgr. Danuše Cagašová

Anglický jazyk                                                    PaedDr. Drahomíra Hegarová, Mgr. Libuše Marková

Matematika                                                          Mgr. Čeněk Polách, RNDr. Jiří Pešl

Pozemní stavitelství                                           Ing.arch. Vladimír Kalivoda, Ing. Jiří Hanslian             

Stavební konstrukce                                          Ing. Jiří Hanslian, Ing.arch. Vladimír Kalivoda             

Praktická část odborných předmětů                               Ing.arch. Vladimír Kalivoda, Ing. Eva Koňaříková

 

 

Seznam maturantů

 

Jiří Buček                           12.05.1982                 756 12 Horní Lideč  246

Josef Cabák                       27.11.1981                 756 21 Ratiboř  445

Tomáš Cvejn                     08.01.1981                 755 01 Vsetín, Luh-Hanžlov  1051                                              PV

Vladimír Davídek              08.12.1981                 755 01 Vsetín, bratří Hlaviců  100

Tomáš Doležal                  05.05.1981                 757 01 Valašské Meziříčí, Zdeňka Fibicha 1203

Radim Dřevojánek            31.07.1981                 755 01 Vsetín, Stará cesta  1090

Lukáš Horuta                    10.01.1980                 757 01 Valašské Meziříčí, Hrachovec 218                                 PV

Jiří Hrabovský                  17.08.1981                 757 01 Valašské Meziříčí, Jarcová 223

Jan Hurta                           22.02.1982                 756 24 Bystřička 86

Jaromír Hyvnar                 08.09.1981                 742 65 Rybí, Závišice  150

Martin Jalůvka                  09.12.1981                 742 21 Kopřivnice, Lubina 36

Pavel Jiráska                     14.09.1981                 756 01 Hovězí  584

Markéta Jurečková          29.04.1982                 742 42 Šenov u Nov.Jičína, Dukelská 541

Daniel Krutílek                  16.01.1982                 741 01 Nový Jičín, Bludovice  118

Tomáš Kubeša                 08.08.1981                 756 41 Lešná 89

Jiří Kys                               22.07.1981                 757 01 Valašské Meziříčí, Luční  1153

Filip Lacina                        15.11.1981                 742 72 Mořkov, Obchodní  520                                                  N

Martin Lysák                    25.05.1982                 757 01 Valašské Meziříčí, U vodojemu  1166

Martin Michalík                13.03.1982                 756 01 Hovězí  226

Marie Musilová                26.08.1982                 756 21 Ratiboř  350

Roman Novosad              15.09.1981                 741 01 Nový Jičín, Jiráskova 15

David Papšík                     08.12.1981                 755 01 Vsetín, bří Hlaviců  110

David Potěšil                    22.04.1981                 755 01 Vsetín, Dukelská  1819/29

Antonín Ptáček                24.08.1980                 756 12 Horní Lideč  247

Pavel Skalka                      11.02.1982                 757 01 Valašské Meziříčí, Poličná 276

Radek Šajnoha                  01.08.1982                 756 55 Dolní Bečva  473

Marek Ševeček                 09.09.1981                 757 01 Valašské Meziříčí, Krátká 711

Filip Škarka                        09.01.1982                 742 71 Hodslavice  299

Miroslav Švajda               13.11.1981                 756 27 Valašská Bystřice  296                                                     PV

 

 

 

 

Ústní maturitní zkoušky  třídy  T 4  

 

Z k u š e b n í   k o m i s e:

Předseda:                                                            Mgr. Svatopluk Daniš, ISŠ Frýdek-Místek

Místopředseda:                                                   Ing. Jiří Solař

Třídní učitel:                                                      Ing. Petr Pobořil

Zkoušející, přísedící:

Český jazyk a literatura                                      Mgr. Petra Hejlová, Mgr. Danuše Cagašová

Anglický jazyk                                                    Mgr. Libuše Marková, PaedDr. Drahomíra Hegarová

Německý jazyk                                                    PhDr. Hildegarda Dorčáková, Mgr. Kateřina Skalická

Matematika                                                          Mgr. Jana Rychlíková, Mgr. Alena Lyčková

Teoretická část odborných předmětů             Ing. Petr Pobořil, Ing. Jiří Solař

Praktická část odborných předmětů                               Ing. Jiří Solař, Ing. Petr Pobořil

 

Seznam maturantů

 

Martin Bartošík                01.07.1982                 687 10 Zlechov  503                                                            PV

Jiří Capil                             21.01.1982                 756 44 Loučka 74

Ondřej Fojtík                     03.03.1980                 757 01 Valašské Meziříčí, Havlíčkova  20/791

Patrik Fojtík                       15.07.1982                 742 73 Veřovice  317

Miroslav Halenčák           04.01.1980                 756 22 Hošťálková  40                                                        PV

Martin Hapala                   14.04.1982                 753 01 Ústí u Hranic 129

Radek Herián                    09.04.1980                 756 11 Valašská Polanka 329                                             PV

Aleš Horák                        21.01.1982                 757 01 Valašské Meziříčí, Podlesí 475

Jiří Koláček                        19.02.1982                 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Hážovice  2143 

Václav Kratochvíl            15.11.1979                 760 05 Zlín, Na honech III  4932

Lukáš Kubáň                    21.12.1981                 790 53 Stará Červená Voda 34

Ivana Kuráňová               13.10.1981                 757 01 Valašské Meziříčí, Podlesí 386

Radim Matula                   08.05.1982                 756 51 Zašová - Veselá 108

Jaromír Novák                   19.10.1981                 757 01 Valašské Meziříčí, 1.máje 1038

Vladislav Palát                  02.09.1981                 756 24 Bystřička, Jarcová 209                                           PV

Petr Páleníček                   16.07.1982                 763 16 Fryšták  350

Ludvík Pastyřík                05.02.1980                 765 02 Otrokovice, Svobodova  1305                              PV

Gabriela Páterová             05.06.1982                 741 01 Nový Jičín, Novellara 8

Petr Pittner                        13.04.1980                 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého  32

Tomáš Potěšil                   01.02.1982                 756 24 Oznice 97

David Procházka              20.10.1979                 698 01 Veselí nad Moravou, Chaloupky 583

Daniel Roško                    03.04.1982                 742 21 Kopřivnice, Polní  1290                                          N

Jaroslav Slovák                18.05.1981                 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Horní Paseky  957

Jan Vaculín                        25.02.1982                 756 52 Střítež nad Bečvou  150                                         PV

David Vanduch                01.10.1981                 756 27 Valašská Bystřice  184

Michal Zeman                   19.05.1982                 742 75 Lichnov  372                                                            PV

 

 

·      PV - Prospěl(a) s vyznamenáním

·      N   - Neprospěl

 

 

 

 

            Výsledky maturitních zkoušek

             1. termín                                                                                                                                  2.termín

 

Datum                      třída             konalo    nekonalo  vyznamenání     prospělo   neprospělo    f                        konalo   prospělo

21.- 23.5.2001                O4                   24 /  27                3               4       17         3           2,55                                 

21- 24.5.2001                 P4                  30/   30         0                 6             22          2           2,29                                 

21.-24.5.2001                 T4                   26/   26         0                            7          18                                       1                        2,28                

28.-31.5.2001                 S4A                28/   29         1                            3          25                                       0                        2,40

28.-31.5.2001                S4B                 29/   31                 2                    3          25                                       1                        2,33                                                       

Celkem                                     137/ 143          6               23     107               7            2.36                                              

 

 

                Předsedové zkušebních komisí na jiných školách:

Ing. Josef Vémola                   21.5. - 24.5. 2001   SPŠ Prostějov           

Ing. Milan Zachrdla               28.5. - 31.5. 2001   SPŠS Opava

Ing. Zdeněk Palát                   28.5.- 31.5. 2001    SPŠ Hranice

Ing. Petr Pobořil                       4.6.-   5.6. 2001    ISŠ Frýdek-Místek  

Ing. Miroslav Maňas               4.6. -  6.6. 2001    SPŠS Brno                             

Ing. Eva Koňaříková                4.6. -  7.6. 2001    SoSOŠ Zlín                                           

 

                Přihlášky ke studiu na vysoké školy pro školní rok  2001/2002

             Z celkového počtu 130 absolventů 4. ročníku si podalo přihlášky ke studiu na vysoké školy 101, tj. 78 %. Největší zájem byl o fakulty stavební  VUT Brno, VŠB - TU  Ostrava a ČVUT Praha. Šest absolventů si podalo přihlášky ke studiu na VOŠ.  

 

 

 

6. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

Ve dnech 7.-10.listopadu 2000 provedla Česká školní inspekce, oblastní pracoviště Zlín orientační inspekci pod č.j. 154 59/00-5042, signatura oo4fu211 s těmito závěry:

 

HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Kvalita vzdělávání byla  hodnocena na základě hospitací ve všeobecně vzdělávacích předmětech přírodovědného a společenskovědního zaměření a v cizích jazycích.

 

Český jazyk a literatura

 

Ve všech třídách prvního až čtvrtého ročníku je časová dotace českého jazyka a literatury v souladu s učebním plánem. Vyučujícím v jejich práci napomáhá vypracovaný rozpisu učiva v tématických plánech. Kontinuita výuky mezi jednotlivými ročníky je zajištěna. Kontrolou zápisů v třídních knihách i sešitech žáků a porovnáním obsahu probíraného učiva v hospitovaných hodinách bylo zjištěno, že učební osnova je plněna. Výukové cíle hodin byly stanoveny a odpovídaly danému typu školy.

 

Český jazyk a literaturu učí dvě vyučující, které splňují požadavky na odbornou i pedagogickou způsobilost dle vyhlášky č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a předpokladech kvalifikace výchovných poradců. Pracují v předmětové komisi humanitních předmětů, která sdružuje vyučující různých odborností. Podle zápisů z jednání předmětové komise je pro tematiku českého jazyka a literatury vymezen jen základní rámec, odborná a metodická problematika je plně v kompetenci vyučujících.

 

Učebny v nichž výuka probíhala, byly vybaveny odpovídajícím nábytkem. Jejich výzdoba a úprava byla zaměřena převážně na odborné předměty. Při vyučování v dopoledních hodinách bylo nutno v každé učebně, kde inspekce probíhala, použít elektrické osvětlení. Žáci mají k dispozici vlastní literární učebnice, mluvnickou příručku v jedné hodině používala jen vyučující. Některé kopírované texty jim vyučující hlavně k dalšímu procvičení jazykového učiva zapůjčují, rovněž pravopisné příručky. V jedné hodině bylo učivo vhodně doplněno doma připravenými referáty. Při výuce bylo použito obrazové dokumentace. Ve sledovaných hodinách nebyla použita žádná didaktická technika. Pro studium lze také čerpat materiály ze školní knihovny, v níž je v dostatečném množství zakoupena beletrie i literatura odborná. Prostory knihovny je někdy využito i k výuce. Zařazení sledovaných hodin v rozvrhu odpovídalo psychohygienickým zásadám.

 

Ověřování pochopení učiva se uskutečňovalo frontálně, písemnou i ústní formou. Žáci převážně odpovídali na vhodně volené dotazy vyučujících, korigování odpovědí žáků bylo důsledné. Spíše ojedinělé motivační snahy učitelek nevedly k vlastní aktivitě a iniciativě žáků. Verbální projev vyučujících nevykazoval nedostatky. Ve všech hodinách se značná část učiva diktovala, i když důležité pojmy byly psány na tabuli a patřičně vysvětleny. Užité metody a zvolené formy práce v jednom případě nevedly k plně efektivnímu využití času vyučovací hodiny. Atmosféra při výuce byla klidná, založená na vzájemném respektování.

 

Výuka jazyka českého a literatury je na základě posouzení všech sledovaných oblastí celkově hodnocena jako průměrná.

 

 

Společenskovědní předměty (dějepis, občanská nauka)

 

Výuka obou předmětů probíhala s časovou dotací v souladu se schválenými učebními plány jednotlivých oborů (týdně dvě hodiny dějepisu v prvním ročníku a po jedné hodině občanské nauky od druhého do čtvrtého ročníku). Předložené tématické plány uváděly rozpis učiva většinou na jednotlivé hodiny. V občanské nauce nebylo pro jednotlivé studijní obory využito v dostatečné míře mezipředmětových vztahů v oblasti ekonomicky a právně zaměřených celků učiva. Při výuce tohoto předmětu ve druhém ročníku byla věnována nadměrná pozornost probírané tematice ve srovnání s požadavky učební osnovy. Vypracovaný tématický plán dějepisného učiva nezohledňoval v dostatečné míře doporučení, aby byl ve výuce dějepisu v odborných školách kladen větší důraz na problematiku moderních dějin.

 

Občanskou nauku i dějepis učí pedagožky splňující požadavky pedagogické i odborné způsobilosti stanovené vyhláškou.

 

Vyučovalo se v běžných i v dopoledních hodinách, elektricky osvětlených třídách, které svým zařízením i nástěnnou výzdobou zaměřenou na odborné předměty vytvářely příznivé a dostatečně podnětné prostředí. Žáci neměli k dispozici žádné učebnice, v domácí přípravě jsou odkázáni pouze na své poznámky v sešitě. Učitelky však využily vhodných ilustračních materiálů, v hodině dějepisu i nástěnné historické mapy.

 

Struktura sledovaných hodin odpovídala výukovým cílům. Sled a množství informací, použité metody y formy práce byly přiměřené náročnosti učiva a věku žáků. Ve dvou hodinách byli žáci individuálně zkoušeni. Hodnocení výkonu žáků zpravidla odpovídalo prokázaným znalostem. Určitým nedostatkem u většiny žáků byly menší znalosti předcházejícího učiva. Zápisy do sešitu byly diktovány. Průběžně vyučující vysvětlovaly důležité pojmy, v jenom případě s věcnou nepřesností. Ojediněle zjišťovaly, zda žáci probírané učivo pochopili. Jen někteří žáci se občas aktivně zapojovali do výuky, většina pouze pasivně přijímala sdělované informace, v jedné hodině byl přečten referát. Celková komunikační schopnost žáků byla velmi nízká. V občanské nauce byli žáci zjevně zaujati praktickým cvičením na rozvoj logického myšlení. Atmosféra ve třídách byla založená na vzájemném respektu a pochopení.

 

Úroveň výuky společenskovědních předmětů je po posouzení všech sledovaných jevů hodnocena jako průměrná.

 

 

Přírodovědné předměty (matematika, fyzika, deskriptivní geometrie)

 

Počty hodin přidělené sledovaným předmětům jsou v souladu se schválenými učebními plány. Při řízeném rozhovoru však učitelé matematiky upozornili inspekci, že tyto počty jsou nízké a v učebních osnovách odpovídají variantě se sníženou náročností. Při důsledné akceptaci této podmínky by došlo k vynechání některých částí učiva (např. komplexní čísla, základy diferenciálního a integrálního počtu), které učitelé považují pro vyučované obory za důležité jednak pro praxi, jednak pro uplatnění nadaných absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy.

 

Plánování výuky v tématických plánech provádějí učitelé individuálně. Kontinuita výuky předmětů mezi jednotlivými ročníky a vyloučení obsahové duplicity jsou při eventuální výměně učitelů řešeny jejich věcnou domluvou.

 

Ze sledovaných předmětů škola jako volitelnou nabízí deskriptivní geometrii (2.ročník oboru 36-45-M/002 Technická zařízení budov), jako nepovinné pak cvičení z matematiky a cvičení z fyziky (4.ročník vždy 2 hodiny týdně). Účast ukazuje dobrý zájem studentů o jejich výuku.

 

Forma bezprostřední přípravy pedagogů na výuku není stanovena žádným vnitřním předpisem školy a zřejmě závisí na jejich pedagogických zkušenostech. Při inspekčních hospitacích byli všichni učitelé na výuku připraveni kvalitně. Plánované vzdělávací cíle byly v souladu se zásadou soustavnosti a spojení teorie s praxí (obzvláště patrné při vyučování fyzice).

 

Všichni vyučující sledovaných předmětů mají odbornou a pedagogickou způsobilost, kterou požaduje vyhláška č. 139/1997 S., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a předpokladech kvalifikace výchovných poradců.

 

Pro výuku sledovaným přírodovědným předmětům má škola dostatek vhodných prostor. Fyzice se vyučuje v odborné učebně, jejíž celkové zařízení a vybavení má vynikající úroveň. S množstvím učebních pomůcek a s jejich využitelností vyslovili všichni vyučující spokojenost. Škola je dostatečně vybavena didaktickou technikou, výpočetní technika je pro aplikaci výukových programů málo výkonná (viz též kapitola ”Další významná zjištění”).

 

Během hospitací bylo zjištěno, že žáci vlastní pro výuku vhodné učebnice. Další literatura je k dispozici učitelům i žákům v příručních knihovnách jednotlivých předmětů. Škola předplácí odborný metodický časopis specializovaný na výuku sledovaných předmětů.

 

Všechny učebny i chodby pojetím své výzdoby velmi intenzivně a vkusně připomínají, že jde o odbornou stavební školu. Jak materiální podmínky (např. dobré osvětlení v učebnách, větratelnost učeben, rozvrh hodin), tak i struktura vyučovacích jednotek vyhovují požadavkům na dodržování psychohygienických zásad.

 

Struktura hodin je prioritně podřizována požadavku vysoké odbornosti výuky. Všichni vyučující aplikují ve výuce frontální metodu s vysoce dominantní rolí učitele. Učebnice jsou během vyučování používány pro potřebné texty úloh, hlavní smysl jejich pořízení však spočívá v domácí přípravě žáků na vyučování. Zkušení učitelé umožňují žákům alternativní způsoby řešení úkolů. Učivo je interpretováno věcně správně.

 

Vstupní motivační metodou bývá nejčastěji zkoušení jednoho žáka, ostatní žáci řeší stejné úkoly do svých sešitů. Tuto metodu lze poměrně jednoduchými zásahy zefektivnit, aniž by utrpěl jejich motivační a diagnostický účinek.

 

Otázky při zkoušení jsou zaměřeny jak na pamětní zvládnutí učiva, tak na pochopení vztahů a souvislostí, případně aplikaci učiva. Obvykle však netvoří ucelenou myšlenkovou strukturu, ale mají spíše roztříštěný charakter. Často jsou během zkoušení používány korekční postupy realizované spolupráci s ostatními žáky třídy. Výsledky učení jsou většinou veřejně hodnoceny.

 

Učitelé v průběhu výuky často používají aktualizace učiva, souvislosti s dříve probranou látkou a přirozených mezipředmětových vztahů (konkrétně např. matematika – fyzika). Všichni využívají k pozitivnímu posilování motivačních výzev. Při řešení úloh poskytují žákům pomoc.

 

Komunikace mezi žáky a pedagogy je založena na vzájemném respektu. Její úroveň však není učiteli systematicky rozvíjena, proto stále trpí neschopností poměrně značné části žáků souvisle a dostatečně přesně vyjadřovat myšlenkové postupy.

 

Verbální a neverbální komunikace učitelů je na dobré úrovni.

 

Žáci zřetelně projevují k výuce pozitivní vztah, nežádoucí chování žáků nebylo pozorováno.

 

Kvalita výuky přírodovědných předmětů (matematiky, fyziky, deskriptivní geometrie) je spíše nadprůměrná a je ohodnocena stupněm velmi dobrý.

 

 

Cizí jazyky

 

Vyučující pracují podle tematických plánů vytvořených na základě používaných učebnic a s časovou dotací i vzdělávacími cíli stanovenými podle platných učebních plánů a osnov.  Výuka odborné terminologie, jež byla do tématických plánů zařazena již v minulých letech, vyhovuje požadavkům nových osnov předmětu cizí jazyk pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, které jsou v platnosti od 1.září 2000. Stálá spolupráce členek předmětové komise českého jazyka a literatury a cizích jazyků zajišťuje kontinuitu výuky tak, aby nedocházelo k obsahové duplicitě. Příprava pedagogů se přizpůsobuje schopnostem žáků i charakteru zdejší technicky zaměřené střední školy. Zohledňovány jsou rovněž potřeby žáků se specifickými  poruchami učení.

 

Hospitace se uskutečnily v anglickém a německém jazyce u čtyř interních a jedné externí učitelky ve všech čtyřech ročnících.

 

Odborná a pedagogická způsobilost všech tří učitelek anglického jazyka a jedné vyučující německého jazyka je v souladu s právními předpisy (vyhláškou č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a předpokladech kvalifikace výchovných poradců), jedna učitelka německého jazyka je pedagogicky způsobilá s odborností pro jiné předměty a předsedkyně i členky předmětové komise ji vycházejí vstříc metodickou i odbornou spolupráci. Ve škole v současné době nepůsobí žádný zahraniční lektor. Vedle kmenových tříd slouží výuce cizích jazyků ještě učebny s trvalou nástěnnou cizojazyčnou výzdobou, cizojazyčnými slovníky a videopřehrávačem. Po několikaletém hledání nejvhodnějších učebnic dnes škola používá ve výuce angličtiny českou učebnici Criss Cross a britské učebnice s pracovními sešity Blueprit a Enterprise, německý jazyk je vyučován podle učebnic Themen Neu I – II. Materiální vybavení pro cizojazyčnou výuku, které v minulosti nebylo prakticky žádné , se v posledních letech zkvalitnilo jednak díky přístupu vedení školy, které vychází vstříc potřebám výuky jazyků podle finančních možností, jednak osobní iniciativou členek předmětové komise, jež aktivně spolupracují s Goethe Institutem a Britskou radou. Vyučující sledují nové trendy ve výuce jazyků, používají nové materiály, učebnice apod., odebírají časopis Cizí jazyky ve škole, pro žáky používají doplňkové materiály z časopisů Freundschaft, Friendship a Bridge. Rozložení převážného množství hodin cizích jazyků v rozvrhu vyhovuje psychohygienickým zásadám.

 

V hospitovaných hodinách převažovaly komunikativní metody výuky navazující na používané moderní učebnice, které přitažlivostí svého obsahu žáky kladně motivují. Frontální výuka – řízená cizojazyčná konverzace se střídala se skupinovou a individuální prací podle učebnice – četbou a procvičováním. Téměř ve všech hodinách byl funkčně zařazen nácvik poslechu s porozuměním. Pokyny k práci ve třídě byly zadávány střídavě v českém a cizím jazyce. Výklad nové látky – mluvnice – byl podáván přehledně a věcně správně, učivo bylo voleno adekvátně zdrojům i úrovni školy a navazovalo na látku, kterou žáci znali nebo měli znát. Žáci byli zaměstnáni rovnoměrně a měli dostatek prostoru k samostatnému projevu, avšak obšírněji jej využívali pouze jednotlivci. Prověřování znalostí a dovedností bylo prováděno vesměs písemnou formou, ústní zkoušení v hospitovaných hodinách nebylo zařazeno.

 

Ve všech skupinách učitelky vedly výuku v přiměřeném tempu s porozuměním pro konkrétní situaci. Žáci pracovali klidně a ukázněně, takže nebyly zaznamenány zjevné překážky pro interakci a komunikaci ve vztahu učitel – žák ani mezi žáky navzájem. Přesto, že žáci s výrazným jazykovým talentem jsou spíše výjimkou, škola k rozvíjení komunikativních dovedností organizuje konverzační soutěže v angličtině a němčině s občasnou účastí v okresním kole.  Někteří absolventi školy uspěli po maturitě ve studiu cizího jazyka zakončením státní zkouškou. Vyučující cizích jazyků se účastní pravidelně akcí pořádaných profesními organizacemi (Spolkem germanistů a učitelů němčiny, Asociací moravskoslezských učitelů angličtiny apod.), ale také Pedagogickými centry v Brně a v Praze, Goethe Institutem a Britskou radou, od začátku roku 2000 jim však škola na tyto vzdělávací akce finančně nepřispívá. Učitelky měly v minulých letech možnost účastnit se studijních pobytů a jazykových kurzů v SRN (Hamburk, Berlín, Kolín nad Rýnem a Stuttgart) a ve Velké Británii (Barnstaple, Exeter), pro žáky byly zorganizovány poznávací zájezdy do Rakouska, Švýcarska, Německa a Velké Británie.

 

Úroveň sledovaných hodin výuky cizích jazyků byla průměrná až velmi dobrá.

 

 

Hodnocení kvality vzdělávání

 

Plánování a příprava vzdělávání, personální a psychohygienické podmínky mají většinou velmi dobrou úroveň, materiální podmínky výuky jsou velmi dobré. Organizace, formy a metody vzdělávání, úroveň a hodnocení hospitovaných hodin, stejně jako interakce a komunikace mezi žáky a učiteli i žáky navzájem byly hodnoceny od průměrných po velmi dobré.

 

Úroveň vzdělávání ve sledovaných skupinách předmětů je hodnocena souhrnně jako velmi dobrá.

 

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ

 

 

Plánování

 

Vedení školy má zpracován dokument s názvem Koncepce rozvoje školy 2000, jež navazuje na předchozí koncepci rozvoje a specifikuje oblasti výchovného a vzdělávacího programu školy i jejího řízení. Je zde rovněž definován profil absolventa školy – odborníka, který se v praxi uplatní jako mistr, projektant, stavbyvedoucí či podnikatel nebo bude pokračovat v dalším studiu na vyšších a vysokých školách. V plánu práce, který je přílohou koncepce, jsou vytyčeny konkrétní úkoly v oblasti spolupráce se školským úřadem Zlín, Hospodářskou komorou Praha, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Pedagogickým centrem Zlín, Parlamentem a Senátem České republiky a MŠMT.

 

V minulých letech  začal proces modernizace výuky a zlepšování materiálních podmínek. V rámci koncepce rozvoje poněkud zastaralé výpočetní techniky byla v půdní vestavbě na vysoké odborné a estetické úrovni vybudována učebna výpočetní techniky s plotrem a skenerem a dvě rýsovny.  Rozšiřuje se také software pro výuku (nejnověji bylo zakoupeno patnáct licencí systému ArchiCad – počítačové grafiky). Dále byla zřízena moderní posluchárna fyziky se stabilním didaktickým vybavením. Třídy jsou vybaveny televizory s možností použití videa, některé učebny myjí vnitřní a vnější televizní okruh, videorekordéry a enkodér. Postupně byly vyměněny lavice a židle ve třídách a modernizováno je zařízení kanceláří a kabinetů, rekonstruována vstupní hala školy a také osvětlení na chodbách a v některých učebnách. Byly instalovány žaluzie a obnoveny nátěry oken a dveří. Byla realizována přístavba a inovován  nábytek v domově mládeže a vybudována školní kuchyně a jídelnou, což ukončilo padesátileté provizorium v poskytování školního stravování. Byla postavena nová přípojka elektrické energie a plynu, rekonstruováno sociální zařízení v přízemí a provedena úprava atria mezi jídelnou a správní budovou školy, které je nyní za pěkného počasí využívat k odpočinku o přestávkách.  V době inspekce probíhala za plného provozu školy oprava střechy hlavní budovy.

 

Členové pedagogického sboru se aktivně podíleli na vypracování obsahu studijního oboru Stavebnictví, byla posílena výuka matematiky a cizích jazyků. Učitelky německého jazyka napsaly učebnici s názvem Odborná němčina pro průmyslové školy se stavebním zaměřením.

 

Ve škole jsou  v souladu s rozhodnutím o zařazení do sítě škol vyučovány obory čtyřletého denního studia:

36-45-M/002 Technická zařízení budov (studijní plán schválen MŠMT dne 11.července 1994 pod č.j. 19 803/94-23),

36-41-M/003 Pozemní stavitelství – Stavebnictví – pozemní stavitelství (studijní plán schválen MŠMT dne 19.listopadu 1996 pod č.j. 30556/96-71),

36-41-M/004 Pozemní stavitelství – Stavebnictví – stavební obnova (studijní plán schválen MŠMT dne 19.listopadu 1996 pod č.j. 30556/96-71),

36-41-M/005 Pozemní stavitelství – Stavebnictví – podnikání ve stavebnictví (studijní plán schválen MŠMT dne 19.listopadu 1996 pod č.j. 30556/96-71), který je ve školním roce 2000/2001 realizován ve čtvrtém ročníku.

 

Schválené učební plány má škola rozpracovány pro všechny studijní obory na celé studijní období.

Na základě porovnání rozvrhu hodin podle tříd a výše uvedených schválených učebních plánů nebyly zjištěny nedostatky ani v jejich úpravě, ani v plnění.

 

V SPŠS nestudují žáci se zdravotním omezením, žáci se specifickými poruchami učení jsou zohledňováni při kontrole výsledků učení podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny a výchovné poradkyně.

 

Vzdělávací nabídka je rozšířena o volitelné předměty cvičení z matematiky, cvičení z fyziky, sportovní hry a konverzaci v anglickém jazyce, která se však v tomto školním roce pro malý počet zájemců nerealizuje.

 

Plánování vzhledem ke koncepci rozvoje školy a jejímu dosavadnímu plnění je hodnoceno jako vynikající.

 

 

Organizování

 

Organizační struktura školy je přehledná a funkční. Ředitel bezprostředně řídí provozně-ekonomický úsek (ekonom, školník, vedoucí školní kuchyně a jídelny) a činnost svého zástupce (statutární zástupce), jehož prostřednictvím kontroluje výchovně vzdělávací proces a práci metodických orgánů – pěti předmětových komisí, třídních učitelů, vedoucího dílen a praxe, výchovné poradkyně, preventisty sociálně-patologických jevů a vedoucího vychovatele.  Učitelé jsou v kabinetech rozmístěni vesměs podle oborů tak, aby mohli úzce spolupracovat, konzultovat apod. Je pociťován určitý nedostatek učitelů odborných předmětů (finanční důvody). Partnery vedení školy jsou samosprávné a pomocné orgány: Rada školy, která byla zřízena v roce 1997 podle zákona č. 564/1991 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů – v otázkách koncepce a veřejné kontroly, pedagogická rada v otázkách koncepce a provozu školy, ekonomická rada v otázkách využívání přidělených finančních prostředků, stravovací komise při řešení otázek školního stravování, předmětové komise v otázkách výuky.

 

Finanční prostředky jsou kromě státním rozpočtem poskytovány také nadačním fondem školy a sponzory.  Organizační struktura se osvědčuje a umožňuje efektivní řízení. Kompetence a zodpovědnost jsou stanoveny na základě dlouhodobých zkušeností, jsou zúčastněnými osobami akceptovány a bez problémů se v praxi uplatňují. Vedení školy preferuje styl řízení založený na každodenním kontaktu s podřízenými pracovníky, jejichž konstruktivní náměty a připomínky jsou akceptovány. Rozhodnutí ředitele jsou konkrétní a adresná. Organizaci výchovně vzdělávací činnosti  školy ve vztahu k pedagogům i žákům upravují každoročně inovované dokumenty Pracovní řád pro vyučující, Školní řád (bez formulování konkrétních práv žáků), Vedení základní pedagogické dokumentace a Organizace školního roku, které přehlednou formou informují o organizaci vyučování a pravidlech každodenního provozu školy v souladu s právními normami (vyhláškou č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů, apod.). Operativnímu informování slouží školní rozhlas, nástěnky na chodbě před ředitelnou a nástěnky s informacemi pro žáky. Ve sborovně je umístěna nástěnka pro učitele. Vedení školy dbá na ochranu osobních dat. Informativní třídní schůzky s rodiči nebo zákonnými zástupci žáků se konají dvakrát ročně vždy v prvním a třetím čtvrtletí, aby ještě před klasifikací mohlo dojít k nápravě nedostatků.

 

Na veřejnosti se škola úspěšně prezentuje každoročně Dnem otevřených dveří, účastí na přehlídkách středních škol – tzv. ”burzách” a v místním a regionálním tisku, takže počet zájemců o studium v SPŠS v posledních letech výrazně převyšoval možnosti jejich přijetí z kapacitních důvodů. Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podrobně, má nadstandardní estetickou úpravu s doprovodem výtvarných prací žáků a představuje jak prostředek pro hodnocení vlastní práce, tak velmi dobrý zdroj informací o škole pro veřejnost. Ke 125. výročí založení SPŠS vydala almanach, kde je uvedeno mnoho zajímavých údajů ze života a práce školy. Cenné informace o historii jsou čerpány ze zachovalých zpráv o činnosti školy, které vycházely německy a v českém překladu od pátého roku její existence – 1879.

 

Organizace vyučování respektuje ustanovení § 14 vyhlášky č. 354/1991 Sb. o středních školách ve znění pozdějších předpisů. Při sestavování rozvrhu hodin jsou jednotlivé vyučovací předměty zařazeny rovnoměrně, základní pravidla psychohygieny jsou dodržena.

 

Organizační struktura a informační systém umožňují efektivní řízení školy a jsou hodnoceny jako velmi dobré.

 

 

Vedení a motivování pracovníků

 

Operativní řízení vedoucích pracovníků je plánovité, vychází ze zpracovaných pokynů organizačního či kontrolního charakteru. S jejich obsahem jsou zaměstnanci školy seznámeni.  Z předloženého přehledu o vzdělávání pedagogických pracovníků je zřejmé, že další vzdělávání učitelů je vedením školy sledováno a podporováno. V personálním zajištění výuky je důraz kladen na využití odbornosti. Pracovníkům, kteří zcela nesplňují požadavky pro odbornou nebo pedagogickou způsobilost stanovené vyhláškou pro výuku na střední škole, je určen termín pro zahájení dalšího studia. Pedagogové se zúčastnili podle potřeb školy řady vzdělávacích akcí k rozšíření svých odborných znalostí, např. absolvování kurzu CAD 2000, kurzu lyžařského instruktora či kurzu v rámci protidrogové prevence, dva studují výchovné poradenství a jeden vychovatelství. Vedení školy svou vlastní vzdělávací aktivitu zaměřilo na oblast ekonomickou a právní, případně na rozšíření znalostí o EU. Motivace k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří dosáhli důchodového věku, je však problematická.

 

Začínající učitelé mohou konzultovat odbornou i výchovnou problematiku se svými zkušenějšími kolegy. Podle zápisů v třídních knihách se uskutečnily i vzájemné hospitace a náslechy. Ve škole pracuje celkem pět předmětových komisí. Možnost účinnější výměny zkušeností a metodické či odborné pomoci je ztížena v početné předmětové komisi humanitních předmětů. Její činnost se podle předložených zápisů nejvíce zaměřuje na problematiku výuky cizích jazyků a částečně češtiny. Specifické zaměření ostatních společenskovědních předmětů a řešení problémů spojených s jejich výukou  na specializované odborné škole je ponecháno z velké části pouze na jednotlivých vyučujících.

 

Jako určitý motivační prvek působí i stanovená pravidla pro odměňování pedagogických pracovníků. Tvořivost a iniciativa učitelů jsou podporovány především v souvislosti se zlepšováním kvality výuky a zajišťováním dalších aktivit. Jsou určeny rovněž podmínky pro finanční odměnu spojenou s vykonáváním práce třídního učitele. Důležitá ustanovení týkající se především nenárokových složek platu obsahuje i kolektivní smlouva. Nadtarifní složky platu jednotlivých pracovníků jsou diferencovány.

 

Systém, rozsah a efektivnost vedení a motivování pracovníků je hodnocen jako velmi dobrý.

 

 

Kontrolní mechanizmy

 

V rámci celé organizační struktury školy zaujímá důležité místo i systém vnitřní kontroly. Kontrolu výchovně vzdělávacího procesu a kvalitu práce zaměstnanců školy provádějí podle plánu oba členové vedení školy.

 

Při hospitační činnosti se zaměřují převážně na odbornost výkladu, metodiku výuky, využití vyučovací hodiny a snaží se posoudit i znalosti žáků. V plánu hospitací, v předložených hospitačních záznamech i v rozborech hospitovaných hodin obou členů vedení v době inspekce byla malá pozornost (hlavně ve společenskovědních předmětech) věnována kontrole plnění učebních osnov. Výsledky kontrolní činnosti jsou s jednotlivými pracovníky projednávány, je prováděna i kontrola případných opatření k nápravě. Frekvence hospitací je dostatečná. Jako zpětná vazba pro kvalitní kontrolní činnost ředitele a jeho zástupce slouží i podněty z jednání Rady školy. Případné vznesené závažné připomínky vedou ke kontrolní činnosti podle aktuální potřeby.

 

Pedagogickou dokumentaci (její kvalitu a úplnost i připravenost pro archivaci) kontroluje zástupce ředitele školy. V pravidelných intervalech je sledována a vyhodnocována úroveň vedení třídních knih.

 

Podklady ke kontrole provozu školy a jejího hospodaření připravují řediteli průběžně pracovníci ekonomického oddělení. Zpráva o hospodaření školy za rok 1999 a návrhu rozpočtu školy na rok 2000 byly projednány na jednání Rady školy v únoru 2000.

 

Ke kontrole úrovně výchovně vzdělávacího procesu slouží vedení školy analýza studijních výsledků žáků za každé čtvrtletí. V letošním školním roce byly ve všech třídách prvního ročníku v profilových předmětech provedeny a vyhodnoceny srovnávací testy Scio. Testování se bude pravidelně opakovat, získaní výsledky poslouží jako materiál k vlastnímu sebehodnocení.

 

Rozsah a účinnost kontrolních mechanizmů jsou hodnoceny jako průměrné.

 

 

Hodnocení kvality řízení

 

Nejsilnější stránkou řízení školy je vynikající plnění koncepčních záměrů, rezervy byly shledány v kontrolním systému, který byl charakterizován jako průměrný. Řízení školy je souhrnně hodnoceno jako velmi dobré.

 

 

 

DALŠÍ VÝZNAMNÁ ZJIŠTĚNÍ

 

Výpočetní technika

V důsledku aktuálně prováděné generální opravy střechy nejsou v provozu dvě ze tří počítačových učeben.Užívaná výpočetní technika včetně programového vybavení je většinou poněkud zastaralá. Vedení školy si odpovědně uvědomuje nutnost učit žáky náročným počítačovým aplikacím. Za tím účelem vypracovalo velkorysou koncepci rozvoje výpočetní techniky, jejíž realizace je rozložena od prosince 2000 do konce roku 2001.

 

Škola je připojena k internetu a přístup do této sítě umožňuje i svým žákům.

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚR

 

Orientační inspekce byla zaměřena na dílčí zhodnocení oblasti vzdělávání a řízení školy.

Kvalita vzdělávání v hospitovaných předmětech je souhrnně hodnocená jako velmi dobrá.

Řízení školy je promyšlené, systematické, s převahou pozitiv a je hodnoceno jako velmi dobré.

V průběhu inspekce nebylo zjištěno neefektivní využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu.

Na základě inspekčních zjištění ve sledovaných oblastech je škola celkově hodnocena jako velmi dobrá.

 

Doporučení:

 

-          Vedení školy by mělo detailně jednat se všemi vyučujícími o časové dotaci pro výuku matematiky.

-          Při jednáních pedagogů na schůzích předmětových komisí učinit předmětem výměny didaktických zkušeností diagnostiku žákovských vědomostí a systematickou výchovu žáků ke komunikaci.

-          Přepracovat školní řád s uvedením konkrétního výčtu práv a povinností žáků, případně pedagogů.

-          V souvislosti s přípravou na nové maturity nadále vytvářet vyučujícím cizích jazyků příznivé podmínky pro získávání nových odborných a metodických poznatků a jejich aplikaci ve výuce.

-          Podle rámcových osnov dějepisu nově rozpracovat učivo s důrazem na problematiku moderních dějin.

-          Rozpis učiva občanské nauky v tématických plánech koordinovat podle jednotlivých studijních oborů s učivem ekonomického či právního charakteru předmětů ekonomika, management a marketing.

 

 

 

7. Činnost školy

 

Termín

Akce

04.09.2000

Zahájení škol.roku

05.09.2000

Burza učebnic v prostorách školy

05.09.2000

Byly zahájeny práce na opravě – výměně střešní krytiny na budově školy (organizaci a přípravu zajišťovali Ing. V.Čajánek a Ing. M.Maňas, stavební dozor vykonával Ing. E.Mikuláštík) – prováděla firma Moravia Flexoper Olomouc

13.09.2000

Přednáška Dr. V.Facové (psychologie, komunikace) – třída S 4A – zajistila PaedDr. D.Hegarová

13.-14.09.00

Opravné maturitní zkoušky  ve 2.termínu – praktická část

15.09.2000

Opravné maturitní zkoušky  ve 2.termínu – ústní zkoušky

18.-22.09.00

Mgr. L Marková a Ing.arch. V. Kalivoda - odborná exkurze třídy S 4A – Praha

21.09.2000

Mgr. Č.Polách - odborná exkurze třídy T 1 – Mezinárodní stroj.veletrh Brno

21.09.2000

Ing. J.Solař, Ing. P.Pobořil - odborná exkurze třídy T 2 – Mezinárodní  stroj.veletrh Brno

25.9.-6.10.00 

Souvislá odborná praxe 2.ročníku

26.09.2000

Zasedání Rady školy

29.09.2000

Ing. P.Nováková, Ing.arch. A.Závada – odborná exkurze tříd S 1A, S 1B – Brno

29.09.-8.10.00

Mgr. Z.Maléř, Mgr. M.Špůrek a Ing. M.Maňas – odborná exkurze třídy S 4B Španělsko (Lloret de Mar, Tossa de Mar, Barcelona, Montserrat, Andorra, Carcasson, Monte Carlo)

2.10.-5.10.

Ing. M.Zachrdla, Mgr. A.Lyčková –odborná exkurze třídy O 4 – Praha

9.10.-20.10.00

Souvislá odborná praxe třídy P 4

9.10.2000

Burza škol ve Vsetíně –zúčastnili se PaedDr. D.Hegarová a Ing. M.Zachrdla

11.10.2000

Burza škol ve Valašském Meziříčí –zúčastnili se Mgr. J.Rychlíková a Ing.arch. A.Závada

11.10.2000

Přednáška Dr. V.Facové (psychologie, komunikace) – tř.O 4, T 4 – zajistila PaedDr.D.Hegarová

11.-13.10.00

Dr. J.Pastorčák se zúčastnil celostátní konference vyučujících matematiky  na SOŠ – Ústí nad Orlicí (referát Dr. Pastorčáka je uveřejněn na Internetu)

11.-13.10.00

Ing.arch. V.Kalivoda a Mgr. A.Lyčková – odborná exkurze třídy S 3B – Bratislava

12.10.2000

Ing. M.Zachrdla – zúčastnil se odborné výstavy INVEX Brno se skupinou vybraných žáků z 2.-4.roč.

13.10.2000

Ing. M.Maňas a Ing. J.Hanslian navštívili firmu ABB Brno za účelem projednání koupě osobních počítačů do učeben VYT a rektorát VUT Brno – informace o počítačové síti

16.-20.10.00

Ve třídách 1.roč. proběhly srovnávací testy SCIO

16.10.2000

Burza škol v Rožnově pod Radh. – zúčastnili se PaedDr. D.Hegarová a Ing. M.Maňas

16.10.2000

Beseda s členy městské rady holandského města Bussum – zúčastnily se třídy  O 4, S 4A a Ing.arch. V.Kalivoda

17.10.2000

Beseda s Dr. Ivanem Doudou (Drop-in Praha) v KZ Val. Meziříčí – zúčastnily se třídy O 1, S 1A, S 1B, T 1, O 2, S 2A, S 2B, T 2, S 3A, S 3B

17.10.2000

Ing. V.Čajánek, Ing. M.Maňas, PaedDr. D.Hegarová a PhDr. H.Dorčáková besedovali se starostou holandského města Bussum o možnostech navázání kontaktů s příbuznou střední školou v Holandsku, odborných stážích a žáků, příp.učitelů v Holandsku

18.-20.10.00

Ing. V.Čajánek se zúčastnil semináře o začlení škol do evropského systému - Zlín

19.10.2000

Divadelní představení ”Thespidova kára” – Divadélko K. Čapka, Hradec Králové – představení v tělocvičně školy - zúčastnily se všechny třídy školy (kromě P 4 – souvislá odborná praxe)

25.10.2000

Přednáška firmy ETL Praha pro třídu T 4 – zorganizovali Ing. P.Pobořil a Ing. J.Solař

26.-27.10.00

Podzimní prázdniny

30.10.-10.11.

Souvislá odborná praxe třídy S 4A

2.11.2000

Ing. P.Pobořil a Ing. J.Solař zorganizovali odbornou exkurzi třídy T 4 – Saint Pölten – návštěva firmy GEBERIT

6.-9.11.00

Ing. J.Hanslian a Ing.arch. A.Závada - odborná exkurze třídy P 4 – Praha

6.-7.11.00

Burza škol v Uherském Hradišti – zúčastnil se Ing. S.Sláma

7.-10.11.00

Ve škole proběhla inspekce inspektorů České školní inspekce – Mgr. D.Novotná, Mgr. J.Zapletalová, Mgr.Ing. P.Bujok

08.11.2000

Mgr. J.Demel organizoval přednášku Dr.Hlaváčka –  ”Charlotte a Herbert Masarykovi”

08.11.2000

Ing. E.Koňaříková se zúčastnila třídních schůzek v ZŠ Zubří, kde podala rodičům informaci o studiu na naší škole

9.11.2000

Kulturní představení v KZ Val.Meziříčí – Jiří Dědeček – poezie Zúčastnily se třídy O 3, S 3A, S 3B, T 3, O 4, S 4B, T 4

9.11.2000

Burza škol ve Frýdku Místku – zúčastnil se Ing. P.Pobořil

10.11.2000

Burza škol ve Zlíně – zúčastnil se Ing. J.Solař

12.11.2000

Ve škole proběhly volby do regionálního zastupitelstva a do Senátu ČR (volební okrsek č.19)

13.-24.11.00

Souvislá odborná praxe třídy O 4

13.-24.11.00

Ve škole vykonala pedagogickou praxi Radka Šustrová, studentka FF Ostravské univerzity (vyučovala NEJ a OBN)

13.11.2000

Burza škol v Hranicích na Mor. - zúčastnil se Ing.P. Pobořil

14.11.2000

Burza škol v Novém Jičíně - zúčastnili se Mgr. L.Marková a Ing. J.Vémola

15.11.2000

Burza škol v Novém Jičíně - zúčastnili se PhDr. H.Dorčáková a Ing. Z.Palát

15.11.2000

Mgr. Č.Polách se zúčastnil školení preventistů

15.11.2000

Konala se třičvrtěletní klasifikační porada

15.11.2000

Proběhly třídní schůzky rodičů

15.11.2000

Ing. M.Maňas se zúčastnil třídních schůzek v ZŠ Masarykova Val.Meziříčí, kde podal rodičům informaci o studiu na naší škole

16.11.2000

Burza škol v Novém Jičíně - zúčastnili se Mgr. A.Lyčková a Ing.arch. V.Kalivoda

16.11.2000

Mgr. P.Hejlová připravila relaci k 17.listopadu ve školním rozhlase

19.11.2000

Ve škole proběhlo 2. kolo voleb do Senátu ČR (volební okrsek č.19)

20.-23.11.00

Ing. J.Solař, Ing. P.Pobořil - odborná exkurze třídy T 4 – výstava Aquaterm Praha

22.11.2000

Mgr. J.Rychlíková se zúčastnila třídních schůzek v ZŠ Vsetín - Rybníky, kde podala rodičům informaci o studiu na naší škole

23.11.2000

PaedDr. D.Hegarová se zúčastnila třídních schůzek v ZŠ Vyhlídka Val.Meziříčí, kde podala rodičům informaci o studiu na naší škole

23.11.2000

Mgr. D.Cagašová se zúčastnila třídních schůzek v ZŠ Křižná Val.Meziříčí, kde podala rodičům informaci o studiu na naší škole

24.-26.11.00

Mgr. J.Krmelová se zúčastnila školení – Pardubice

24.-25.11.00

Burza škol v Kroměříži – zúčastnil se Ing.J. Solař

27.11.2000

Burza škol v Přerově - zúčastnil se Ing.P. Pobořil

27.11.-8.12.00

Souvislá odborná praxe třídy S 4B

29.11.2000

Přednáška Dr. V.Facové (psychologie, komunikace) – třída T 4 – zajistila PaedDr. D.Hegarová

29.11.2000

Ing. V.Čajánek, Ing. M.Maňas a PaedDr. D.Hegarová se zúčastnili burzy podniků, firem a škol oboru strojírenství, sklářství a chemie ve Vsetíně – pořádal Úřad práce Vsetín

29.11.2000

Ing. J.Vémola se zúčastnil třídních schůzek v ZŠ Salvátor Val.Meziříčí, kde podal rodičům informaci o studiu na naší škole

29.11.2000

Mgr. J.Krmelová se zúčastnila třídních schůzek v ZŠ Vsetín - Rokytnice, kde podala rodičům informaci o studiu na naší škole

30.11.2000

Proběhla třídní schůzka rodičů třídy T 1 (náhradní termín)

30.11.2000

Odborná exkurze třídy S 2B – Tovačov – organizoval Ing. J.Vémola

6.12.2000

Den otevřených dveří

22.12.2000

Filmové představení ”Musíme si pomáhat” – zúčastnily se třídy 1.-3. Ročníku - kino Svět Val. Meziříčí

27.12.00-8.1.01

Žák třídy O 2 Josef Vávra se zúčastnil hokejového turnaje v Kanadě – jako reprezentant týmu ČR do 17 let

10.-12.01.01

Ing. V.Čajánek se zúčastnil semináře o začlení škol do evropského systému – Zlín

14.-20.01.01

Třídy S 1A, T 1 se zúčastnily lyžařského výcvikového kurzu na Horní Bečvě –   výcvik vykonávali Mgr. M.Špůrek, Mgr. Z.Maléř, Mgr. J.Krmelová, Ing. P.Pobořil

19.01.2001

Filmové představení ”Kytice” – zúčastnily se třídy 3. a 4. ročníku + tř. O 2 kino Svět Val. Meziříčí

23.01.2001

Odborná exkurze třídy T 3 – Frýdlant nad Ostr. – odb. výstava Infoterma 2001- Mgr. A.Lyčková, uč. Š.Mikeš

23.01.2001

Soutěž ”Nejlepší projekt na oboru TZB” – zúčastnili se žáci třídy T 4 – Martin Bartošík, Miroslav Halenčák, Radek Herián, Vladislav Palát, Ludvík Pastyřík. Hodnotící komise: Ing. J.Hodboď (čas. Topenářství, instalace), Ing. P.Pobořil, Ing. J.Solař, Ing. S.Sláma

24.01.2001

Pololetní klasifikační porada

25.01.2001

Ing. J.Solař + 2 žáci třídy T 4 (Pastyřík, Procházka) se zúčastnili odb. soutěže ”Měď” v Praze

26.01.2001

Ing. M.Zachrdla se zúčastnil odborného semináře zaměřeného na výuku grafického programu SPIRIT – Praha

29.01.2001

Přednáška firmy GRUNDFOS – třídy T 3, T 4 – zajistil Ing. P.Pobořil

30.01.2001

Beseda Úřadu práce s žáky 4.roč. – ”Volba povolání”

31.01.2001

Vydání vysvědčení za 1. pololetí

2.02.2001

Pololetní prázdniny

7.02.2001

Přednáška Dr. V.Facové (psychologie, komunikace) – tř. S 4B – zajistila PaedDr. D.Hegarová

8.02.2001

Konalo se školní kolo Celostátní matematické soutěže – organizovala předmětová komise MAT pod vedením Mgr. J.Rychlíkové

9.02.2001

Mgr. L.Marková a Mgr. K.Skalická se zúčastnily odborného semináře učitelů vyučujících cizí jazyky – Vsetín

9.02.2001

Přednáška Ing. Petra Wirtha – ředitele Bp projektu Val. Meziříčí – ”Výstavba  ve Val. Meziříčí” (Zákon o veřejných zakázkách, krytý bazén, zastřešení zimního stadionu, průmyslová zóna ve Val.Meziříčí apod.) – pro třídy S 4A, S 4B – zajistil Ing. M.Maňas

12.-.16.02.01

Jarní prázdniny

18.-24.02.01

Třídy O 1, S 1B se zúčastnily lyžařského výcvikového kurzu na Horní Bečvě – výcvik vykonávali Mgr. M.Špůrek, Mgr. Z.Maléř, Mgr. A. Lyčková, Mgr. L.Marková

20.02.2001

Zasedání Rady školy

21.02.2001

Přednáška Dr. V.Facové (psychologie, komunikace) – tř. S 4B – zajistila PaedDr. D.Hegarová

21.02.2001

Přednáška firmy KERMI – třída T 4 – zajistil Ing. J.Solař

28.02.2001

Ing. P.Pobořil se zúčastnil odb. Semináře v Ostravě – Korado, Honeywell

1.03.2001

Ing. V.Čajánek se zúčastnil odb. semináře Pedagogického centra ve Zlíně

1.03.2001

Ing. J.Vémola + 5 žáků ze třídy O 4 se zúčastnili odborného semináře v rámci výstavy Renova Olomouc

1.03.2001

Ing. M.Maňas se zúčastnil prezentační akce na Obchodní akademii a VOŠ Val.Meziříčí s názvem ”Maturanti a praxe”

2.03.2001

V prostoru školy se konalo firemní školení firmy BLOCK

2.03.2001

Konal se ples SPŠS – ve všech prostorách KZ Val.Meziříčí – organizoval Nadační fond SPŠS (Mgr. L.Marková a Mgr. A.Lyčková)

6.03.2001

Ve školní tělocvičně se konala dvě divadelní představení pro žáky 1.-3.roč. - pantomima 1 herce – Michal Hecht

7.- 9.03.01

Ing. V.Čajánek se zúčastnil školení o Evropské unii ve Zlíně

8.03.2001

Přednáška o AIDS – agentura ACET (Ing. Plšek) – zúčastnily se třídy O 3, S 3A, S 3B

8.03.2001

Odborná exkurze třídy T 3 – Česká Třebová – firma Korado – zajistil Ing. P.Pobořil a uč. Š.Mikeš

8.03.2001

Ing. J.Solař + 2 žáci třídy T 4 (Pastyřík, Procházka) se zúčastnili odb. soutěže  ”Měď” v Praze, kde obsadili 2.místo a jako cenu – zájezd do Ulmu (SRN)

14.03.2001

Konal se firemní den firmy GEBERIT za účasti odborné veřejnosti

16.03.2001

V prostoru školy se konalo firemní školení firmy BLOCK

16.03.2001

Třída P 4 se zúčastnila odborné exkurze na stavbu průmyslového areálu Philips v Hranicích na Mor. – zajištění a ped.dozor – Ing. J.Hanslian a uč. E.Rada

19.03.2001

Ing. M.Zachrdla se zúčastnil odborného semináře v Přerově – Správce sítí

19.03.2001

V prostoru školy se konalo firemní školení firmy BLOCK

20.-22.03.01

Ing. J.Solař + 2 úspěšní soutěžící ze soutěže ”Měď” (Pastyřík, Procházka – T 4) se zúčastnili odborného zájezdu do Ulmu (SRN) s exkurzí do Wieland-Werke AG Ulm

20.03.2001

V rámci akce ”Týden internetu ve Val.Meziříčí” se uskutečnilo natáčení  TV Beskyd – s ukázkami vyhodnocení soutěže o www stránky, pořádané Nadačním fondem SPŠS

21.03.2001

Mgr. Č.Polách se zúčastnil školení preventistů

21.03.2001

Ing. J.Hanslian se zúčastnil odborné konference na MěÚ Val.Meziříčí –  Informační systémy na metropolitních sítích

21.03.2001

Přednáška Dr. V.Facové (psychologie, komunikace) – tř. O 4 – zajistila PaedDr. D.Hegarová

21.03.2001

Přednáška o AIDS – agentura ACET (Ing. Plšek) – zúčastnila se třída T 3

22.03.2001

V rámci akce ”Týden internetu ve Val.Meziříčí” se uskutečnil den otevřených  dveří internetu na naší škole za účasti místostarostů MěÚ Val.Meziříčí – Ing. Matochy a Mgr. Petroše –  s ukázkami vyhodnocené soutěže o www stránky, pořádané Nadačním fondem SPŠS

22.03.2001

Konal se firemní den firmy ”PLAČEK - průmyslové podlahy” – za účasti odborné veřejnosti

23.03.2001

Konal se firemní den firmy VIESSMANN za účasti odborné veřejnosti, zúčastnila se i třída T 3

23.-24.03.01

PhDr. H.Dorčáková se zúčastnila školení vyučujících NEJ v Praze

28.-29.03.01

Konal se firemní den firmy SCHIEDEL za účasti odborné veřejnosti některých tříd SPŠS – praktická ukázka pro O 3, S 4B, teoretická část pro T 3, O 4, O 2, P 4, S 3A, O 3

28.-29.03.01

Odborná exkurze třídy S 3B – Praha – prohlídka Obecního domu, výstava amerického architekta F.L.Wrighta – ped.dozor Ing.arch. V.Kalivoda,  Mgr. L.Marková

30.03.2001

Konala se přednáška firem Heimeier a TA Hydronics pro třídy T 3 a T 4 – zajistili Ing. P.Pobořil a Ing. J.Solař

30.03.2001

V prostoru školy se konalo firemní školení firmy BLOCK

2.04.2001

Konala se beseda s poslancem PS ČR p.RNDr. Petrem Nečasem zúčastnily se třídy 3.roč

2.04.2001

Proběhlo školní kolo soutěže SOČ – organizovala Ing. E.Koňaříková

3.04.2001

Konalo se školení CO – provedl PhDr. Vladimír Badalík, školení PO (Ing. J.Vémola)

4.04.2001

Odborná exkurze třídy O 3 – Praha – prohlídka Obecního domu, výstava amerického architekta F.L.Wrighta – ped.dozor Ing.arch. V.Kalivoda, Ing. E.Koňaříková

4.-5.04.01

Konal se firemní den firmy ”Michalík” (protipožární stropy, VELUX, ISOVER) za účasti odborné veřejnosti některých tříd SPŠS –  S 4A, S 4B, S 3A, S 3B, O 4, P 4

10.04.2001

V KZ Val.Meziříčí se konala beseda s MUDr.  R.Uzlem ”Rizika lásky a  milování” – zúčastnily se třídy 2.ročníku

12.-16.04.01

Velikonoční prázdniny

18.04.2001

Konala se třičtvrtěletní klasifikační porada

18.04.2001

Konaly se třídní schůzky rodičů

19.04.2001

Konala se písemná maturitní zkouška z CJL

19.04.2001

Účast našich žáků ubytovaných na DM na akci Den Země na náměstí ve Val.Meziříčí

20.04.2001

Třída P 4 se zúčastnila odborné exkurze na stavbu pojišťovny v Novém Jičíně - zajištění a ped.dozor – Ing. J.Hanslian

23.04.2001

Konaly se přijímací zkoušky pro školní rok 2001/2002 v 1.termínu

24.-26.04.01

Odborná exkurze třídy T 3 – Brno a okolí – ped.dozor Mgr. A.Lyčková, arch. V.Kalivoda

24.-25.4.01

Ved. odborné praxe Š.Mikeš se zúčastnil se 2 žáky mezinárodní soutěže ve svařování na ISŠ ve Frýdku-Místku

26.04.2001

Účast všech tříd školy (kromě S 3B, T 4) na Mezinárodním stavebním veletrhu  IBF v Brně – ped. dozor třídní učitelé a vybraní učitelé odborných předmětů

 

Ing. J.Solař se zúčastnil semináře odborných učitelů oboru TZB v Brně

27.,30.4.,2.5. 2001

Konala se přednáška Ing. J.Zubíka, prac. firmy BLOCK na téma vzduchotechnika – pro tř. O 3 – zajistil Ing. J.Vémola

1.05.2001

Státní svátek

2.05.2001

Konala se přednáška firmy ALFA-LAVAL – deskové výměníky – pro třídy T 3, T 4 – zajistil Ing. P.Pobořil

3.05.2001

Krajské kolo soutěže SOČ – Kroměříž – zúčastnili se žáci naší školy, umístění  na 1.-2. místě ve školním kole. Ing. Vémola vykonával funkci předsedy odborné komise v oboru Stavebnictví v tomto krajském kole.

3.05.2001

Naši 4 žáci se zúčastnili soutěže o EU ve Vsetíně – organizovala Mgr. J.Krmelová

4.05.2001

Třída S 1A se zúčastnila odborné exkurze – Kroměříž – organizoval  Ing.arch. A.Závada

4.05.2001

PhDr. H.Dorčáková se zúčastnila odborného semináře učitelů NEJ v Rožnově p.R.

7.05.2001

Konala se závěrečná klasifikační porada tříd O 4, P 4, T 4

8.05.2001

Státní svátek

09.-10.05.01

Praktické maturitní zkoušky tříd O 4, P 4, T 4 (T 4 – jen 9.5.)

10.5.2001

Ing. P.Nováková + J.Šumšalová (O 3) se zúčastnily soutěže v projektování  v programu SPIRIT v Třebíči

14.05.2001

Naši 4 žáci se zúčastnili soutěže o EU ve Zlíně – organizovala Mgr. J.Krmelová

14.-17.05.01

Odborná exkurze třídy S 2A – Praha – ped. dozor konali Mgr. M.Špůrek  a Ing. P.Nováková

14.05.2001

Odborná exkurze třídy O 3 – Zlín - ped. dozor konala Mgr. J.Krmelová

15.-17.5.01

Odborná exkurze třídy O 3 – Jižní Čechy - ped. dozor konala Mgr. J.Krmelová      a Ing. E.Mikuláštík

21.-23.5.01

Ústní maturitní zkoušky třídy O 4 (třídní uč. Ing. M.Zachrdla)

21.-24.5.01

Ústní maturitní zkoušky třídy P 4 (třídní uč. Ing. J.Hanslian) a třídy T 4 (třídní uč. Ing. P.Pobořil)

21.-24.5.01

Ing. J.Vémola vykonával funkci předsedy maturitní komise ve SPŠ Prostějov

28.5.-1.6.01

Odborná exkurze vybraných žáků oboru TZB – Dánsko – organizovali  Ing. P.Pobořil a Ing. J.Solař

28.-29.5.01

Ing. P.Nováková a Ing.arch. A.Závada se zúčastnili odborného školení na používání programu SPIRIT v Praze

29.05.2001

Konala se odborná přednáška firmy MITEC – pro třídu S 2B – zajistil Ing. J.Vémola

28.-31.5.01

Ústní maturitní zkoušky třídy S 4A (třídní uč. Mgr. L.Marková) a třídy S 4B (třídní uč. Mgr. Z.Maléř)

28.-31.5.01

Ing. M.Zachrdla vykonával funkci předsedy maturitní komise ve SPŠS Opava

28.-31.5.01

Ing. Z.Palát vykonával funkci předsedy maturitní komise ve SPŠ Hranice n.M.

21.5.-1.6.01

Proběhla souvislá odborná praxe 1. ročníku ve stavebních firmách

4.-6.06.01

Ing. M.Maňas vykonával funkci předsedy maturitní komise ve SPŠS Brno

4.-5.06.01

Ing. P.Pobořil vykonával funkci předsedy maturitní komise ve SPŠ  Frýdek-Místek

4.-7.06.01

Ing. E.Koňaříková vykonávala funkci předsedy maturitní komise v Soukromé střední odborné škole o.p.s. ve  Zlíně

5.-8.06.01

Celostátní přehlídka soutěže SOČ – Brno – zúčastnili se žáci naší školy, umístění na 1.-2. místě ve školním kole. 

Výsledky – 1. místo: práce Domespace – Michal Odstrčílek, Lukáš Pavlica, Martin   Blažek

                                2. místo: práce Rekonstrukce a dostavba firmy Centrum-Ovo - Tomáš Oth,         Miroslav Sedlák, Marek Mohyla, Igor Bureš

Ing.arch. V.Kalivoda vykonával funkci člena odborné komise v oboru Stavebnictví a architektura.

4.-6.06.01

Odborná exkurze třídy S 1B – Rabštejn - ped. dozor konali Ing. P.Nováková a Ing. J.Hanslian

08.-17.06.01

Turisticko-vodní kurz třídy S 3A – Itálie – ped.dozor konali Mgr. M.Špůrek, Mgr. Z.Maléř, Mgr. L.Marková

11.-15.06.01

Turisticko-vodní kurz tříd O 3 a S 3B – Slovensko - Vltava – ped.dozor konali Mgr.J.Krmelová, Ing.arch. V.Kalivoda, Ing. J.Hanslian, J.Peters

13.06.2001

Odborná exkurze třídy O1 -  lidová architektura Skanzen Rožnov pod Radhoštěm – ped.dozor Ing. Z.Palát

14.6.2001

Odborná exkurze třídy O1 -  cihelna Hrachovec – ped.dozor Ing. Z.Palát

18.-22.06.01

Turisticko-sportovní kurz třídy T 3 – Horní Bečva – ped.dozor konali  Mgr. M.Špůrek, Mgr. Z.Maléř, Mgr. A.Lyčková

18.06.2001

Ve škole proběhlo natáčení TV Beskyd pro regionální vysílaní o soutěži SOČ  s úspěšnými řešiteli z naší školy, umístěnými na 1.a 2.místě v celostátním kole - zajistil Ing. M.Maňas

19.06.2001

Odborná exkurze třídy O1 -  vápenka Ženklava, prohlídka historického jádra Štramberku  – ped.dozor Mgr.D.Cagašová, J.Gabryš

20.06.2001

Konala se odborná přednáška s praktickou ukázkou montáže střešních oken firmy VELUX – zúčastnily se třídy S 3A, S 3B – zajistil Ing. M.Maňas

21.06.2001

Školu navštívili zastupitelé Města Valašské Meziříčí Ing. Jaroslav Šindelka (zást.ředitele ISŠ COP Val. Meziříčí) a Mgr. Jiří Pernický (ředitel DDM Val.Meziříčí). Besedovali s úspěšnými řešiteli SOČ z naší školy – zajistil Ing. M.Maňas

25.06.2001

Konala se přednáška prof. J.Demela – Francie – pro třídu S 3A

26.06.2001

Odborná exkurze třídy T 1 – Gumárny Zubří – ped. dozor Mgr. Č.Polách a Ing. S.Sláma

27.06.2001

Odborná exkurze třídy O 1 – Hovězí - lidová architektura – ped. dozor Mgr. D.Cagašová a Ing. J.Balážiková

28.06.2001

Konal se sportovní den pro všechny žáky školy – zajistila předmětová komise TEV

28.06.2001

Rádio Zlín ve svých regionálních zprávách uveřejnilo informaci o úspěchu našich žáků v celostátním kole soutěže SOČ

29.06.2001

Ukončení školního roku 2000/2001 – vydání vysvědčení

 

 

 

8. Domov mládeže

                DM poskytuje možnost ubytování šedesáti studentům ve třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích. Domov mládeže je součástí školy. Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování (pět jídel denně - snídaně, svačina, oběd, večeře, svačina). Studenti mohou na domov mládeže nastupovat v neděli od 18.00 hod., případně v pondělí před nebo po ukončení vyučování. Domů pak odjíždějí v pátek do 15.00 hod.

Ubytování na DM se poskytuje zásadně na dobu jednoho školního roku, přihlášky k ubytování a stravování podávají rodiče-zákonní zástupci na příští rok vždy do 31.5. Přednostně jsou ubytováni studenti I. ročníků pokud nemohou dojíždět.

 

Veškerou výchovnou činnost zajišťují:

Vedoucí vychovatel:          Jiří Peters

Vychovatelé:                        Eva Šrámková

                                               Jana Masaříková

                                               Karel Hlavica

 

Předpokládané náklady jsou:

                               700,-Kč měsíčně na ubytování

                                                 51,-Kč za celodenní stravu

 

Aktivní využití volného času zajišťuje různorodá nabídka zájmových činností. Patří mezi ně sportovní hry v tělocvičně a na hřišti, posilovna na domově mládeže, zájezdy na krytý bazén v Rožnově p/R.,práce s výpočetní technikou, výtvarné práce v zájmovém kroužku, pravidelné instalace dvouměsíčních výstav profesionálních výtvarníků v minigalerii školy, práce v kroužku leteckého modelářství, hudební a pěvecký kroužek (elektronické nástroje), hvězdárna  ve Valašském Meziříčí - večerní pozorování, videoprogramy, aj. Celkovou organizaci volného času doplňují různé přednášky a besedy. Další výběr zájmové činnosti pak ubytovaným studentům poskytuje Městský dům mládeže ve Valašském Meziříčí.

 

 

Akce většího charakteru pořádané v průběhu školního roku DM

 

18.9.00                   přátelské utkání v sálové kopané proti studentům DM SOU sklářské

31.10.00                 návštěva divadelního představení Carolo Goldoni Sluha dvou pánů KZ VM

1.11.00                   návštěva koncertu německého orchestru Mnichov

2.11.00                   přátelské utkání v sálové kopané proti studentům DM  SOU sklářské

10.-12.11.00           Mezinárodní festival pěveckých sborů v Katovicích Polsko, účast Filipa VálkaT2

7.12.00                   Mikulášský turnaj proti DM ve Val.Meziříčí

5.12.00                   vystoupení studentů Jany Maškové O1 a Filipa Válka T2 (flétna, zpěv) na akci pořádané KZ "Mikuláš v muzeu", určené dětem

                                vánoční koncerty v Telči a Val.Meziříčí, Jana Mašková O1, Filip Válek T2

19.2.01                   modelářská soutěž Alcedo Vsetín, umístění I.místo Vlastimil Rapant S1A, II.místo Stanislav Kliš S1A

19.4.01                   účast a program na "Dni Země" DDM VM

25.4.01                    účast na velikonočním turnaji ve stolním tenise pořádaném DM SOU sklářské Val.Meziříčí, II.místo Kamil Rubač O2

25.4.01                   vystoupení na pěveckém koncertě ve Vsetíně Jana Mašková O1, Filip Válek T2

3.5.01                     účast na akci  pořádané DM SOU potravinářské "Pálení čarodějnic" pro všechny DM VM

10.5.01                   vystoupení na Jarním koncertě písní ve Val.Meziříčí, Filip Válek T2

24.-26.5.01             Mezinárodní cimbálový festival ve Val.Meziříčí, účast v doprovodných akcích Filip Válek T2

7.6.01                      vystoupení na slavnostním koncertu ŽPS Hedvika k 10. výročí jeho založení, Jana Mašková O1, Filip Válek T2

 

 

Minigalerie školy

září – prosinec      architektura v barevné fotografii

leden – červen     Kornélie Němečková a Jan F. Kovář - grafické listy

červen – září         grafické práce a modely studentů SPŠ stavební VM

 

 

 

 

 

9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

         Pracovníkům školy nemohou samozřejmě stačit vědomosti získané studiem, zájmem školy i jejich vlastním zájmem je neustálé rozšiřování vědomostí a dovedností.    Pro tuto činnost se jim škola snaží poskytovat co nejlepší podmínky, vysílá je např. na akce pořádané institucemi, které mají osvědčení o způsobilosti vydané ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V tomto školním roce se pedagogičtí pracovníci zúčastnili:

 

- Školení o novelách zákonů - Zlín (Ing. Vladislav Čajánek)

- Fyzikální experimenty - Vsetín (Mgr. Čeněk Polách, Mgr. Alena Lyčková)

- Kurz manažerských dovedností - Velké Karlovice (Ing. Miroslav Maňas)

- Kurzy  malování na skle, drátkování, keramika – Vsetín (Jana Masaříková)

- Lyžařský kurz – Velké Karlovice (Ing. Petr Pobořil)

- Nové metody ve výuce cizích jazyků – Vsetín (Mgr. Kateřina Skalická)

- Kurz “Prevence sociálně-patologických jevů” – Valašské Meziříčí (PaedDr.Drahomíra Hegarová)

- Konference učitelů matematiky na SOŠ – Hradec Králové (RNDr. Josef Pastorčák)

 

Mimo tyto akce se pedagogičtí pracovníci zúčastňují odborných exkurzí se žáky do vybraných podniků, na významné stavby, stavebních veletrhů a výstav např. FORARCHu v Praze, Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně, AQVATHERMu v Praze, firemních dnů a přednášek pořádaných v podnicích i přímo na naší škole.

 

Pro další vzdělávání je pedagogickým pracovníkům k dispozici školní knihovna, která je neustále doplňována  novými knihami, brožurami a odbornými časopisy.

 

                                                                                                                                             Ing. Vladislav Čajánek

 

 

 

10. Rada  školy

 

Rada školy vykonávala své působnosti podle § 17e a 17f zákona ČNR č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona 256/1994 Sb. a zákona č. 139/1995. Rada školy se v tomto školním roce sešla na dvou schůzích 26.9.2000 a 20.2.2001. Na jednáních se schválila výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 1999/2000, výroční zpráva o hospodaření za rok 2000 a návrh rozpočtu školy pro rok 2001. Rada nadále doporučuje nutnost zvyšování odbornosti učitelů na seminářích, školeních a výstavách.

 

Rada pracovala v tomto složení:

-          předseda: Ing. Karel Hurta

-          místopředseda: Ing. Petr Pobořil

-          zástupci rodičů: Ivan Dvorský, Mgr. Jiří Pernický, Josef Vítek

-          zástupce zletilých studentů: Ondřej Fojtík

-          zástupci pedagogických pracovníků: Ing. Eva Koňaříková, Ing. Miroslav Maňas, Mgr. Čeněk Polách, Mgr. Jana Rychlíková

-          zástupci zřizovatele: Bc. Vítězslav Adámek, Ing. Jiří Dvořáček, Jaromír Matula, Ing. Jaroslav Mikš, Ing. Petr Wirth

 

Rada zároveň ukončila dvouleté funkční období. Nové volby do Rady školy však neproběhly z důvodu malého počtu navržených kandidátů.

Ing. Petr Pobořil

 

 

 

 

11. Nadační fond

 

Nadační fond SPŠ stavební byl při škole zřízen v r. 1991 nejdříve jako nadace, od. r. 1999 po změně předpisů pro zřizování a činnost nadací jako současný nadační fond. Je to nezisková organizace, jejímž cílem je podpora modernizace výchovně vzdělávacího procesu školy. Nadační fond získává prostředky pro svou činnost pouze z darů fyzických a právnických osob.

Se svěřenými prostředky hospodaří nadační fond dle svého statutu. V uplynulém školním roce byly poskytnuty příspěvky studentům na odborné soutěže, exkurze a přednášky, byly zakoupeny počítače a financováno připojení pevné linky internetové sítě. Z prostředků nadačního fondu jsou také hrazeny měsíční poplatky za přístup k internetové síti.

Správní rada nadačního fondu pracovala ve školním roce ve složení: Mgr. Jiří Demel, Ing. Jiří Hanslian, PaedDr. Drahomíra Hegarová, Ing. arch. Vladimír Kalivoda a Ing. Jiří Solař.

Funkci revizora vykonával Ing. Miroslav Maňas.

 

Nadační fond děkuje všem institucím a obzvláště všem rodičům, kteří během uplynulého období poskytli nadační dary v jakékoliv výši.

 

 PaedDr. Drahomíra Hegarová

 

 

            12. Doporučené učebnice a pomůcky pro šk.rok 2001/2002

 

     Seznam učebnic pro  1. ročník  ve školním roce  2001/2002

1)   Humanitní předměty

        Německý jazyk                              Themen neu  I  (Možnost objednat společně)

        Anglický jazyk                              Enterprise 2 (V.Evans, J.Dooley)

        Český jazyk a literatura              Český jazyk 1 (Věra Martinková, 1995, Trizonia)

                                                                  Přehledné dějiny literatury  I   (B.Balajka, 1995, Fortuna)

                                                                  Čítanka k Přehledným dějinám literatury I   (1998, SPN Praha)  

        Dějepis                                            Přehled z učiva dějepisu   (Z.Veselý, 2001, Fortuna Praha)

2)  Přírodovědné předměty

                                                               Matematika                                         Matematika  pro SOŠ a studijní obory SOU 1.část (Calda, Petránek,

                                                                  Řepová, 1996 Prometheus)

                                                                  Matematika  pro SOŠ a studijní obory SOU 2.část  (Odvárko, Řepová,

                                                                  Skříček, 1996 Prometheus)

                                                                  Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studij.obory SOU 1.část  (F.Jirásek,

                                                                  Prometheus)

                                                                  Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (Mikulčák a

                                                                   kol.)

        Fyzika                                              Fyzika pro střední školy  1. část   (Lepil, Bednařík, Prometheus)

        Chemie                                            Chemie pro střední školy   (Banýr, Beneš, 1996 SPN)

        Deskriptivní geometrie                Deskriptivní geometrie pro 1.ročník SPŠ stavebních (J.Korch,

                                                                  K.Meszárosová, 1998, Sobotáles)

3)  Odborné předměty

       Stavebnictví                                     Pozemní stavitelství pro 1.ročník SPŠS (Hájek, 1988 Sobotáles) 

                                                                  Stavební materiály pro  1. ročník  SPŠS   (Dědek, 1989 SNTL)

                                                                  Cvičení I z pozemního stavitelství pro 1.a 2.roč. (Pavlis, 1995 Sobotáles)

                                                                  Odborné kreslení pro 1.a 2.ročník SPŠS   (Cibulka, 1980 SNTL)

                                                                  Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II (Toman, 1995

                                                                  Montanex Ostrava)

                                                                  Čítanka výkresů ve stavebnictví   (Doseděl a kol., 1995 Sobotáles)

      Technická zařízení budov             Strojírenská technologie pro SPŠ nestrojnické   (Hluchý)

                                                                  Technická mechanika I  (Mičkal, 1997 Informatorium Praha)

                                                                  Sbírka úloh z technické mechaniky (Mičkal, 1998 Informatorium Praha)

                                                                  Technické kreslení a základy deskriptivní geometrie  (Leinveber)

                                                                  Pozemní stavitelství pro 1.ročník SPŠS (Hájek, 1988 Sobotáles) 

                                                                  Stavební materiály pro  1. ročník  SPŠS   (Dědek, 1989 SNTL)

                                                                  Cvičení I z pozemního stavitelství pro 1.a 2.roč. (Pavlis, 1995 Sobotáles)

                                                                  Strojnické tabulky (Leinveber)

 

      Seznam učebnic pro  2. ročník  ve školním roce  2001/2002

1)  Humanitní předměty

       Německý jazyk                               Themen neu  I a II

       Anglický jazyk                               Enterprise 2 (V.Evans, J.Dooley)

       Český jazyk a literatura               Český jazyk 2 (Věra Martinková, 1995, Trizonia)

                                                                  Přehledné dějiny literatury  II   (Balajka, 1995)

                                                                  Čítanka k Přehledným dějinám literatury I, II   (1998, Fortuna Praha)

       Občanská nauka                            učebnice nejsou

2)  Přírodovědné předměty

      Matematika                                      Matematika  pro SOŠ a studijní obory SOU 3.část (Odvárko, Řepová,

                                                                  Prometheus)

                                                                  Matematika  pro SOŠ a studijní obory SOU 4.část (Petránek, Calda,

                                                                  Prometheus)

                                                                  Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studij. obory  SOU 1.a 2. část 

                                                                  (F.Jirásek,  Prometheus)

      Fyzika                                                Fyzika pro střední školy  2. část   (Lepil, Bednařík)

      Deskriptivní geometrie                              Deskriptivní geometrie pro 1. roč. SPŠ stavebních (J.Korch, K.Meszárosová, 1998, Sobotáles)

3)   Odborné předměty

      Pozemní stavitelství                        Pozemní stavitelství pro 2.ročník SPŠS   (Hájek, 1999 Sobotáles)

                                                                  Pozemní stavitelství pro 3. ročník SPŠS   (Hájek, 1996 Sobotáles)

                                                                  Stavební mechanika pro 2.a 3. ročník SPŠS (Dvořák,1985 SNTL)

                                                                  Odborné kreslení pro 1.a 2. ročník SPŠS  (Cibulka, 1980 SNTL)

                                                                  Cvičení I z pozemního stavitelství pro 1.a 2.roč.  (Pavlis, 1995 Sobotáles)

                                                                  Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II (Toman, 1995

                                                                  Montanex Ostrava)

                                                                  Čítanka výkresů ve stavebnictví   (Doseděl a kol., 1995 Sobotáles)

                                                                  Statické tabulky  (Hořejší, 1978 SNTL)

                                                                  Stavební tabulky  (Rochla, 1987 SNTL)

                                                                  Geodézie pro SPŠS (Koza,1984 Geodetický a kartograf. podnik Praha)

 

      Technická zařízení budov              Technické kreslení a základy deskriptivní geometrie  (Leinveber)

                                                                  Mechanika IV  (Vondráček)

                                                                  Strojní součásti pro SPŠ nestrojnické   (Huška)

                                                                  Pozemní stavitelství pro 2.ročník SPŠS   (Hájek, 1999 Sobotáles)

                                                                  Cvičení I z pozemního stavitelství pro 1.a 2. roč. (Pavlis, 1995 Sobotáles)

                                                                  Strojnické tabulky (Leinveber)

                                                                  Výkresy zdravotních instalací pro 2. a 3. ročník (Racek, Novák, Antuška,

                                                                  1995 Sobotáles)

 

 

     Seznam učebnic pro  3. ročník  ve školním roce  2001/2002

1)  Humanitní předměty

       Německý jazyk                               Themen neu  II

                                                                  Odborná němčina pro SPŠ stavební (Dorčáková, Sedláčková, 1996 Kopp)

                                                                  Wir wiederholen furs Abitur  (Justová, Faragment)

       Anglický jazyk                               Criss-Cross (Intermediate M.Ellis)

                                                                  Enterprise 3 (V.Evans, J.Dooley)

                                                                  Reading Material for the Graduation exam (J.Odehnalová)

       Český jazyk a literatura               Český jazyk 2 (Věra Martinková, 1995, Trizonia)

                                                                  Přehledné dějiny literatury  II   (Balajka, 1995)

                                                                  Čítanka k Přehledným dějinám literatury I, II   (1998)

       Občanská nauka                            Politologie  (R.David, 1995 FIN)

 

2)  Přírodovědné předměty

       Matematika                                     Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU  5.část (Kolouchová, Řepová,

                                                                  Šobr, Prometheus)

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studij. obory  SOU 2.část (F.Jirásek, Prometheus)

 

3)  Odborné předměty

       Pozemní stavitelství                       Pozemní stavitelství pro 3. ročník SPŠS   (Hájek, 1996 Sobotáles)

                                                                  Stavební mechanika pro 2.a 3. ročník SPŠS (Dvořák, 1985 SNTL)

                                                                  Konstrukční cvičení II pro 3. roč. SPŠS (Rambousek, Vereš, 1985 SNTL)

                                                                  Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II (Toman, 1995

                                                                  Montanex Ostrava)

                                                                  Čítanka výkresů ve stavebnictví   (Doseděl a kol., 1995 Sobotáles)

                                                                  Statické tabulky   (Hořejší, 1978 SNTL)

                                                                  Stavební tabulky   (Rochla, 1987 SNTL)

                                                                  Architektura pro 3.roč. SPŠS  (Mičinská, 1988 SNTL)

                                                                  Úvod do podnikové ekonomiky  (Binovec, 1994 Fortuna)

                                                                  Ekonomika pro SŠ III. díl  (Novotný, 1992 Fortuna)

                                                                  Betonové konstrukce I. Pro 3.roč. SPŠS (Dvořák, Kvítek, Slabý –

                                                                  Sobotáles)

      Stavební obnova                               Přestavby budov pro 3.roč. SOU  (Kárník, Sobotáles)

     Technická zařízení budov               Stroje  (Kopernický)

                                                                  Mechanika IV  (Vondráček)

                                                                  Vytápění  (Štěchovský)

                                                                  Vzduchotechnika  (Maurer)

                                                                  Zásobování vodou a kanalizace  (Kukla a kol.)

                                                                  Laboratorní cvičení  (Maurer)

                                                                  Konstrukční cvičení   (Štěchovský, Nosek)

                                                                  Strojnické tabulky (Leinveber)

 

 

 

     Seznam učebnic pro  4. ročník  ve školním roce  2001/2002

1)  Humanitní předměty

       Německý jazyk                               Odborná němčina pro SPŠ se stavebním zaměřením (Dorčáková,

                                                                  Sedláčková, 1996 Kopp)

                                                                  Deutschprachige Länder   (H.Justová, Fragment)

                                                                  Wir wiederholen fürs Abitur   (H.Justová, Fragment)

       Anglický jazyk                               Enterprise 3 (V.Evans, J.Dooley)

                                                                  Reálie anglicky mluvících zemí   (S.Brendlová)

       Český jazyk a literatura               Literatura 4 (V.Martinková a kol., 1994 Trizonia)

       Občanská nauka                            Filozofie pro střední školy   (T.Měšťánek, 1996 Trizonia)

2Přírodovědné předměty

        Matematika                                    Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU  6.část (Odvárko, Calda,

                                                                  Kolouchová, Prometheus)

                                                                  Sbírka úloh z matematiky 1.a 2. část  pro SOŠ a studij. obory  SOU

                                                                  (F.Jirásek) Prometheus)

3)  Odborné předměty

       Stavebnictví                                     Pozemní stavitelství pro 4.ročník SPŠS   (Hájek, 1996 Sobotáles)

                                                                  Inženýrské stavby   (Štír, Škoda, 1976 SNTL)

                                                                  Úvod do podnikové ekonomiky   (Binovec, 1994 Fortuna)

                                                                  Ekonomika pro SŠ III.díl (Novotný, 1992 Fortuna)

                                                                  Projektování rekonstrukcí a modernizací (Vlček, 1993 SPŠS Brno)

                                                                  Konstrukce pozemních staveb -poruchy,údržba, rekonstrukce 1. a 2. díl (Kos, 1993 VUT Brno)

                                                                  Konstrukční cvičení III z pozemního stavitelství pro 4. ročník (Rambousek, 1988 SNTL)

                                                                  Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II (Toman, 1995

                                                                  Montanex Ostrava)

                                                                  Čítanka výkresů ve stavebnictví   (Doseděl a kol., 1995 Sobotáles)

                                                                  Statické tabulky   (Hořejší, 1978 SNTL)

                                                                  Stavební tabulky   (Rochla, 1987 SNTL)

                                                                  Stavební zákon v teorii a praxi   (Doležal, 1994 Linde Praha)

                                                                  Betonové konstrukce II. pro 4.roč. SPŠS (Červenka, Sobotáles)

                                                                  Dřevěné a kovové konstrukce pro 4.roč. SPŠS (Jukl, SNTL)

      Stavební obnova                               Přestavby budov pro 3.roč. SOU  (Kárník, Sobotáles)

 

      Technická zařízení budov              Vytápění   (Štěchovský)

                                                                  Vzduchotechnika   (Maurer)

                                                                  Zásobování vodou a kanalizace   (Kukla a kol.)

                                                                  Laboratorní cvičení   (Maurer)

                                                                  Zásobování plynem   (Kukla, Hartl)  

                                                                  Konstrukční cvičení   (Štěchovský, Nosek)  

                                                                  Strojnické tabulky (Leinveber)

 

            Pomůcky pro všechny obory:

             - kalkulátor s funkcemi

             - trojúhelník 45s úhloměrem, trojúhelník 60o  a odvěsna cca 30 cm

             - rýsovací prkno A2

             - ostatní po konzultaci s vyučujícími jednotlivých předmětů

 

 

 

13. Příspěvky žáků a pedagogických pracovníků

 

Studenti oboru z oboru TZB na AQUA-THERMU v Praze uspěli a odvezli si koloběžky

 

Bývá již pravidlem, že studenti oboru Technická zařízení budov na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí každoročně navštěvují tuzemské i zahraniční veletrhy a výstavy specializované na vytápění, sanitární techniku, vzduchotechniku a ekologii. Již tradičně se na pražském výstavišti v Holešovicích konal koncem listopadu největší tuzemský veletrh vytápění, ventilace, klimatizační, sanitární a ekologické techniky Aqua-therm Praha a naši studenti byli opět přitom.

                Cílem odborné exkurze do Prahy není jen návštěva Aqua-thermu, ale také seznámení s historií a kulturním životem hlavního města České republiky. Od začátku školního roku proto se studenty společně plánujeme program, aby investované prostředky byly využity nejefektivněji. Odborná exkurze se uskutečnila v termínu od 20. 11. do 23. 11. 2000.

                Symbol samosprávy prvního pražského města, Staroměstskou radnici, jsme navštívili hned na začátku našeho putování. Od roku 1338 a během dalších staletí se postupně její areál rozšiřoval až do dnešní podoby. Unikátní je zdejší orloj s apoštoly a pohyblivými figurkami představujícími Marnivce, Lakomce, Smrtku a Turka. Součástí prohlídky radnice nám byl umožněn i přístup do stokové sítě nacházející se v přízemí věže. Prošli jsme Královskou cestu, Václavské náměstí a na Pražském hradě nás nejvíce zaujala katedrála sv. Víta, kterou dal stavět Karel IV. v roce 1344. V rámci plánu jsme stihli navštívit ještě Národní technické muzeum a ČVUT. V Národním technickém muzeu na studenty nejvíce zapůsobila expozice mechanizovaného uhelného a rudného dolu. Byla vybudována v hloubce 15 m pod úrovní terénu. I když byla instalována v letech 1952-1953, patří v současných evropských technických muzeích délkou svých chodeb (přes 1 km), koncepcí a originálním strojním vybavením k nejvýznamnějším. Z obsáhlé nabídky pražských divadel jsme vybrali dvě divadelní představení. V úterý jsme navštívili Divadlo v Dlouhé, které uvedlo groteskní frašku "Velkolepý paroháč". Za hlavní roli Bruna získal mimochodem herec Karel Roden Cenu Alfreda Radoka za rok 1998. Ve středu jsme zhlédli v Národním divadle činohru Paličova dcera od J. K. Tyla, v níž účinkovali známí herci V. Postránecký, I. Janžurová V. Galatíková a další. Zpestřením celé akce byla exkurze do Paegas arény, kde hraje ligová utkání v hokeji Sparta. Funkce a provázanost technického zázemí haly byla pro nás nejen poučením, ale i poznáním, jak navrhovat systémy technického zařízení pro stavby tohoto typu.

                Návštěva AQUA-THERMU byla vyvrcholením naší exkurze. Mezinárodní odborný veletrh, který se konal letos na pražském Výstavišti v Holešovicích, se stal za sedm let existence největší a nejprestižnější veletržní akcí v oborech vytápění, klimatizace, měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky v České republice. V letošním roce vystavovali své exponáty podniky z deseti zemí. Kromě českých firem, se veletrhu zúčastnilo nejvíce vystavovatelů z Německa, Itálie, Slovenska, Rakouska, Polska a Velké Británie. Poprvé v České republice se na výstavě prezentovalo i Španělsko. Každoročně si na veletrhu všímáme novinek z oblasti zdrojů tepla, vytápění a rozvodů, armatur, čerpadel, větrání, klimatizace, zdravotechniky, zařizovacích předmětů a izolací. Na veletrhu nám studenti udělali velkou radost v dovednostních soutěžích, které připravily některé firmy. U firmy GRUNDFOS obsadili v den naší návštěvy první dvě místa studenti Lukáš Kubáň a Tomáš Potěšil v rychlosti montáže a zapojení čerpadel. Pod vánoční stromeček si tak nadělili hit letošní sezóny - skládací koloběžky TEC-TIT. Cenu útěchy od stejné firmy získala i Gabriela Páterová, která se soutěže zúčastnila jako jediná dívka. I když jsme nestihli navštívit každého výrobce osobně, rozhodli jsme se studenty sestavit anketu, v níž si každý určil pořadí firem a výrobků, které jej nejvíce zaujaly. Z výsledků uvádím pět nejlepších. Jedná se o firmy VIESSMANN s kotli o vysoké účinnosti, GEBERIT s uceleným systémem zdravotně-technických instalací, GRUNDFOS s nabídkou kompletních čerpacích systémů, KORADO s rozsáhlou nabídkou otopných těles a firmu KKH se systémem stěnového topení. Učitelé odborných předmětů Ing. Petr Pobořil a Ing. Jiří Solař měli možnost navázat další kontakty s firmami a navštívili firmy, které dlouhodobě splolupracují s oborem TZB formou přednášek, poskytování projekčních podkladů a výrobků a které sponzorsky přispívají na uskutečnění tuzemských či zahraničních exkurzí. Jedná se jmenovitě o firmy Viessmann, H+I Trading Company, Termolux, G-MAR, ETL, ESL, IMI, KKH, Geberit, Rehau, Grundfos, Jika, Korado, Giacomini, Meibes, Schiedel, Schiff & Stern, Staefa Control, Janka atd. Mezi zástupci vystavovatelů jsme měli možnost si vyměnit zkušenosti a poznatky i s absolventy naší školy, kteří maturovali před několika málo lety. Pro nás kantory je to milé zjištění, poněvadž není pro nás nic příjemnějšího, když vidíme, že naši žáci nacházejí široké uplatnění v praxi a plně se věnují našemu oboru TZB. Možno konstatovat, že exkurze byla zajímavá po všech stránkách a splnila naše očekávání. Každým rokem zjišťujeme, že se technologie a systémy neustále vyvíjejí. Je proto nutné tento vývoj sledovat a připravovat naše absolventy pro uplatnění v životě i praxi nejen u nás, ale i v zahraničí.

 

Ing. Petr Pobořil, učitel oboru TZB

               

 

 

6. Mezinárodní stavební veletrh IBF v Brně

 

                Dne 26. 4. 2001 se zúčastnila naše škola v počtu 387 žáků a 14 pedagogů, společně autobusy, odborného stavebního veletrhu v Brně. Nadace naší školy poskytla finanční dotaci na žáka ve výši 56,-Kč a jedné žákyni hradila celé náklady ve výši 156, -Kč ze sociálních důvodů.

                Žáci byli předem připraveni v jednotlivých předmětech na úkoly, které mají na odborné výstavě splnit a za každou zúčastněnou třídu jeden žák napsal zprávu pro Nadaci naší školy o plnění těchto úkolů. Jako příklad uvádím část příspěvku:

 

                Jak už se stalo zvykem, pořádala naše škola pro všechny žáky zájezd na Mezinárodní stavební veletrh IBF do Brna. I tento rok, stejně jako v předešlých, byla v Brně k vidění spousta zajímavých věcí, na které bylo možno se zaměřit. Zpočátku počasí zájezdu moc nepřálo, ale později se přece jen umoudřilo a vytvořilo příjemnou atmosféru na venkovních prostorách brněnského výstaviště. Ani značné teplo, které se drželo v pavilonech, nás neodradilo obdivovat stále vynalézavější dovednosti stavebních techniků, řemeslníků z různých oborů a v neposlední řadě i vědeckých pracovníků. Bylo vidět, že dovozový boom ze západních zemí stále ještě neutichá, ale zároveň se není čemu divit, protože importované stavební produkty a technologie dodávají našemu stavebnímu odvětví vitalitu, pestrost a kreativitu. Avšak ani naši domácí výrobci nezaostávají a předvedli se v dobrém světle.

                Mne jako studenta ani tak nezajímaly konkrétní výrobky a materiály, ale spíše jsem se orientoval na těžko řešitelné problémy a vady staveb např.: zabránění úniku tepla z objektů, odstranění nežádoucí vlhkosti staveb, správné řešení střešních konstrukcí a odvětrání střešních prostor, ale také vestavby podkroví a architektonická progrese dneška.

                V architektonické problematice byl učiněn opět krok vpřed. Konzervativnost tzv. nefrčí, progrese a avantgarda jdou vpřed. To je dnešní vlna možností architektury. Je zcela jisté, že nikdy v historii nebylo v této disciplině k dispozici tolik látky pro tvorbu nové formy. Po vhodném skloubení vznikají ohromná a obdivovaná architektonická díla. Pokud se movitý stavebník nerozhoduje pro tzv. ”Katalogové komerční baroko” a zvolí privátně a moderně smýšlející tvůrce, může se honosit velkolepým dílem.

 

Rostislav Liška, za třídu S4A, Ing. Eva Koňaříková

 

 

 

 

 

Turnaj World Hockey Challange v Kanadě

 

                Koncem prosince roku 2000 jsem se zúčastnil mezinárodního turnaje hokejistů mladších 17 let , World Hockey Challange v Kanadě. Turnaj se konal ve dvou městech kanadského poloostrova Nové Skotsko-New Glasgow a Truro. Turnaje se zúčastnilo 10 hokejových mužstev: Finsko, Německo, Rusko a výběry Kanady Western, Quebeck, Pacifik, Atlantic, Ontario, USA a Česko.

                Naše mužstvo mělo sraz 25. 12. 2000 ve Slaném. Na druhý den asi v 10 hod. jsme odletěli z ruzyňského letiště v Praze do Montrealu. Let trval asi 9 hodin. Pak následoval kratší let do hlavního města Nového Skotska Halifaxu a ještě asi 1, 5 hodinová cesta autobusem do Trura. Byli jsme rádi, když jsme se konečně ubytovali v hotelovém komplexu a mohli si po náročné cestě odpočinout.

                Příroda poloostrova Nové Skotsko je velmi pěkná, ale vzhledem k náročnému hokejovému programu jsme si přírodních krás Kanady moc neužili.

                V krátkých chvílích volna jsme navštívili přírodní rezervaci, procházeli se ulicemi Trura a Nového Glasgowa a porovnávali odlišnosti naší a kanadské městské architektury. Největší dojem na mě udělal výlet ke břehům Atlantiku. Divoké skalnaté pobřeží s krásnými zákoutími je prý jedním z míst největšího odlivu a přílivu na světě.

                Každý den jsme hráli zápas střídavě v Truru nebo v asi 80 km vzdáleném New Glasgow. Přestože jsme prohráli pouze dva zápasy a jeden remizovali skončili jsme v konečném pořadí na pátém místě za kanadskými celky. Útěchou nam bylo aspoň to, že jsme se z evropských týmů umístili nejlépe.

                Náš dvoutýdenní pobyt se pomalu chýlil ke konci. Sedmého ledna jsme se vydali na zpáteční cestu autobusem do Halifaxu, letadlem do Montrealu a pak domů.

                I přes náročný program budu rád vzpomínat na krásnou přírodu, příjemné lidi, čistá a upravená města. Jedinou zápornou stránkou našeho pobytu však zůstane kanadská kuchyně, které jsme ani přes pořádný hlad nepřišli na chuť.

Josef Vávra, hokejista HC Vsetín, žák třídy O2 naší školy

 

 

Studenti oboru TZB na odborné exkurzi v Dánsku a Švédsku

 

V posledních letech se mohou studenti oboru TZB těšit na to, že minimálně jednou za rok vyjedou na odbornou exkurzi do významných zahraničních firem. Tyto exkurze umožňují studentům nejen rozšířit si svůj odborný rozhled v oboru, ale také seznámit se s historií, kulturou, architekturou, přírodopisnými a technickými zajímavostmi navštívené země. Letošní návštěva Dánska a Švédska ve dnech 28.5. až 1.6.2001 byla o to zajímavější, že se jednalo o země pro nás odlišné jak z hlediska historického, tak i zeměpisného. Uskutečnit tak náročnou akci by nebylo možné bez dlouhodobé spolupráce s firmami, které se velkou měrou podílely na organizaci a zajištění zahraniční odborné exkurze. Je to jednak firma DANFOSS a především firma GRUNDFOS, která se nejen podílela na organizaci exkurze, ale také značnou měrou nám vypomohla i sponzorsky.

Naše putování napříč Evropou jsme zahájili přejezdem naší republiky a poté Německa, které je již součástí Evropské unie, což jsme ocenili především při průjezdech státními hranicemi jednotlivých států. První naše zastavení bylo v Drážďanech, ve městě s velkou historickou a kulturní tradicí, se známou galerií starých mistrů a Zwingrem. Po prohlídce města jsme se vydali směrem na Hamburg a v ranních hodinách překročili hranici mezi Německem a Dánskem, které nás vítalo nezvyklým rovinatým terénem s nejvyšší horou země měřící pouhých 173 m. Dánsko má rozlohu přes 43 000 km2 a je tvořeno Jutským poloostrovem, který zabírá více než polovinu plochy, a stovkami ostrovů. Nejvýznamnějším je Sjaelland s hlavním městem Kodaní. S naší historií je Dánsko spojeno od roku 1205, kdy dcera Přemysla Otakara I. - Markéta byla provdána za krále Valdemara II. Dánové ji oslavují ve svých písních jako Dagmar – paní denní.

Odborná část exkurze začala ve firmě DANFOSS v Silkeborgu. Již při příjezdu jsme viděli na stožárech před firmou vztyčenou dánskou a českou vlajku, což nás mile potěšilo. Firma Danfoss zanedlouho oslaví své sedmdesátiny. Protože jsme věděli, že je průkopníkem mnoha technologií, mimo jiné také termostatických radiátorových ventilů, byli jsme hodně zvědavi. Výrobní závod v Silkeborgu je specializován na výrobu termostatických hlavic, nezbytné součásti termostatického radiátorového ventilu - přímočinného regulátoru teploty. Ve školícím centru jsme byli seznámeni s výrobním programem firmy a následovala vlastní prohlídka výrobních prostor. Termostatické hlavice DANFOSS se vyrábějí s kapalinovou nebo paroplynovou náplní v mnoha typech a provedeních, mile nás pak překvapila poslední novinka – inteligentní programovatelná hlavice RA PLUS.

Ze Silkeborgu jsme se přesunuli do 40 km vzdáleného Viby, kde jsme zhlédli a blíže se seznámili s výrobou radiátorových ventilů. Závod ve Viby patří k těm starším (šedesátá léta), přesto i zde vládne pořádek a čistota, jako by se nejednalo o strojírenský provoz. Termostatické radiátorové ventily šetří značná množství energie, což vedle snižování nákladů přispívá také výrazně k ochraně životního prostředí – toto je filozofie společnosti, která dnes provozuje na čtyřech kontinentech této nemocné planety své moderní továrny a zaměstnává zhruba 18000 lidí ve více než 100 zemích.

Po rozloučení s naším průvodcem jsme se vydali do druhého největšího města Dánska Arhusu, stojícím na místě původní vikingské obchodní osady z prvního tisíciletí. Dnešní Arhus je moderním městem se secesním středem, nejstarší stavbou je kostel Matky Boží z roku 1070, známý nejstarší skandinávskou klenbou. Další významnou stavbou je katedrála z roku 1201, která měří 96 m a je nejdelším dánským kostelem. Arhus je také přístavním městem. Velké zaoceánské lodě a veškeré dění v přístavu zanechají v nás, suchozemcích, vždy silné pocity. Po prohlídce města a významných památek jsme odjeli ubytovat se do hostelu v Katrinedalu a v krásném prostředí, plném zeleně jsme načerpali nové síly na další náročný program.

Následující den jsme zavítali do firmy GRUNDFOS se sídlem v Bjerringbro, která se již od roku 1945 zabývá výrobou čerpadel. Zde nás opět vítají vlajky Dánska, Evropské unie a České republiky. Nemohli jsme uvěřit tomu, že tato světová firma si tak váží návštěvy studentů odněkud z Valašska. Firma vyrábí čerpadla topenářská, sanitární, čerpadla pro zásobování vodou z podzemních zdrojů, čerpadla pro průmyslové využití a rovněž zajišťuje kompletní program zařízení pro čerpání odpadních vod. Na recepci nás přivítala půvabná průvodkyně paní Beverley, která se nám věnovala po celý den. V auditoriu jsme vyslechli historii firmy, jejímž zakladatelem byl pan Poul Due Jensen. Dozvěděli jsme se, že více než polovina světové výroby oběhových čerpadel pochází právě ze závodů firmy GRUNDFOS, ať již se jedná o čerpadla pracující v obytných domech, v průmyslových objektech či veřejných budovách. Oběhová čerpadla GRUNDFOS rozvádějí teplo, dopravují teplou vodu a zabezpečují optimální teplotu v chladírenských a klimatizačních zařízeních. Jsou dimenzována pro trvalý provoz a dlouhou životnost a jsou vybavena elektronickou regulací. Mohli jsme vidět výrobu jednotlivých částí čerpadel až po výrobu mikroelektroniky, provoz oběhových čerpadel, slévárnu na odlévání hliníkových krytů a plastů, technologické a elektronické centrum a navštívili jsme i muzeum firmy. Studenty nejvíce zaujala čerpadla UPE Serie 2000 s nejmodernější mikroelektronikou, která předběhla svou dobu, což platí i pro čerpadlo ALPHA, se kterým jsme se poprvé setkali na výstavě AQUATHERM v Praze v roce 2000. Pořizovací cena tohoto čerpadla je sice ve srovnání s cenou klasických oběhových čerpadel vyšší, avšak díky významně nižší spotřebě elektrické energie lze počítat s návratností této investice již za velmi krátkou dobu. Firma GRUNDFOS dodává kompletní čerpací systémy včetně řízení a kontroly, vyrábí zařízení pro ochranu životního prostředí, ale také sama ochranu životního prostředí praktikuje, neboť v provozech firmy se např. používají výhradně vodou ředitelné laky a recyklovatelné obaly. Čas vyhrazený na prohlídku utekl velmi rychle a po rozloučení s naší průvodkyní jsme opouštěli firmu se silnými zážitky.

Ubytování bylo zajištěno v místní střední škole Norgaards Hojskole. Nebyl to internát, jak ho známe z našich poměrů, protože již samotná architektura budovy byla velmi zajímavá. Přízemní budovy z klasických dánských žlutých cihel, atria citlivě řešená, plná květů a kamenů, místa pro posezení a chvíle odpočinku. Vybavení školy-tělocvična, hřiště na plážový volejbal, bazén se saunou, hudební místnost, billiard, společenská místnost s krbem, velká knihovna a další možnosti jsou běžně dostupné studentům. V tomto případě i nám, což naši žáci bohatě využili.

                Čtvrtek byl věnován architektonickým, zeměpisným a historickým zajímavostem Dánska a Švédska. Nejprve naše cesta vedla do Roskilde, jehož historie sahá až do doby Vikingů, a bylo to též sídlo dánských králů. Katedrálu Domkirke z 11. století si zvolili dánští panovníci za místo svého věčného odpočinku. Je v ní pohřbeno 38 dánských králů a členů jejich rodin. Další naší zastávkou bylo již hlavní město Dánska Kodaň, kde žije kolem 1,6 miliónů obyvatel, což je třetina obyvatel Dánska. Poprvé se Kodaň připomíná v roce 1093 a až do dnešní doby měla bohatou historii. Z památek nás zaujal zámek Christiansborg, stojící na místě hradu zbudovaného v roce 1167, a v současnosti v něm sídlí parlament. Velmi zajímavou architekturou působí budova Burzy z let 1619-1640 s věží s tzv. dračí špicí. Perlou každého hlavního města bývají královské paláce a stejně tak tomu bylo i v Kodani. Královský palác Amalienborg z let 1749-60 je dodnes sídlem královské rodiny. Je to zároveň i přístavní město s množstvím lodí a rybářů. Samozřejmě jsme museli pozdravit i místní atrakci, malou mořskou pannu sedící na pobřežním balvanu, která se stala symbolem tohoto města.

Další technickou zajímavostí Dánska, na kterou jsme byli velmi zvědavi, byl nově otevřený Oresundský most, spojující Dánsko se Švédskem. Jeho celková délka činí 16,5 km a skládá se z 3,5 km dlouhého tunelu, umělého ostrova a vlastní mostní konstrukce. Výška pilířů je neuvěřitelných 203,5 m. Kromě čtyřproudé dálnice slouží most také pro železniční dopravu. Již tyto parametry nasvědčovaly tomu, že půjde o velký zážitek. Přejezd po mostě zcela naplnil naše očekávání a po krátké jízdě jsme na území Švédska ve třetím největším městě Malmö. Prohlédli jsme si městské centrum s historickými stavbami ze 16. století a rozsáhlými parky, nasáli atmosféru Skandinávie, nakoupili pohledy, suvenýry a pomalu se smiřovali s tím, že naše putování končí. Na závěr jsme si nechali malý bonbónek. Byla to zpáteční cesta trajektem z Dánska do Německa. Již příjezd do přístavu a pohled na loď , která pojme několik desítek autobusů, tahačů a automobilů, byl silným zážitkem. Samotná plavba, z níž jsme přece jen měli obavu, proběhla díky klidnému moři bez žaludečních potíží a úspěšně jsme přistáli v Rostocku. Unaveni, ale přesto spokojeni a obohaceni o nové vědomosti a zážitky ze severských zemí, jsme se vydali na zpáteční cestu domů.

Můžeme konstatovat, že exkurze ve firmách GRUNDFOS a DANFOSS se setkala u studentů s velkým zájmem a zaujetím. Opět jsme se přesvědčili o nutnosti spolupráce školy a firem při vzdělávání našich studentů. Snahou nás učitelů je předat jim ty nejnovější informace, které by pak dokázali později bez obtíží aplikovat přímo v praxi. Díky této spolupráci se mohou orientovat i v moderních systémech a nové poznatky uplatňovat v dalším životě.

                Naší milou povinností je poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o zdárný průběh celé akce. Velký dík patří pracovníkům centrály společnosti firmy GRUNDFOS v Olomouci, jmenovitě řediteli společnosti panu Lubomíru Kachyňovi, hlavnímu technikovi Ing. Lubomíru Čepkovi a Ing. Ivo Šimkovi. Nebýt jejich pomoci organizátorské a sponzorské, nebylo by v našich silách exkurzi uskutečnit. Za zajištění návštěvy ve firmě DANFOSS patří poděkování prodejnímu inženýrovi firmy Ing. Petru Staňkovi. Poděkování patří i firmám MIVES Zašová, VITMONT Hošťálková, GAS MONT Kelč a firmě pana Drahoslava Dorazila z Nového Jičína, našim sponzorům, bez nichž by se rovněž tato úspěšná exkurze nemohla uskutečnit.

Ing. Jiří Solař a Ing. Petr Pobořil

 

 
Exkurze studentů třídy P4

 

Studenti oboru ”podnikání ve stavebnictví” se na naší škole seznamovali především s přípravou a organizací stavební činnosti. Protože nejlepší výuka je přímo v praxi, měli studenti za úkol při své povinné odborné praxi zjistit, jak firmy své stavby připravují a řídí. Bylo dost překvapující zjištění, že na takové ”zbytečnosti” není při podnikání čas.

V Hranicích se dokončuje jedna z největších investičních akcí – výstavba firmy Philips. Stavba je zajímavá nejen technickým provedením, ale i dokonalou přípravou a organizací všech činností na stavbě, což není u nás často obvyklé. Předpokládal jsem, že návštěva této stavby pomůže změnit názor studentů na přípravu a vedení stavby.

Poprvé jsem se studenty navštívil staveniště v červnu 2000, kdy se prováděly terénní úpravy. Tuto exkurzi většina studentů přijala jako nezáživný výlet, který však byl lepší než sezení ve škole. Po druhé jsme stavbu zhlédli v dubnu 2001, když byly dokončovány stavební práce a stavba se připravovala na montáž technologie. Z této exkurze se studenti vrátili s dojmy, které podstatně změnily jejich názor na profesi stavebního technika.

Náplň březnové exkurze jsem předem domluvil s manažerem stavby. Přestože pracovní vypětí na stavbě bylo neobvykle vysoké, provedli nás dva technici po staveništi a popsali množství práce nutné pro získání takové významné zakázky i pro její zdárnou realizaci za velmi tvrdých podmínek.

Stavbu realizuje firma IPS a. s., odštěpný závod 07, Třinec. Manažerem stavby je pan Fuksa, který exkursi přivítal jako možnost, jak zlepšit vztah studentů ke stavební profesi a zároveň i jako propagaci vynikající práce firmy. Po stavbě nás provázeli přípraváři ing. Paciorek a ing. Valčikovič.

IPS Třinec získaly stavbu v obchodní soutěži nejen nízkou cenou, ale také dobrým jménem a poskytnutím záruk za kvalitu prací. Za realizaci byla dohodnuta pevná cena na základě rozpočtu stavby zpracovaného pracovníky IPS ve velmi krátkém termínu. Cena je však podmíněna dodržením všech dohodnutých termínů.

Prakticky všechny práce jsou realizovány prostřednictvím dalších firem vybíraných pomocí výběrového řízení, se kterými IPS uzavírá smlouvy o dílo. Technici IPS firmám zadávají práce a kontrolují jejich plnění.

Při exkurzi jsme prošli oba hlavní výrobní objekty a skladový objekt. Velikost stavby jsme pochopili, když jsme se po třech kilometrech chůze vraceli do kanceláří vedení IPS. Viděli jsme prostory, v nichž byly dokončovány hrubé stavební práce, kde se prováděly instalace, podlahy a podhledy i prostory připravené k předání pro montáž čisté technologie.

Nejvýznamnějším poznatkem získaným na stavbě bylo zjištění činnosti přibližně 1000 lidí z rozličných firem, přesto bylo jednoznačně vidět, že každý člověk má přesně stanovený úkol na přesně stanoveném místě. Přitom byl na stavbě nezvyklý pořádek. Důslednost řízení i kontroly byla viditelná na každém kroku mimo jiné i tak, že si žádný pracovník žádné firmy nedovolil porušit bezpečnostní požadavek na nošení ochranné přilby.

Exkurze byla určena pro studenty 4. ročníku. Musím však přiznat, že i já jsem si odnesl silné zážitky. Při odchodu jsem shodně s mnoha studenty pocítil lítost nad tím, že takovou stavbu mohu jenom navštívit na exkurzi, ale nemohu zde pracovat.

Ing.Jiří Hanslian

 

 

 

Činnost předmětové komise přírodních věd

 

Hlavním úkolem naší předmětové komise je zajištění kvalitní výuky přírodovědných předmětů podle platných osnov. Nejdůležitější pro naše studenty je dobrá znalost středoškolské matematiky a fyziky, z nichž skládají přijímací zkoušky na vysoké školy technického směru. Proto mají každý rok studenti 4. ročníku možnost navštěvovat nepovinné předměty ”Cvičení z matematiky” (2 vyučovací hodiny týdně) a ”Cvičení z fyziky” (2 vyučovací hodiny týdně).

Předmětová komise také připravuje písemnou přijímací zkoušku z matematiky pro žáky 9. tříd základní školy a zajišťuje její opravu.

Pro studenty naší školy připravujeme a pořádáme matematické soutěže. Jedná se o soutěž v počítání na kalkulátorech OPERÁTOR KALKULÁTORU a pro studenty prvního ročníku školní kolo CELOSTÁTNÍ MATEMATICKÉ SOUTĚŽE žáků středních odborných škol.

Mgr. Jana Rychlíková

 

 

 

 

 
Matematické soutěže na naší škole ve školním roce 2000/2001

 

Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ, SPŠ, OA, SOU, ISŠ

 

Školní kolo

Dne 8. 2. 2001 proběhlo na naší škole školní kolo celostátní matematické soutěže žáků středních odborných škol, kterého se zúčastnilo 19 studentů prvního ročníku.

Pořadí soutěžících :            

                                               1. Řezníček Miroslav          S 1A

                                               2. Vitásek Jiří                        S 1A

                                               3. Kliš Stanislav   S 1A

 

Celostátní kolo

Do celostátního kola této soutěže postoupili první dva vítězové školního kola. Celostátní kolo se uskutečnilo 16. 3. 2001 v soutěžním středisku na Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí. Soutěže se zúčastnili naši studenti Řezníček Miroslav a Kliš Stanislav, který nahradil nemocného Jiřího Vitáska. Naši studenti uspěli velmi dobře. Z 339 soutěžících v kategorii 1. ročníku studijních oborů obsadili :

 

                                               4. -5. místo Kliš Stanislav   S 1A

                                                24. místo Řezníček Miroslav S 1A

 

Soutěž operátora kalkulátoru

 

Dne 8. 3. 2001 se konal už 6. ročník mezi studenty oblíbené soutěže v počítání na kalkulátorech. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První kategorie pro studenty 1. a 2. ročníku se zúčastnilo 55 studentů. Pořadí na prvních pěti místech :

                                               1. Holečková Pavla             S 2A

                                               2. Krupica Roman                T 2

                                               3. Knápek Michal                S 2A

                                               4. Kostka Zdeněk                S 2A

                                               5. Kliš Stanislav   S 1A

Druhé kategorie pro studenty 3. a 4. ročníku se zúčastnilo 58 studentů. Pořadí na prvních pěti

místech :

                                               1. Mik Petr                            S 4A

                                               2. Koblihová Lucie              P 4

                                               3. Frydel Jiří                          S 4A

                                               4. Drozd Lukáš     S 4A

                                               5. Haluzová Marie               P 4

 

Všichni studenti, kteří obsadili první až třetí místo v těchto soutěžích, obdrželi věcné ceny věnované nadačním fondem naší školy. Také Stanislav Kliš za své výborné umístění v celostátním kole matematické soutěže obdržel mimořádnou odměnu z nadačního fondu. Příklady do obou soutěží připravují vyučující přírodovědných předmětů naší školy.

Mgr. Jana Rychlíková

 

 

 

Soutěž EUROTOUR

 

Studenti 3. ročníku se zúčastnili soutěže EUROTOUR, jejíž okresní kolo se konalo ve Vsetíně na SPŠ strojní dne 3. 5. 2001. Tohoto kola se zúčastnily dva týmy zastoupené studenty: Sobek Vojtěch, Strnadlová Jitka, Chovanec Petr a Locihová Michaela. Okresní kolo vyhráli Chovanec Petr a Locihová Michaela a postoupili do závěrečného krajského kola. To se uskutečnilo ve Zlíně dne 14. 5. 2001 v Baťově vile. Soutěžilo celkem dvanáct dvoučlenných týmù. Studenti naší školy získali 6. místo.

Mgr. Krmelová, vyučující OBN

 

 

 
 
 
Výchovný poradce na SPŠ stavební

 

Základem práce výchovného poradce je poskytování poradenské péče při řešení osobních problémů a psychologických potíží a pomoc při profesní orientaci.

                Mezi jeho hlavní úkoly patří:

-spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou při vyhledávání a diagnostikování žáků se specifickými  poruchami učení i chování a následná péče o ně

-prevence a řešení problémů školní neúspěšnosti a sociálně patologických jevů, k nimž se řadí nejrůznější závislosti, absence, agresivita, intolerance, šikana, mladistvá delikvence, vandalismus a sebevražednost

-spolupráce s rodiči v oblasti informovanosti i individuální poradenské a konzultační činnosti, přičemž vždy zachovává bezpodmínečnou důvěrnost informací o žácích i jejich rodinách

- pomoc v oblasti profesionální orientace žáků, poskytování informací o všech typech pomaturitního studia a úzká spolupráce s pracovním úřadem a jeho střediskem pro volbu povolání.

Mezi nejčastější problémy a příčiny poruch i konfliktů na střední škole patří obtížná adaptace na nový kolektiv a systém výuky, první delší odloučení od rodiny, nespokojenost se zvoleným oborem a ztráta motivace, hodnotné využití volného času a vznik part, otázky duševní hygieny a s tím spojené možné přetěžování žáků, pokusy o sebevraždu a hledání skutečných lidských hodnot.

Závěrem bych chtěla říci, že cílem všeho snažení výchovného poradenství je, aby se žáci i učitelé dobře cítili při všech svých činnostech, které souvisejí s učením a vyučováním. Neagresivní řešení vyhrocených sporů a konstruktivní zvládání konfliktních situací má obrovský význam pro udržování potřebné dynamiky kolektivu, třídy i celé školy.

PaedDr. Drahomíra Hegarová

 

Úspěch studentů SPŠS oboru TZB v celostátní soutěži ”MĚĎ 2001”

 

Výrazného úspěchu dosáhli studenti čtvrtého ročníku Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí, oboru TZB, Ludvík Pastyřík a David Procházka, v celostátní soutěži studentů středních škol ”Měď 2001” se zaměřením na Technická zařízení budov. L. Pastyřík obsadil velice pěkné druhé místo, D. Procházka místo šesté. Pořadatelem byla Střední průmyslová škola Praha - Na Třebešíně, ve spolupráci s organizací Hungarian copper promotion centre, která zastupuje těžební společnosti a zpracovatele mědi ve střední Evropě. Odborný dohled nad praktickou částí soutěže prováděli pracovníci svářečské školy Welding Praha.

Soutěž proběhla dne 8. 3. 2001 v prostorách SPŠ v Praze a byla rozdělena do tří částí. V první části studenti zpracovávali projekt rozvodů vody v bytovém objektu včetně výpočtů dimenzí a tlakových ztrát, přičemž měli možnost ověřit si své znalosti získané studiem odborných předmětů. Druhá část byla formou testu zaměřena na teoretické znalosti z vlastností mědi, technologie jejího zpracování a použití v technické praxi. Třetí část soutěže obsahovala praktickou montáž rozvodů z měděných trubek a tvarovek dle zadaného výkresu. Soutěžící museli prokázat nejen teoretické znalosti, ale hlavně praktickou dovednost při úpravě měděných trubek i při vlastním pájení spojů. Přitom se posuzovala nejen přesnost provedených spojů, ale i kvalita pájeného spoje. Soutěž byla pojata velmi široce a to od teoretických znalostí až po praktické dovednosti. Úspěch našich studentů je o to větší, že v celostátní konkurenci dosáhli nejen výborného umístění, ale zároveň dobře reprezentovali svoji školu a prokázali dobrou připravenost do budoucí praxe.

Celá akce byla velmi významnou událostí našeho oboru, které se zúčastnili i novináři několika deníků a odborných časopisů. Na vyhlášení výsledků a předání odměn vítězům přijela také ředitelka Hungarian copper promotion centre z Budapešti.

Kromě věcných odměn bylo prvních sedm soutěžících odměněno i možností zúčastnit se ve dnech 20. 3-22. 3. 2001, spolu s vyučujícími, exkurze do firmy Wieland-Werke AG Ulm v SRN. Před vlastní prohlídkou závodu jsme vyslechli odbornou přednášku z oboru, zakončenou bohatou diskusí, a tím se také studenti řádně procvičili v německém jazyce. Exkurze v závodě, vyrábějícím z mědi instalační trubky a ze slitin mědi různé profily, byla zajímavá a pro všechny zúčastněné velmi poučná. .

Součástí programu exkurze byl i bohatý kulturní a poznávací program spojený s prohlídkou historického města Ulm, které se pyšní krásným gotickým chrámem ze 14. století a dalšími pamětihodnostmi. S německými hostiteli jsme se rozloučili při slavnostní večeři, kde zaznělo i naše poděkování za pohostinnost, se kterou jsme se během celé akce z jejich strany setkali.

Uvedená soutěž i následná exkurze přispěla nejen k obohacení vědomostí a znalostí účastníků, ale také k navázání nových kontaktů mezi školami a zástupci odborných firem.

 Ing. Jiří Solař, SPŠS Valašské Meziříčí, obor TZB

 

 

Maturita se blíží

 

V rámci blížících se maturitních zkoušek a k ověření připravenosti studentů na tyto závěrečné zkoušky pořádala Střední průmyslová škola stavební ve Valašském Meziříčí soutěž ”O nejlepší projekt oboru Technická zařízení budov” . Vyhodnocení letošního kola proběhlo dne 23. ledna 2001 za účasti vzácného hosta, který byl zároveň předsedou hodnotící komise, a to šéfredaktora časopisu Topenářství instalace Ing. Josefa Hodbodě. Každá z předložených prací obsahovala kompletní projektovou dokumentaci, zahrnující stavební část, ústřední vytápění, podlahové vytápění, vnitřní kanalizaci, vodovod, plynoinstalaci, projekty plynových kotelen, výměníkových stanic a větrání průmyslových hal. Při hodnocení projektů se přihlíželo k technickému a grafickému řešení, výpočtové části i k obsahu předložených prací. Za nejlepší byly vybrány práce dvě a to studentů Martina Bartošíka a Ludvíka Pastyříka. Na dalších místech se umístili Miroslav Halenčák, Radek Herián a Vladislav Palát. První dva studenti obdrželi jako ocenění od časopisu Topenářství instalace jeho předplatné na 3 roky a zbylí tři studenti předplatné časopisu na 1 rok. Předseda komise Ing. Hodboď ocenil vysokou úroveň předložených projektů , které podle něj dosahují úrovně prací studentů na vysoké škole. Při závěrečném posezení se všemi zúčastněnými byly společně prodiskutovány možnosti úspor energie vzhledem ke zdražování plynu a elektřiny, problematika učiva na oboru TZB, odebírání časopisu Topenářství instalace a jeho přínos pro výuku. Vzhledem k propracovanosti všech předložených projektů lze předpokládat, že úspěšní studenti budou dále pokračovat ve studiu na vysoké škole, ale pokud by se tak nestalo, mohla by jim účast v soutěži pomoci k nalezení dobrého uplatnění v praxi. To jim přejí členové hodnotící komise Ing. Josef Hodboď (šéfredaktor časopisu Topenářství instalace), Ing. Petr Pobořil a Ing. Jiří Solař (učitelé odborných předmětů TZB).

Ing. Petr Pobořil a Ing. Jiří Solař

 

 

Nové tisíciletí

 

Nové tisíciletí nevidím moc optimisticky, protože díky technice a  velmi rychlému pokroku se lidé navzájem odcizují. Jsou vůči jiným  lhostejní, nezajímá je druhý člověk. Slova jako láska, víra, čestnost a spravedlnost pomalu ztrácejí svůj význam.

                Domnívám se, že důvodem je přeceňování technického rozvoje a důležitosti peněz. Díky technice nemusí dnes člověk ani vyjít z domu, když něco potřebuje. Banky, obchody, kina, divadla a spousta jiných věcí jsou přístupné z domu díky mobilním telefonům, počítačům a jiným technickým vymoženostem.

Určitě nové tisíciletí přinese i něco pozitivního stejně jako století minulé, ve kterém byla objevena řada převratných vynálezů, jako elektřina, automobil, telefon a hlavně léky proti zákeřným chorobám. Tady může nové tisíciletí přinést hodně prospěšných objevů. Ale bude vše skutečně dobré ? Když se vynaleznou léky na AIDS a rakovinu, zachrání se spousta životů.

Lidí na naší Zemi přibývá, a to je další problém, který bude nutno řešit. Další příčinou, proč si myslím, že člověk nedopadne dobře, je moc a peníze. Svět je ovládán penězi a člověk je ochoten udělat vše, aby je získal a měl jich co nejvíc. Z toho pramení války, krádeže, vraždy a jiné často nezákonné činnosti.  Člověk podle mne jednou zničí sám sebe.  Musíme jen doufat, že s rozvojem techniky budeme i my, lidé,  chytřejší. Do určité míry to záleží na našich potomcích, ale i na nás. Podle toho, jaké jim dáme základy a jakou jim ukážeme cestu, se budou chovat. Doufejme, že budou chytřejší a lepší lidé než jejich předkové.

Štěpán Marášek, tř. O 3

 

 

 

Studenti oboru TZB na  školení  u firmy Geberit v Rakousku

 

Bývá již pravidlem, že studenti oboru Technická zařízení budov na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí si ověřují  získané vědomosti na odborných výstavách v tuzemsku i v zahraničí. Ovšem obrovským přínosem jsou pro ně informace získané přímo u výrobců. Díky dlouhodobé spolupráci  oboru TZB s firmou GEBERIT, která se zabývá  zdravotně technickými rozvody, jsme se 2.11.2000 zúčastnili školení přímo ve výrobním závodě firmy v Pottenbrunnu v Rakousku.

                V době plánování termínu exkurze jsme ještě netušili, že průjezd hranicemi s Rakouskem může být problematický z důvodu demonstrací rakouských občanů proti uvedení do provozu jaderné elektrárny Temelín. Nezbývalo nám však nic jiného než to risknout. Na hraničním přechodu v Hatích nám český celník   nedával hodně nadějí na projetí z důvodu ucpání hraničního přechodu kamióny, které se stahovaly na moravsko - rakouské přechody z jižních Čech, a na možné uzavření hranic v odpoledních hodinách. Díky profesionalitě a zkušenosti řidiče autobusu pana Zdeňka Svobody z Krhové jsme se dlouhou kolonou kamiónů prokličkovali a nakonec se do Rakouska dostali. Štěstí nám přálo i na zpáteční cestě, poněvadž z plánované demonstrace sešlo.

                Do Pottenbrunnu jsme  dojeli včas. Zde nás přivítali techničtí poradci firmy GEBERIT Ing. Miroslav Hartl a Ing. Zdeněk Kantor, kteří se nám věnovali po celý den. Školení probíhalo v moderním školícím středisku. Byli jsme  seznámeni s historií firmy, jež mimochodem byla založena ve stejném roce jako naše škola v roce 1874 panem Gebertem ve švýcarském Rapperswillu. Od tohoto roku věnuje firma  velkou pozornost špičkovému výzkumu a vývoji.  Geberit je u odborníků v sanitární technice v západní Evropě znám jako dodavatel výrobků nejvyšší kvality, které reprezentují nejmodernější stav techniky v daném oboru, při kladení nejvyšších nároků na ochranu životního prostředí. Díky tomuto zaměření a díky zkušenostem dokáže dnes GEBERIT nabídnout vynikající systémy pro zdravotně technické instalace v budovách s dlouhodobou životností. Systém odpadního potrubí Geberit HDPE se vyznačuje mnoha vynikajícími vlastnostmi. Dověděli jsme se, že odolává extrémním teplotám od -30oC do 80oC dlouhodobě a 100oC krátkodobě. Tato vlastnost usnadňuje práci projektantům, kteří se často setkávají s problémem odvádění horké vody z kuchyní či prádelen. Materiál odolává rozpouštědlům i jiným chemickým látkám, je velmi pružný a odolný proti rázům. Překvapilo nás, že tento materiál je dokonce více odolnější proti otěru než ocelové potrubí a z hlediska ekologického jeho použití a výroba nezatěžuje životní prostředí, poněvadž je recyklovatelný. Z dalších vlastností materiálu nás nejvíce zaujala informace, že při hoření nevznikají žádné jedovaté plyny, kvůli kterým již  několikrát došlo při požárech ve stavebních objektech k smrti otrávením. V průběhu školení jsme rovněž probrali zásady správného napojování odpadního potrubí na zařizovací předměty. Při prohlídce výrobních hal  jsme se nejvíce zajímali o výrobu odboček a elektrospojek. Právě elektrospojky jsou jednou z možností spojování potrubí a v praxi se s touto moderní metodou často setkáváme. Obrovským zážitkem a zpestřením  celého dne byla demonstrační místnost, kde jsme sledovali, jak se chová voda v odpadním potrubí, když se vypouští např. z umyvadel, klozetů, van apod. Teorii proudění vody v potrubí jsme tak mohli sledovat přímo na vlastní oči. Zde jsme také pochopili význam podtlakového systému odvodnění plochých střech Pluvia. Tímto systémem se například řeší odvádění dešťové vody ze střech o ploše od 34m2 až po rozlehlé haly, hypermarkety apod. Systém se vyznačuje menším počtem střešních vtoků, samočisticí schopností vlivem vysokých rychlostí proudění, menšími průměry potrubí a tím pádem i nižší cenou oproti klasickému gravitačnímu odvodnění. Nejvíce jsme byli zvědavi na téma o předstěnových instalačních systémech Kombifix, Duofix a Sanbloc pro všechny zařizovací předměty (WC, pisoár, bidet, umyvadlo). Veškeré instalační rozvody se u těchto systémů nemusí zasekávat do zdiva, čímž  se montáž zjednodušuje a urychluje. V této souvislosti jsme pak diskutovali o montáži splachovacích nádržek.  Ty   zakladatel firmy pan Gebert vyráběl od počátku založení firmy. První splachovací nádržka z plastů na světě byla patentována právě této firmě již v roce 1952. Splachovací nádržky Geberit umožňují montáž pod omítku i do předstěnových instalací. Při této instalaci vznikne praktická odkládací plocha, jejíž význam naše děvčata velmi ocenila. O kvalitě instalačních systémů svědčí i garantovaná nosnost 400kg včetně záruky 10let. Ovládání nádržek je možné umístit shora nebo zepředu s funkcí STOP nebo TWINLINE 6l/3l. Vedle těchto nejpoužívanějších typů ovládání lze ještě použít soupravy pro oddálené pneumatické ovládání ruční, nožní a ovládání elektrické.Vzhledem k problému šetření vodou nás proto překvapilo, že systém pro dvě splachování ušetří pro čtyřčlennou rodinu až 39 420 litrů za rok při porovnání s klasickou nádržkou na 9l. Studenti se tak mohli zamyslet nad možností úspory nejdůležitější suroviny v souvislosti s jejich peněženkou a přírodním bohatstvím. Závěr školení byl věnován dopravě vody k zařizovacím předmětům systémem Geberit Mepla. Mohli jsme tak ocenit přednosti vícevrstvé trubky splňující přednosti kovových a plastových trub do jednoho moderního systému pro rozvod pitné vody bez negativních jevů jako je koroze, vodní kámen, teplotní roztažnost apod.

                Po rozloučení se zástupci firmy jsme se rozhodli, že ještě navštívíme hlavní město Dolního Rakouska St. Pölten. Poněvadž bylo již pozdní odpoledne a začínalo se stmívat, stihli jsme projít pouze historickou část města, jehož středem je náměstí Riemerplatz. Na radničním náměstí nás upoutala renesanční budova Radnice stavěná od 14. do 16. století. Hlavní pozornost při návštěvě města si zasloužilo Dómské náměstí (Domplatz), kde stojí dóm postavený ve 12.-13. století. Unaveni, ale přesto spokojeni a obohaceni novými informacemi a zážitky, jsme se vydali na zpáteční cestu domů.

                Věříme, že získané vědomosti rozšíří studentům našeho oboru nové možnosti návrhů zdravotně technických instalací, pomohou jim v dalším studiu a že je dokáží aplikovat i v praxi. Je totiž velmi důležité, aby naši absolventi přicházeli do praxe připraveni nejen teoreticky , ale aby se také dokázali  orientovat v moderních materiálech a systémech a řešili jejich návrhy s ohledem na hygienu, moderní design a  životní prostředí. Školení se rovněž zúčastnili i učitelé odborných předmětů TZB Ing. Petr Pobořil a Ing. Jiří Solař, kteří společně s technickým poradcem pro Zlín a okolí panem Augustinem Soukupem celou akci připravili,  za což mu vřele děkujeme. Poděkování samozřejmě rovněž patří našim přátelům v Pottenbrunnu a  zastoupení firmy Geberit pro Českou republiku. Snahou nás učitelů bude i nadále udržovat kontakty a spolupráci s firmou Geberit a připravovat tak absolventy oboru TZB pro snadné uplatnění v praxi.

Ing. Petr  Pobořil, Ing. Jiří Solař

 

 

 

 

Celostátní soutěž firmy SOFTconsult

 

Dne 9. 5. – 10.  5. se konala soutěž firmy SOFTconsult na SPŠ stavební v Třebíči. Studenti projektovali pomocí programů SPIRIT a Arcon dle zadaného stavebního objektu. Soutěž probíhala ve třech kategoriích. I. kategorie ,, SPIRIT 2D ” se zúčastnila naše studentka ze třídy O3 Dana Šumšalová. Vedla si velmi dobře a umístila se na pěkném 4. místě. Dalších kategorií se naši studenti nezúčastnili. Výherci obdrželi velmi hodnotné ceny, jako je např. digitální fotoaparát se softwarem. Všichni soutěžící byli vybaveni studentskou verzí SPIRIT 9,5. Kromě soutěže byl také připraven poznávací program města Třebíč, kdy bylo možno navštívit stavební firmy a historickou část města.

Ing. Pavla Nováková

 

Minimální preventivní program

 

Ve šk.roce 2000-2001 jsme pokračovali v realizaci dlouhodobého několikaletého programu prevence sociálně-patologických jevů (zneužívání návykových látek, kriminalita mladistvých, záškoláctví, šikanování, rasistické projevy, činnost v zákonem neregistrovaných hnutích a sektách apod.). Tematika uvedených jevů byla zahrnuta do vyučování některým předmětům a došlo k posílení výchovy ke zdravému životnímu stylu a racionálnímu využívání volného času.

Při uskutečňování preventivních aktivit spolupracoval školní metodik prevence především s výchovnou poradkyní a třídními učiteli. Pro žáky se konaly přednášky s besedami - Nebezpečí drog a drogová závislost, Zdravá výživa a životní styl, Partnerské vztahy, Prezentace osobnosti a sebepojetí aj. - vedené odbornými lektory (dr.Douda, dr.Facová, dr.Uzel, ing.Plšek ad.).

K řešení konkrétních potíží žáků sloužily konzultační hodiny preventisty a výchovné poradkyně. Byly propagovány a podporovány sportovní a kulturní akce a činnost zájmových kroužků Domova mládeže SPŠS.

Učitelé průběžně dostávali didaktické materiály, rady a informace. Metodik prevence, výchovná poradkyně a vychovatelé absolvovali speciální pedagogické kurzy a školení.

Žáci i jejich rodiče získali informace jak řešit případné problémy ve spolupráci se školou, která jim může doporučit další odbornou pomoc a péči.

Mgr.Čeněk Polách

 

 

Předmět PRAXE se učí u oboru Stavitelství 1.- 3.ročník,  obor TZB 1.- 2.ročník.

 

V hodinách praxe se žáci učí základním dělnickým a řemeslným dovednostem, včetně organizačního a technického řízení staveb se zaměřením na HSV a PSV.

Žáci 1. ročníku oboru Stavitelství se seznamují se stavebními materiály, nářadím a provádějí jednoduché stavební práce jako hašení vápna, technologické postupy při výrobě malt, betonu základní dovednosti při zdění tj. kladení běhounu a vazáku do šňůry, vodorovné, výškové a svislé vážení, vyzdívání průběžného zdiva apod., základní práce se dřevem, kovem a práce při stavbě lešení.

Žáci 2. a 3. ročníku se zaměřují na složitější stavební práce, kde je kladen velký důraz na organizaci a bezpečnost stavebních prací. Ze stavebních prací se postupuje od zaměření a založení stavby výkopové, betonářské práce, izolace, vyzdívání, tesařské a pokryvačské práce, zajištění podmínek pro nástup řemesel, omítky, obklady a dokončovací práce.

Žáci 1. ročníku oboru Technické zařízení budov se seznamují s materiály a nářadím pro montážní práce v oboru. Provádějí ruční práce při obrábění kovů (řezání, pilování, vrtání, řezání závitů a pod.), dělení a spojování ocelového potrubí na závit, spojování plastového potrubí, spojování a ukládání odpadního potrubí, kamenina, litina, PVC a jednoduché práce s plechem.

Žáci 2. ročníku provádějí složitější montážní postupy, kde je kladen zvláštní důraz na organizaci, bezpečnost a kvalitu prováděných prací, protože jednou budou působit ve funkcích mistrů, vedoucích provozů a pod. Provádějí se složitější postupy při spojování potrubí ocelového, plastového, měděného, montáž armatur včetně tlakových zkoušek, montáž zařizovacích předmětů a pod. Učí se základům při strojního obrábění, prací s vrtačkou, soustruhy a frézami, seznamují se s přípravou a broušením nástrojů. Rovněž se učí základům svařování elektrickým obloukem, svařování plamenem, měkkého a tvrdého pájení.

Každý žák absolvuje během školního roku 14 dní souvislou odbornou praxi ve stavebních a projekčních firmách.

Žáci 1.a 2.ročníku vykonávají SOP ve stavebních firmách, kde provádějí dělnické a řemeslné práce.

Žáci 3.a 4.ročníků vykonávají SOP ve stavebních firmách jako asistenti mistra, stavbyvedoucího, stavební dozor, rozpočtové práce a pod. V projekčních firmách naši žáci získávají zkušenosti při tvorbě projektové dokumentace.

Získané znalosti a zkušenosti naši žáci uplatňují nejen při vykonávaní SOP, ale i při různých soutěžích, malých opravách a rekonstrukcích objektů naší školy.

Žák 1. ročníku třídy T1., Jiří Tureček se zúčastnil 5. ročníku mezinárodní svářečské soutěže žáků středních škol a učilišť Zlatý pohár LINDE, který se konal v ISŠ Frýdek-Místek ve dnech 24.-25.4.2001. Této mezinárodní soutěže se zúčastnilo celkem 92 žáků ze 46 škol a učilišť a to  ze Slovenska, Belgie, Polska a České republiky. V této ostré konkurenci se náš žák Jiří Tureček umístil na velice slušném 10. místě.

 

Ve školním roce 2000 - 2001 naši žáci pod dozorem učitelů praxe provedli tyto práce:

1.   Úprava spojovací chodby pro vestavěné skřině.

      Demontáž dřevěných stěn, vyzdění a omítnutí nových stěn.

2.   Oprava ostění v kuchyni a na domově mládeže.

3.   Výměna sprchových koutů na domově mládeže.

      Demontáž starých sprchových koutů, vyzdívání, omítky, obklady nových sprchových koutů, včetně montáže

      vaniček, nového potrubí SV, TUV a zařizovacích předmětů

4.   Úprava části laboratoří TZB.

      Demontáž rozvodu vzduchotechniky demontáž rozvodu SV, TUV.

      Zabetonování otvorů po vzduchotechnice tj.výroba bednění, ocel.výztuže, betonářské práce a oprava omítek.

5. Montáž prezenční stěny firmy KKH Brno, spol.s r.o., umístněné v dílně TZB. Systémy GABOTHERM představují nejmodernější, nejkomplexnější a nejspolehlivější řešení vytápění a rozvodu teplé a studené vody.

Chtěl bych poděkovat firmám JAN MICHALÍK Valašské Meziříčí za dodání a montáž sádrokartonové stěny, firmě Antonín Jiříček Valašské Meziříčí za dodání barev pro nátěr stěny, firmě AVAL,s.r.o. Valašské Meziříčí za dodání osvětlení stěny. Zvláštní poděkování patří firmě KKH Brno, spol.s r.o., a jejímu zaměstnanci Ing.Pavlu Vlachovi za návrh, montáž a největší finanční pomoc při realizaci opravdu reprezentační stěny.

Štefan Mikeš, ved.dílen a odborné praxe.

 

 

Zpráva z 23. ročníku Středoškolské odborné činnosti

 

V tomto školním roce  se naši studenti zapojili do Středoškolské odborné činnosti. Dá se říci, že oproti předchozím ročníkům byl letošek ve znamení týmové práce.

Do školního kola, které se konalo 2.4. 2001, byly přihlášeny dvě práce studentů druhého ročníku :

1.        Dostavba areálu firmy CENTRUM-OVO.  Práce se skládala z výkresové dokumentace zpracované ve stupni ” dokumentace k územnímu rozhodnutí” , z modelu areálu a  počítačové vizualizace.    

Autoři:                                          Tomáš Oth         – S 2A

                                                         Miroslav Sedlák – S 2A

                                                         Marek Mohyla    - S 2A 

                                                         Igor Bureš           - S 3A

      Odborný dohled: Ing. arch. Antonín Závada

2.        Domespace na Valašsku. Těžiště práce spočívalo v modelu neobvyklého kruhového domu původem z Francie, který byl doplněn výkresovou dokumentací a rovněž  počítačovou vizualizací.

Autoři:                                          Michal Odstrčílek - S 2B

                                                               Lukáš Pavlica       - S 2B                     

                                                               Martin Blažek       - S 2B

      Odborný dohled Ing. Josef Vémola

 

Porota školního kola ve složení: Ing. Koňaříková, Ing. Nováková, Ing. Palát, Ing. Maňas, Ing. Zachrdla ocenila vysokou úroveň prací a doporučila obě do krajského kola, které se konalo 3. května v Kroměříži. Z celkem šesti soutěžních prací v oboru č. 11 stavitelství a architektura se CENTRUM-OVO umístilo na prvním a DOMESPACE (čti doumspejs) na druhém místě.  Do celostátního kola postoupily na doporučení poroty i zajišťovatele krajského kola oba naše týmy.

Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti proběhla v Brně 5. – 9. června 2001. Její výsledek byl pro naši školu a zejména zúčastněné studenty velkým úspěchem. Mezi patnácti soutěžními pracemi obsadily obě naše práce opět první dvě místa tentokrát v opačném pořadí. Svým umístěním se tito žáci postarali o rozšíření řady těch studentů, kteří i v  minulých ročnících SOČ důstojně reprezentovali naši školu.

S pracemi studentů se mohly seznámit nejen poroty, ale i naše městská rada. Během svého zasedání si páni radní našli čas na jejich zhlédnutí a k naší radosti o ně projevili živý zájem.    

SOČ –ky se však nezúčastnili jen naši žáci, ale i naši vyučující ať už jako učitelé zodpovědní za SOČ na naší škole (Ing. Koňaříková), odborný dohled či ti, kteří se zúčastnili jednotlivých kol jako porotci (školní kolo viz výše, krajské kolo Ing. Vémola, celostátní kolo Ing. arch. Kalivoda) nebo zástupci Nadačního fondu, který SOČ financoval (letos mimořádně štědře), ale i učitelé všeobecných předmětů, kteří projevili o práce studentů zájem a tím je povzbuzovali.   

Ti všichni mají zásluhu na tom, že SOČ opět proběhla a že byla pro nás v mnohém přínosná. Žákům umožnila uplatnit to, co se již naučili, získat nové poznatky, učila je spolupráci a letos obzvlášť (vzhledem k množství odvedené práce) vytrvalosti i sebezapření a v neposlední řadě umění svou práci ”prodávat”.

Nám vyučujícím pak radost ze spolupráce se studenty na společné věci mimo rámec výuky a také nějaké ty starosti s organizací, všem pak společně velkou radost z úspěchu.

Všem studentům byla udělena pochvala ředitele školy za reprezentaci

Ing. Josef Vémola

 

Na závěr bych si dovolil uvést význam SOČ jako povzbuzení pro ostatní, kteří by se mohli příště zapojit. Oproti jiným soutěžím jako např. dnes tolik populární ”Chcete se stát milionářem” je zapojení se do SOČ velmi snadné. Prostě k vyhlášenému datu stačí odevzdat pověřenému pedagogovi svoji práci (neměl by to být projekt, který se řeší během školního roku v KOCu) a automaticky jste zařazeni do školního škola. Práce vyhodnocené naší porotou jako nejlepší postupuje do krajského kola atd. I když vás nečeká miliónová výhra

Tomáš Oth a Miroslav Sedlák, tř. S 2A

 

 

Zahraniční exkurze

 

Španělsko, Andora a Monte Carlo

Ve dnech 29.9.-8.10.2000 se uskutečnila zahraničí exkurze třídy S3.B do Španělska, Andory a Monte Carla.  Byla organizována ve spolupráci s CK Jokratour Rožnov pod Radhoštěm.

Pobývali jsme ve městě Lloret de Mar na pobřeží Costa Brava. Odtud jsme podnikali výjezdy do okolí. Navštívili jsme městečko Tossa de Mar s krásnými historickými památkami, lodí pluli do města Blanes a  navštívili hlavní město Katalánska - Barcelonu. Zde jsme se zaměřili hlavně na stavby architekta Gaudího, navštívili olympijské středisko (OH 1992), největší stadion v Evropě Nou Camp a prohlédli si centrum města s jeho historickými památkami.

Na cestě do Andory jsme si v pohoří Monserrat prohlédli ve světoznámý klášter s černou Madonou. Na cestě do Monte Carla ve Francii jsme se zastavili ve středověké pevnosti Carcassonne.V Monte Carlu jsme se zastavili u knížecího paláce a zhlédli řadu nádherných staveb moderní architektury. Exkurzi jsme zakončili návštěvou Oceánografického muzea.

 

 

Sportovní kurz v Itálii

Ve dnech 8.6.-17.6.2001 se sportovního kurzu v Itálii zúčastnila třída S3.A. Ubytováni jsme byli asi 500 m od moře v chatkách kempu Zadina.

Náplň tvořila sportovní činnost - plavání a kolektivní sporty. Mimo tuto činnost jsme navštívili San Marino, Benátky, park Italia v miniatuře, vodní park Atlantica a zábavný park Mirabilandia.

Zdeněk Maléř

 

 

Olympiáda v CJ

 

                Naši studenti se někdy obávají stylistických a pravopisných úkolů. Přesto se najdou mezi nimi i výjimky, které bez problémů zvládnou i zadání tohoto rázu. To předpokládá dobré základy ve znalosti mluvnice i slohu, což často souvisí s kvalitními vědomostmi ze základní školy. I tyto poznatky se stávají předmětem soutěží, k nimž tradičně náleží Olympiáda v českém jazyce. V tomto školním roce 2000 / 01 do okresního kola postoupila a také dobré umístění získala studentka Ivana Ostřanská ze třídy 02.

                Oběma studentkám děkujeme za účast.

Mgr. Danuše Cagašová

 

 

 

Trocha poezie Tě nezabije. . .

 

Tato známá slova potvrzuje i zájem některých studentů, lépe řečeno studentek, na naší škole. Zaujala je tvorba především básníků střední generace. S tím souvisí i snaha získat nějaká ocenění v recitačních soutěžích, jež jsou pořádána tradičně v rámci středních škol. Tentokrát pěkné místo vybojovala v okresním kole žákyně Dana Šumšalová,  tř. O3. Vybrala si báseň:

 

 

 

Jiří Žáček : Dívka ve studovně

 

Založila si knihu

stínem ukazováčku,

usmívá se, dítě náhody.

O čem sní ?

 

Kolem dokola knihy, knihy bez konce,

bitevní pole slov,

smetiště myšlenek.

Je v nich všecko, ale není čas

všecky je číst.

 

Jsi sama proti přesile.

Čteš si dál se sklopenými víčky.

 

Co ví kdo o tobě ?

O srdci tikajícím SOS,

o zámotku tajemného probouzejícího se těla

a jeho něžném chtíči,

divoké touze bez jména ?

Vždyť o nich nevíš ani ty sama.

 

Odejdi odtud, nežli bude pozdě.

Tady čas bují jako plíseň,

čas bez barvy,

bez chuti,

bez zápachu.

 

Mrtví, ti mají vždycky pravdu.

Ale co s nimi, když jsi živá ?

 

Vstaň, prchni odtud, zachraň se

pro někoho, kdo tě hledá,

nevěda o tobě. . .

 

Ale ty sedíš, usmíváš se,

čteš si dál mezi řádky,

malíček v puse -

a času je tak málo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:

 

1. Charakteristika školy......................................................................................................................................................... 1

2. Učební plány........................................................................................................................................................................... 2

3. Pracovníci školy................................................................................................................................................................... 5

4. Přijímací řízení.................................................................................................................................................................... 7

5. Studující a výsledky vzdělávání.......................................................................................................................................... 7

Maturitní zkoušky................................................................................................................................................................ 10

6. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí.............................................................................. 14

7. Činnost školy...................................................................................................................................................................... 21

8. Domov mládeže.................................................................................................................................................................... 26

9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků................................................................................................................. 27

10. Rada  školy........................................................................................................................................................................ 27

11. Nadační fond...................................................................................................................................................................... 28

12. Doporučené učebnice a pomůcky pro šk.rok 2001/2002......................................................................................... 28

13. Příspěvky žáků a pedagogických pracovníků............................................................................................................ 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http: www.spsstavvm.cz                                                                 e-mail: skola@spsstavvm.cz

Vydalo:                  Ředitelství SPŠ stavební Valašské Meziříčí v roce 2001

Schválila:              pedagogická rada školy dne 28.8.2001

Redakce:               Ing. Miroslav Maňas, RNDr.Josef Pastorčák, Ing. Milan Zachrdla